MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

odbor výstavby a územního plánování

náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy

tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

    

Spis. zn.:

OVÚP/5987/08/My

V Klatovech, dne : 16.9.2008

Č.j.:

OVÚP/7030/08/My

Vyřizuje:
Tel.:

Ing. Martin Malý

376 347 276

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, ROZHODNUTÍ O VÝJIMCE

Výroková část:

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v územním řízení a řízení o výjimce z vyhlášky č. 137/1998 Sb., posoudil podle § 84 až 91 a § 169 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), rozhodnutí o změně využití území a o povolení výjimky z vyhlášky č. 137/1998 Sb., kterou dne 29.7.2008 podal

PV Park, a.s., Petr Veselák, IČ 28014715, Běhařov 58, 340 21 Janovice nad Úhlavou

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I.          Vydává podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o změně využití území

II.       Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

III.    Vydává podle § 169 stavebního zákona a § 17 písm. 5) a § 61 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

rozhodnutí o   povolení výjimky

na stavbu :

Ubytovací areál s příslušenstvím
Běhařov

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 205, 210/2, 211/1, 212/1, 607/1, 608/1 v katastrálním území Běhařov.

Druh a účel umisťované stavby:

-            Změna druhu pozemku p.č. 205 na zahradu

-            Ubytovací areál složený z 11 bungalovů a správní budovy

-            Splašková kanalizace a jímka na vyvážení

-            Dešťová kanalizace a vsakovací jímky

-            Přípojka vody a areálový vodovod

-            Přípojka elektrické energie – NN

-            Přístupová komunikace složená z veřejné části zajišťující přístup ke hřbitovu a neveřejné části se 17 parkovacími místy

-            Solární elektrárna s fotovoltaickým systémem na dobu 30 let

-            Transformátor a přípojka elektrické energie – VN na dobu 30 let

-            Oplocení

IV.     Stanoví podmínky pro změnu využití území :

1.         Pozemek p.č. 205 v katastrálním území Běhařov o celkové výměře 9445 m² vedený v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost bude nově využíván jako zahrada.

V.        Stanoví podmínky pro umístění stavby :

1.         Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2.         Ubytovací areál bude tvořit správní budova s konferenčním sálem a 11 bungalovů na pozemku p.č. 205. Správní budova bude přízemní nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu 16,00 x 8,00 m, zastřešený valbovou střechou, výška hřebene od podlahy nepřesáhne 5,85 m. Bungalov bude přízemní nepodsklepený objekt s obytným podkrovím obdélníkového půdorysu 6,00 x 6,50 m, zastřešený pultovou střechou sklonu 30°, výška hřebene od podlahy nepřesáhne 6,50 m.Vzdálenost mezi bungalovy bude min. 8,00 m.

3.         Splaškové vody budou svedeny splaškovou kanalizací do jímky na vyvážení o objemu 24,00 m3. Kanalizace i jímka budou umístěny na pozemku p.č. 205.

4.         Dešťové vody budou svedeny dešťovou kanalizací do vsakovacích jímek. Každý bungalov bude mít vlastní vsakovací jímku 1,00 x 1,00 x 2,00 m, správní budova bude mít vsakovací jímku 2,10 x 3,00 x 2,00 m. Vsakovací jímky budou umístěny na pozemku p.č. 205.

5.         Vodovodní přípojka bude vedena z místa napojení na obecní vodovod na pozemku p.č. 607/1 přes pozemek p.č. 210/2 do vodoměrné šachty na pozemku p.č. 205. Dále za vodoměrnou šachtou bude na pozemku p.č. 205 pokračovat areálový rozvod vody.

6.         Přípojka elektrické energie bude vedena ze stávající trafostanice přes pozemky p.č. 608/1, 607/1, 210/2 a 205. Vedení přípojky se ukončí v elektroměrovém pilíři pozemku p.č. 205. Dále bude pokračovat na pozemku areálový rozvod NN pro jednotlivé budovy a osvětlení areálu.

7.         Sjezd na pozemek z komunikace III třídy  III/1924 na pozemku p.č. 607/1 povolen rozhodnutím č.j. OD/6339-3/08 dne 20.8.2008. Na sjezd bude navazovat obslužná komunikace šířky 3,50 m vedoucí k ubytovacímu areálu zakončená obratištěm šířky 7,00 m. V místě kolmých parkovacích stání se komunikace rozšíří na 6,00 m. Bránou bude obslužná komunikace rozdělena na veřejnou část a neveřejnou část. Ve veřejné části bude z obslužné komunikace provedena odbočka ke hřbitovu. Obslužná komunikace bude vedena na pozemcích p.č.210/2 a 205.

8.         Na pozemku p.č. 205 bude pro ubytovací areál vytvořeno 17 parkovacích míst (7 podélných, 10 kolmých) Jedno stání šířky 3,50 m určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

9.         Součástí ubytovacího areálu bude fotovoltaická elektrárna umístěná na pozemku p.č. 211/1. Elektrárna bude stavbou dočasnou na dobu 30 let.

10.      Transformátor o výkonu 250 kVA 22/0,4kV a přípojka vysokého napětí 22 kV budou umístěny na pozemku p.č. 211/1. Přípojka VN se napojí na nový sloup osazený svislým odpojovačem na umístěný pozemku p.č. 211/1. Stavba přípojky a transformátoru bude stavbou dočasnou na dobu 30 let.

11.      Pozemek fotovoltaické elektrárny p.č. 211/1 a pozemek p.č. 212/1 budou podél hranic s pozemky p.č. 211/2, 209, 206, 208, 215/1 a 216 oploceny.

12.      Budou splněny podmínky : Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, stanovisko, dne 15.8.2008, č.j. ŽP/9728/08/Br

-            Barevnost objektu ubytovacího zařízení bude odpovídat stávající vesnické zástavbě.

13.      Budou splněny podmínky : Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, stanovisko, dne 22.7.2008, č.j. HSPM-458-2/KT/SPD-2008

-            Podmínky požární bezpečnosti stavby, zapracované v předložené projektové dokumentaci, akceptovat v dalším stupni projektové dokumentace.

-            Další stupeň projektové dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení stavby opět předložit k vyjádření.

14.      Budou splněny podmínky : ČEZ Distribuce, a.s., souhlas, dne 10.6.2008

-            V ochranném pásmu vzdušného vedení vysokého napětí 22 kV „Klatovy – Běhařov“ možno umístit stavbu oplocení pozemku p.č. 211/1 ve dvou kolmých směrech a zemní kabelové vedení pro solární elektrárnu.

-            Žádná jiná stavba v ochranném pásmu, které činí 7,00 m od krajního vodiče, nebude, nedojde k navýšení terénu v ochranném pásmu ani k narušení uzemnění a stability opěrných bodů stávajícího zařízení distribuční soustavy.

-            Stavba bude řešena tak, aby provozovateli výše uvedeného stávajícího zařízení distribuční soustavy byl v kteroukoliv denní i noční dobu umožněn přístup z veřejného prostranství pro provádění údržby a oprav, včetně možnosti použití mechanických prostředků.

VI.     Stanoví podmínky pro výjimku :

1.         Požárně nebezpečný prostor bungalovů č. 1 až 8 dle požárně bezpečnostního řešení, které vypracoval Ing. L. Fous autorizovaný technik ČKAIT 0200868 v červnu 2008, zasáhne na sousední pozemek p.č. 209 maximálně v rozsahu stanoveném ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení.

VII. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Stavební úřad zamítl tyto námitky:

-            ----------------

Stavební úřad vyhověl těmto námitkám:

-            ---------------

Stavební úřad částečně vyhověl těmto námitkám:

-            ---------------

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

PV Park, a.s., Běhařov 58, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Mgr. Petr Veselák, nar. 10.4.1964, Běhařov 58, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Ing. Lenka Veseláková, nar. 19.2.1966, Běhařov 58, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Marie Veseláková, nar. 16.8.1941, Pocinovice 187, 345 09 Pocinovice
Obec Běhařov, 68, Běhařov, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1                                     Pozemkový fond České republiky, územní pracoviště v Klatovech, Kolárova 528, 339 01 Klatovy

Odůvodnění:

Dne 29.7.2008 podal žadatel PV Park, a.s., Běhařov 58, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o změně využití území a zároveň požádal o povolení výjimky z požárně nebezpečného prostoru § 17 písm. 5) a § 61 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení a řízení o výjimce známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 16.9.2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

-          Městský úřad Klatovy, odbor dopravy a SH, rozhodnutí, dne 20.8.2008, č.j. OD/6339-3/08

-          Městský úřad Klatovy, odbor dopravy a SH, rozhodnutí, dne 20.8.2008, č.j. OD/6340-3/08

-          Městský úřad Klatovy, koordinované stanovisko č. 554

-          Městský úřad Klatovy, OVÚP, vyjádření, dne 14.8.2008, č.j. ŽP/9230/08/Ks – součást K.S.č.554

-          Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, vyjádření, dne 13.8.2008, č.j. ŽP/9553/08/Ro - součást K.S.č.554

-          Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, stanovisko, dne 15.8.2008, č.j. ŽP/9728/08/Br

-          Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, stanovisko, dne 5.8.2008, č.j. ŽP/9264/08/Rt

-          Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, vyjádření, dne 16.9.2008, č.j. ŽP/10693/08/Rt

-          Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, vyjádření, dne 5.11.2007, č.j. ŽP/10267/07/Le

-          Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, souhlas, dne 9.9.2008, č.j. ŽP/9818/08

-          Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, stanovisko, dne 22.7.2008, č.j. HSPM-458-2/KT/SPD-2008

-          Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, stanovisko, dne 29.7.2008, č.j. HSPM-477-2/KT/SPD-2008

-          Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Klatovy, stanovisko, dne 18.7.2008, č.j. 18125/21/08

-          Obecní úřad Běhařov, vyjádření, dne 17.9.2007, 15.5.2008, 23.6.2008, 30.6.2008, 30.7.2008

-          ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření, dne 16.6.2008, č.j. 1225/2008/Ku

-          ČEZ Distribuce, a.s., stanovisko, dne 16.7.2008, č.j. 4120338483

-          ČEZ Distribuce, a.s., stanovisko, dne 19.3.2008, č.j. 4120299363 a 4120299374

-          ČEZ Distribuce, a.s., souhlas, dne 10.6.2008

-          ČEZ Distribuce, a.s., souhlas, dne 31.7.2008

-          ČEZ Distribuce, a.s., souhlas, dne 8.8.2008

-          Pozemkový fond České republiky, územní pracoviště v Klatovech, sdělení, dne 1.9.2008, č.j. 10144/08/Bou

-          Policie ČR, okresní ředitelství Klatovy, dopravní inspektorát, souhlas, dne 18.7.2008, č.j. ORKT-6810-2/ČJ-2008-06

-          Správa a údržba silnic Klatovy, vyjádření, dne 29.7.2008

-          Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Plzeň, vyjádření, dne 25.6.2008, č.j. 77187/08/CPN/M00

-          RWE Distribuční služby s.r.o., vyjádření, dne 1.8.2008, č.j. 1681/08/173

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Miroslav Janda, Marie Jandová, PhDr. ing. Tomáš Krystlík, Soňa Krystlíková, Radek Švarc, Jitka Švarcová, Václav Hrach, Jitka Hrachová, Vladimír Sokol, Jaroslav Bureš, ČEZ Distribuce, a.s.,, RWE Distribuční služby s.r.o., Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Plzeň

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-           Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-          Veřejnost neuplatnila připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč byl zaplacen dne 10.9.2008.

Obdrží:

účastníci (dodejky) :
PV Park, a.s., Běhařov 58, 340 21 Janovice nad Úhlavou

Obec Běhařov, 68, Běhařov, 340 21 Janovice nad Úhlavou

Pozemkový fond České republiky, územní pracoviště v Klatovech, Kolárova 528, 339 01 Klatovy (sdělení, dne 1.9.2008, č.j. 10144/08/Bou)

dotčené správní úřady :
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy IV
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje územní pracoviště Klatovy, Plzeňská 165, 339 56 Klatovy II

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Kroupova 18, 306 13 Plzeň
Městský úřad Klatovy, odbor školství , kultury a cest. ruchu, Klatovy, 339 01 Klatovy
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy a SH, Klatovy, 339 01 Klatovy

Městský úřad Klatovy odbor vnitřních věcí s dodejkou :

- se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Obecní úřad Běhařov s dodejkou :

- se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Běhařově po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

veřejnou vyhláškou :
Miroslav Janda, Úborsko 2, Běhařov, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Marie Jandová, Úborsko 2, Běhařov, 340 21 Janovice nad Úhlavou
PhDr. ing. Tomáš Krystlík, Tejnická 1376/8, Strašnice, 108 00 Praha 108
Soňa Krystlíková, Tejnická 1376/8, Strašnice, 100 00 Praha 10
Radek Švarc, Na Parukářce 1932/8, Žižkov, 130 00 Praha 3
Jitka Švarcová, Na Parukářce 1932/8, Žižkov, 130 00 Praha 3
Václav Hrach, Běhařov 67, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Jitka Hrachová, Běhařov 67, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Vladimír Sokol, Běhařov 17, 340 21 Janovice nad Úhlavou
ČEZ Distribuce, a.s.,, Teplická 874/8, 405 02 Podmokly-Děčín IV
RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499, Brno, 657 02 Brno
Telefónica 02 Czech Republic, a.s. DLSS Plzeň, Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3
Mgr. Petr Veselák, Běhařov 58, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Ing. Lenka Veseláková, Běhařov 58, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Marie Veseláková, Pocinovice 187, 345 09 Pocinovice
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Jaroslav Bureš, Na Chuchli 776, 339 01 Klatovy II
Správa a údržba silnic Klatovy, Za kasárny 324, 339 67 Klatovy IV
Policie ČR, okresní ředitelství Klatovy, dopravní inspektorát, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy