OZNÁMENÍ O PROJEDNÍNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚP KLATOVY - DODATEK Z DŮVODU PŘIDÁNÍ LOKALIT | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O PROJEDNÍNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚP KLATOVY - DODATEK Z DŮVODU PŘIDÁNÍ LOKALIT

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o projedníní návrhu zadání změny č.1 ÚP Klatovy - dodatek z důvodu přidání lokalit

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________________

Č.j.:

OVÚP/7092/17/Kr

Dle rozdělovníku

Vyřizuje::

Eva Krčmářová

Tel.:

376 347 225

E-mail:

ekrcmarova@mukt.cz

Datum:

9.10.2017

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Oznámení

o projednání návrhu zadání změny č. 1 ÚP Klatovy

- dodatek z důvodu přidání lokalit

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že byl zpracován dodatek návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Klatovy pro opětovné projednání návrhu zadání z důvodu přidání lokalit.

V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona je návrh zadání vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení tj. od 9.10.2017 do 9.11.2017 na MěÚ Klatovy, odboru výstavby a územního plánování a na internetových stránkách: http://www.klatovy.cz/mukt/uzemniplan_orp.asp

Dotčené orgány a krajský úřad vyzýváme k uplatnění požadavků k návrhu zadání změny č. 1 ÚP Klatovy - dodatek, v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona, ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu zadání. Sousední obce ve stejné lhůtě mohou uplatnit své podněty. K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Písemná vyjádření, podněty a připomínky adresujte na Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování.

Ing. Pavel Boublík

vedoucí odboru výstavby a ÚP

Vyvěšeno na úřední desce: Sejmuto z úřední desky:

Obdrží :

Ministerstvo ŽP, odbor výkonu státní správy III, Purkyňova 27, 301 00 Plzeň

Ministerstvo dopravy ČR, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a ŽP,

nábřeží Ludvíka Svobody 12, P.O. BOX 9, 110 15 Praha 1

Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

- odbor dopravy a silničního hospodářství

- odbor životního prostředí

- odbor kultury a památkové péče

- odbor regionálního rozvoje

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Klatovy, Randova 34

Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí

- odbor dopravy

- odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Aretinova 129

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 11,

301 00 Plzeň

Ministerstvo obrany - AHNM, odbor územní správy majetku Praha, Hradební 12/772, P.O.BOX 3, 110 15 Praha 1

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127

Obec Dolany

Obec Bezděkov

Obec Lomec

Obec Týnec

Obec Vrhaveč

Obec Mochtín

Obec Běšiny

Obec Chlistov

Město Kolinec

Město Plánice

Obec Újezd u Plánice

Obec Obytce

Obec Myslovice

Obec Bolešiny

Obec Ostřetice

Město Klatovy

Dále obdrží :

Policie ČR - DI Klatovy, nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

Správa a údržba silnic Klatovy, Za kasárny 324, 339 01 Klatovy

Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly

GridServices s.r.o. (RWE Distribuční služby s.r.o.), Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Středisko Plzeň, Malá 9, 304 01 Plzeň

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ