OZNÁMENÍ O SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ K NÁVRHU ÚP VŘESKOVICE | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ K NÁVRHU ÚP VŘESKOVICE

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o společném jednání k návrhu ÚP Vřeskovice

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________________

Č.j.:

OVÚP/7055/17/Kr

Dle rozdělovníku

Vyřizuje:

Eva Krčmářová

Tel.:

376 347 225

E-mail:

ekrcmarova@mukt.cz

Datum:

9.10.2017

Oznámení

o společném jednání k návrhu ÚP Vřeskovice

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

oznamuje

v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona společné jednání o návrhu územního plánu Vřeskovice, které se koná

v zasedací místnosti OVÚP č. dv. 1.01 MěÚ Klatovy, Balbínova 59/1

dne 25.10.2017 od 9.00 hod.

Předmětem návrhu je úprava řešení vybraných lokalit na základě schváleného zadání – stanovení základních podmínek pro novou výstavbu a zajištění základních předpokladů pro udržitelný rozvoj řešeného území.

Návrh územního plánu Vřeskovice je vystaven k veřejnému nahlédnutí ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání tj. od 25.10.2017 do 25.11.2017 na odboru výstavby a územního plánování MěÚ Klatovy, OÚ Vřeskovice a na internetových stránkách:

http://www.klatovy.cz/mukt/uzemniplan­_orp.asp

Dotčené orgány mohou uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Doloží-li dotčený orgán nejpozději při společném jednání závažné důvody, lhůta pro uplatnění stanoviska se prodlužuje nejdéle o 30 dnů. Sousední obce ve stejné lhůtě mohou uplatnit své připomínky. Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.

Písemná stanoviska adresujte na Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování.

Ing. Pavel Boublík

vedoucí odboru výstavby a ÚP

Vyvěšeno na úřední desce: Sejmuto z úřední desky:

Obdrží :

Ministerstvo ŽP, odbor výkonu státní správy III, Purkyňova 27, 301 00 Plzeň

Ministerstvo dopravy ČR, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a ŽP,

nábřeží Ludvíka Svobody 12, P.O. BOX 9, 110 15 Praha 1

Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

- odbor dopravy a silničního hospodářství

- odbor životního prostředí

- odbor kultury a památkové péče

- odbor regionálního rozvoje

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Klatovy, Randova 34

Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí

- odbor dopravy

- odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Aretinova 129

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 11,

301 00 Plzeň

Ministerstvo obrany - AHNM, odbor územní správy majetku Praha, Hradební 12/772, P.O.BOX 3, 110 15 Praha 1

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127

Město Švihov

Obec Červené Poříčí

Obec Biřkov

Obec Ježovy

Obec Borovy

Obec Roupov

Obec Lužany

Obec Vřeskovice + vyhláška (oznámení vystavení návrhu)

Dále obdrží :

Policie ČR - DI Klatovy, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

Správa a údržba silnic Klatovy, Za kasárny 324, 339 01 Klatovy

Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly

GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ