ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY SOBĚTICE - MĚSTO KLATOVY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY SOBĚTICE - MĚSTO KLATOVY

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Územní rozhodnutí - stezka pro pěší a cyklisty Sobětice - Město Klatovy

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59


Spis. zn.:

OVÚP/6077/17/Ka





Č.j.:

OVÚP/7016/17/Ka





Vyřizuje::

I.Kamenová


Tel.:

376 347 323


E-mail:

ikamenova@mukt.cz


Datum:

04.10.2017





ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

 

Rozhodnutí

 

Územní rozhodnutí

 

Výroková část:

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 28.08.2017 podalo

Město Klatovy, IČO 00255661, nám. Míru 62, Klatovy I, 339 01 Klatovy 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 28/1 (ostatní plocha), parc. č. 28/4 (zahrada), parc. č. 32/28 (orná půda), parc. č. 33/7 (trvalý travní porost), parc. č. 40/5 (ostatní plocha), parc. č. 45/3 (ostatní plocha), parc. č. 55/48 (orná půda), parc. č. 55/86 (orná půda), parc. č. 55/116 (orná půda), parc. č. 163/9 (orná půda), parc. č. 163/16 (zahrada), parc. č. 262/1 (ostatní plocha), parc. č. 263 (ostatní plocha), parc. č. 265/1 (ostatní plocha), parc. č. 265/2 (ostatní plocha), parc. č. 265/3 (ostatní plocha), parc. č. 278/17 (ostatní plocha) v katastrálním území Sobětice u Klatov.

Druh a účel umisťované stavby:

Předmětem je umístění stavby stezky pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice jako liniové stavby a navazujících inženýrských sít z důvodu zajištění bezpečnosti pohybu chodců a cyklistů v obci.

Stavba je členěna na objekty:

- SO 101 - Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice

- SO 102 - Chodník podél MK

- SO 103 - Propojovací komunikace Sobětice

- SO 301 - Kanalizace podél silnice I/22

- SO 302 - Kanalizace - propojovací komunikace

- SO 303 - Vodovod podél silnice I/22

- SO 304 - Vodovod podél MK Sobětice

- SO 401 - Veřejné osvětlení podél silnice I/22

- SO 402 - Veřejné osvětlení - propojovací komunikace

- SO 501 - Přeložka plynovodu

Umístění stavby na pozemku:

- SO 101 - Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice - začátek úpravy je u okružní křižovatky před obcí Sobětice ve směru od Klatov a konec úpravy je za křižovatkou s místní komunikace směr Luby. V celé délce budou osazeny po obou stranách silnice I/22 obrubníky tzn., že celý průjezdní úsek bude mít intravilánové uspořádání. Vozovka základní šířky 7,00 m vždy alespoň s jednostranným chodníkem nebo stezkou pro chodce a cyklisty; součástí stavby je také ochranný ostrůvek pro usnadnění přecházení a upravení dvou autobusových zálivů. Stezka je umístěna po levé straně vozovky až ke vjezdu na pozemek p.č. 45/3 k.ú. Sobětice u Klatov, kde je na protilehlé straně autobusová zastávka; v tomto úseku je šířka stezky 3,0 m; dále pokračuje od autobusové zastávky stezka pro pěší a cyklisty po pravé straně vozovky; v tomto úseku je šířka 2,5 m případně 2,0 m podle prostorových možností; konec úpravy je za křižovatkou s místní komunikací směr Luby. Celková délka stezky pro pěší a cyklisty je 491 m. Sjezdy k nemovitostem jsou navrženy v místech stávajících sjezdů. Nový přechod pro pěší, za autobusovou zastávkou po pravé straně směrem z Klatov, se řeší s přechodovým ostrůvkem; nové místo pro přecházení je řešeno za levostrannou autobusovou zastávkou před stávající odbočku do obce Sobětice. V místě záboru pozemku p.č. 28/3 k.ú. Sobětice u Klatov bude odstraněn stávající plot a na hraně paty násypu bude zhotoven nový plot z poplastovaného pletiva s podhrabovými deskami, výška plotu 2,0 m.

- SO 102 - Chodník podél MK - jednostranný pravý chodník podél místní komunikace Sobětice - Luby. Šířka chodníku je navržena k hranicím pozemkových parcel tak, aby nevznikaly úzké travnaté pruhy podél oplocení. Šířka chodníku je vždy větší než 2 m. Celková délka chodníku je 223 m. Sjezdy k nemovitostem jsou navrženy v místech stávajících sjezdů.

- SO 103 - Propojovací komunikace Sobětice - propojení silnice I/22 a MK Sobětice - Luby. Začátek a konec úpravy je řešen jako samostatný sjezd k nemovitosti. Prostřední část bude pouze jako "pěšina", která nebude sloužit pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Jako bezbariérová trasa bude sloužit chodník podél silnice I/22 a MK Luby – Sobětice. Šířka jízdního pásu bude 3,0 m a šířka pěšiny bude 2,0 m. Celková délka propojovací komunikace je 127 m.

- SO 301 - Kanalizace podél silnice I/22 - dešťová kanalizace - stoka D1 DN 300 v délce 229 m; osazených šachet 8ks. Začátek stoky je u výustě do vodoteče a dále vedena v navrženém chodníku. Šachta ŠD1 je již umístěna v chodníku; v šachtě ŠD8 je konec stavebního objektu SO301 a začátek objektu SO302. Na dešťové kanalizaci jsou vysazeny odbočky k uličním vpustím. Přípojky a uliční vpusti jsou součástí objektu SO101.

- SO 302 - Kanalizace - propojovací komunikace - dešťová kanalizace DN 250 v délce 130 m; osazených šachet 3ks. Začátek stoky je u kanalizační šachty ŠD8, trasa kanalizace je vedena propojovací komunikací. V šachtě ŠD 11 je konec stavebního objektu SO 302. Do šachty ŠD11 jsou napojené přípojky k uličním vpustem v MK Sobětice směr Luby. Na dešťové kanalizaci budou vysazeny odbočky k uličním vpustem a k přepojení dešťových přípojek. Přípojky a uliční vpusti jsou součástí objektu SO101.

- SO 303 - Vodovod podél silnice I/22 - nový vodovodní řad z PE100RC SDR11 DN 80 v celkové délce 178 m - je umisťován jako změna stavby před dokončením - vodovodní řad byl povolen stavebním povolením na stavbu "Sobětice - prodloužení vodovodu" č.j. ŽP/1344/12/Mi ze dne 27.02.2012 a byl navržen do pozemků mimo komunikaci I.tř. (do soukromých pozemků). Výstavba chodníku podél komunikace umožňuje uložení vodovodu do budoucího veřejného pozemku chodníku. Začátek nového vodovodu je ve vjezdu k bytovým domům u stávajících řadových šoupat. Část slepé větve vodovodu, která je v současnosti ukončena v poli, bude vyjmuta, protože nová trasa vodovodního řadu 2 je navržena do nového chodníku. Řad 2 bude ukončen napojením na stávající vodovod, který byl postaven v rámci stavby "Propojovací komunikace Sobětice - Lažánky".

- SO 304 - Vodovod podél MK Sobětice - nové vodovodní potrubí PE100RC SDR11 DN 80 v celkové délce 112 m. Začátek nového vodovodu je v nově navrženém chodníku, cca 8 m od křižovatky s novou propojovací komunikací směrem na Luby, kde dojde k napojení na vodovod, který je v současné době ve výstavbě. Vodovodní řad je uložen do chodníku podél MK Sobětice. Řad 1 bude ukončen podzemním hydrantem na konci nového chodníku. V místě napojení propojovací komunikace bude umístěn nadzemní hydrant. Na nový vodovodní řad budou napojeny vodovodní přípojky PR 32 k přilehlým nemovitostem - 7 ks. Přípojky jsou řešeny ke hranici pozemku komunikace. Další vedení přípojek, vč. umístění vodoměru si budou řešit vlastníci pozemků s provozovatelem vodovodu samostatně.

- SO 401 - Veřejné osvětlení podél silnice I/22 - pro osvětlení v úseku silnice od kruhového objezdu před obcí až k odbočce silnice III.tř. Sobětice-Luby - osvětlení chodníků a přechodu pro chodce. Svítidla osazena na zinkované stožáry v=9 m; osazeno 24ks nových stožárů; u 5 stávajících stožárů se pouze vymění svítidlo. Osvětlovací stožáry napájeny zemním kabelovým vedením CYKY 4x10 mm2. Nový rozvod bude připojen a stávající zemní kabel VO končící ve svítidlu č.1 stojícím u kruhového objezdu parc. č. 55/48 a n stávající kabelové vedení z napájecího bodu v obci mezi stožáry 10-11, kde se kabel přeruší a zavede do nově osazené rozpojovací skříně SRM.

- SO 402 - Veřejné osvětlení - propojovací komunikace - pro osvětlení spojovacího chodníku v délce 130 m. Svítidla budou osazena na zinkované stožáry v=6 m. Délka rozvodů 150 m. Osvětlovací stožáry napájeny zemním kabelovým vedením CYKY 4x10 mm2. Nový rozvod bude připojen a stávající zemní kabel VO končící ve svítidlu č.1 stojícím u kruhového objezdu parc. č. 55/48 a n stávající kabelové vedení z napájecího bodu v obci mezi stožáry 10-11, kde se kabel přeruší a zavede do nově osazené rozpojovací skříně SRM.

- SO 501 - Přeložka plynovodu - přeložka plynovodu mimo násyp silničního tělesa, který bude rozšířen stavbou chodníku.

Určení prostorového řešení stavby:

- SO 101 - Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice - začátek úpravy je u okružní křižovatky před obcí Sobětice ve směru od Klatov a konec úpravy je za křižovatkou s místní komunikace směr Luby. Šířka chodníku 2,00 - 3,00 m. V celé délce budou osazeny po obou stranách silnice I/22 obrubníky tzn., že celý průjezdní úsek bude mít intravilánové uspořádání. Vozovka základní šířky 7,00 m vždy alespoň s jednostranným chodníkem nebo stezkou pro chodce a cyklisty; součástí stavby je také ochranný ostrůvek pro usnadnění přecházení a upravení dvou autobusových zálivů. Stezka je umístěna po levé straně vozovky až ke vjezdu na pozemek p.č. 45/3 k.ú. Sobětice u Klatov, kde je na protilehlé straně autobusová zastávka; v tomto úseku je šířka stezky 3,0 m; dále pokračuje od autobusové zastávky stezka pro pěší a cyklisty po pravé straně vozovky; v tomto úseku je šířka 2,5 m případně 2,0 m podle prostorových možností; konec úpravy je za křižovatkou s místní komunikací směr Luby. Celková délka stezky pro pěší a cyklisty je 491 m. Sjezdy k nemovitostem jsou navrženy v místech stávajících sjezdů. Nový přechod pro pěší, za autobusovou zastávkou po pravé straně směrem z Klatov, se řeší s přechodovým ostrůvkem; nové místo pro přecházení je řešeno za levostrannou zastávkou před stávající odbočku do obce Sobětice. Příčný sklon chodníku je 2% směrem do vozovky; směrové vedení je vázáno na směrový průběh silnice I/22. Výškové řešení chodníků navazuje na výškový průběh silnice I/22; chodníky jsou od vozovky odděleny obrubníkem se základním převýšením 12 cm. Povrch chodníku je řešen z asfaltového betonu. Odvodnění stezky pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice je řešeno do nových uličních vpustí nebo odvodňovacích obrubníků. Betonové vpusti DN 450 mm jsou napojeny na stávající nebo novou kanalizaci. Přípojky uličních vpustí jsou navrženy v PVC DN 150 mm. V místě záboru pozemku p.č. 28/3 k.ú. Sobětice u Klatov bude odstraněn stávající plot a na hraně paty násypu bude zhotoven nový plot z poplastovaného pletiva s podhrabovými deskami, výška plotu 2,0 m.

- SO 102 - Chodník podél MK - jednostranný chodník podél místní komunikace Sobětice - Luby. Šířka chodníku je navržena k hranicím pozemkových parcel tak, aby nevznikaly úzké travnaté pruhy podél oplocení. Šířka chodníku je vždy větší než 2 m. Celková délka chodníku je 223 m. Sjezdy k nemovitostem jsou navrženy v místech stávajících sjezdů. Příčný sklon chodníku je 2% směrem do vozovky; směrové vedení je vázáno na směrový průběh místní komunikace. Výškové řešení chodníků navazuje na výškový průběh místní komunikace; chodníky jsou od vozovky odděleny obrubníkem se základním převýšením 12 cm. Povrch chodníku je řešen z asfaltového betonu. Odvodnění chodníku podél MK je řešeno do nových uličních vpustí. Betonové vpusti DN 450 mm jsou napojeny na novou kanalizaci. Přípojky uličních vpustí jsou navrženy v PVC DN 150 mm.

- SO 103 - Propojovací komunikace Sobětice - propojení silnice I/22 a MK Sobětice - Luby. Začátek a konec úpravy je řešen jako samostatný sjezd k nemovitosti. Prostřední část bude pouze jako "pěšina", která nebude sloužit pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Jako bezbariérová trasa bude sloužit chodník podél silnice I/22 a MK Luby – Sobětice. Šířka jízdního pásu bude 3,0 m a šířka pěšiny bude 2,0 m. Celková délka propojovací komunikace je 127 m. Příčný sklon chodníku je 2% směrem k obrubníku; směrové a výškové vedení respektuje v maximální možné míře stávající nezpevněnou cestu a pozemkové hranice. Povrch propojovací komunikace Sobětice je řešen z asfaltového betonu. Odvodnění propojovací komunikace od je řešeno do nových uličních vpustí. Betonové vpusti DN 450 mm jsou napojeny na novou kanalizaci. Přípojky uličních vpustí jsou navrženy v PVC DN 150 mm.

- SO 301 - Kanalizace podél silnice I/22 - dešťová kanalizace - stoka D1 DN 300 v délce 229 m; osazených šachet 8ks. Začátek stoky je u výustě do vodoteče a dále vedena v navrženém chodníku. Šachta ŠD1 je již umístěna v chodníku; v šachtě ŠD8 je konec stavebního objektu SO301 a začátek objektu SO302. Na dešťové kanalizaci jsou vysazeny odbočky k uličním vpustím. Přípojky a uliční vpusti jsou součástí objektu SO101.

- SO 302 - Kanalizace - propojovací komunikace - dešťová kanalizace DN 250 v délce 130 m; osazených šachet 3ks. Začátek stoky je u kanalizační šachty ŠD8, trasa kanalizace je vedena propojovací komunikací. V šachtě ŠD 11 je konec stavebního objektu SO 302. Do šachty ŠD11 jsou napojené přípojky k uličním vpustem v MK Sobětice směr Luby. Na dešťové kanalizaci budou vysazeny odbočky k uličním vpustem a k přepojení dešťových přípojek. Přípojky a uliční vpusti jsou součástí objektu SO101.

- SO 303 - Vodovod podél silnice I/22 - nový vodovodní řad z PE100RC SDR11 DN 80 v celkové délce 178 m - je umisťován jako změna stavby před dokončením - vodovodní řad byl povolen stavebním povolením na stavbu "Sobětice - prodloužení vodovodu" č.j. ŽP/1344/12/Mi ze dne 27.02.2012 a byl navržen do pozemků mimo komunikaci I.tř. (do soukromých pozemků). Výstavba chodníku podél komunikace umožňuje uložení vodovodu do budoucího veřejného pozemku chodníku. Začátek nového vodovodu je ve vjezdu k bytovým domům u stávajících řadových šoupat. Část slepé větve vodovodu, která je v současnosti ukončena v poli, bude vyjmuta, protože nová trasa vodovodního řadu 2 je navržena do nového chodníku. Řad 2 bude ukončen napojením na stávající vodovod, který byl postaven v rámci stavby "Propojovací komunikace Sobětice - Lažánky".

- SO 304 - Vodovod podél MK Sobětice - nové vodovodní potrubí PE100RC SDR11 DN 80 v celkové délce 112 m. Začátek nového vodovodu je v nově navrženém chodníku, cca 8 m od křižovatky s novou propojovací komunikací směrem na Luby, kde dojde k napojení na vodovod, který je v současné době ve výstavbě. Vodovodní řad je uložen do chodníku podél MK Sobětice. Řad 1 bude ukončen podzemním hydrantem na konci nového chodníku. V místě napojení propojovací komunikace bude umístěn nadzemní hydrant. Na nový vodovodní řad budou napojeny vodovodní přípojky PR 32 k přilehlým nemovitostem - 7 ks. Přípojky jsou řešeny ke hranici pozemku komunikace. Další vedení přípojek, vč. umístění vodoměru si budou řešit vlastníci pozemků s provozovatelem vodovodu samostatně.

- SO 401 - Veřejné osvětlení podél silnice I/22 - pro osvětlení v úseku silnice od kruhového objezdu před obcí až k odbočce silnice III.tř. Sobětice-Luby - osvětlení chodníků a přechodu pro chodce. Svítidla osazena na zinkované stožáry v=9 m; osazeno 24ks nových stožárů; u 5 stávajících stožárů se pouze vymění svítidlo. Osvětlovací stožáry napájeny zemním kabelovým vedením CYKY 4x10 mm2. Nový rozvod bude připojen a stávající zemní kabel VO končící ve svítidlu č.1 stojícím u kruhového objezdu parc. č. 55/48 a n stávající kabelové vedení z napájecího bodu v obci mezi stožáry 10-11, kde se kabel přeruší a zavede do nově osazené rozpojovací skříně SRM. Svítidla – pro osvětlení bude použito svítidel LED s příkonem 67 W. Osvětlení přechodu pro chodce e provede svítidlem odlišné barvy (sodíková výbojka 100 W) se směrovou vyzařovací charakteristikou.

- SO 402 - Veřejné osvětlení - propojovací komunikace - pro osvětlení spojovacího chodníku v délce 130 m. Svítidla budou osazena na zinkované stožáry v=6 m. Délka rozvodů 150 m. Osvětlovací stožáry napájeny zemním kabelovým vedením CYKY 4x10 mm2. Nový rozvod bude připojen a stávající zemní kabel VO končící ve svítidlu č.1 stojícím u kruhového objezdu parc. č. 55/48 a na stávající kabelové vedení z napájecího bodu v obci mezi stožáry 10-11, kde se kabel přeruší a zavede do nově osazené rozpojovací skříně SRM. Svítidla – pro osvětlení bude použito svítidel LED s příkonem 30 W.

- SO 501 - Přeložka plynovodu - přeložka plynovodu mimo násyp silničního tělesa, který bude rozšířen stavbou chodníku. Přeložka STL plynovodu – větev „A“ navržena z potrubí PE d90, celková délka 57,0 m. Přeložka STL plynovodu – větev „B“ navržena z potrubí PE d63, celková délka 8,0 m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 28/1, 28/4, 32/28, 33/7, 40/5, 45/3, 55/48, 55/86, 55/116, 163/9, 163/16, 262/1, 263, 265/1, 265/2, 265/3, 278/17 v katastrálním území Sobětice u Klatov.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřeným koordinačním situačním výkresem v měřítku 1:500 (č.výkr. C3), který obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, a který je součástí dokumentace, kterou zpracoval Ing. Tomáš Macán, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT 0201872) v květnu 2016.

2. Ze závazného stanoviska příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu MěÚ Klatovy, odboru životního prostředí č.j. ŽP/6652/17/RT ze dne 30.08.2017 vyplývá podmínka:

a) V souladu s § 8 odst. 1 písm. a) zákona je investor povinen zajistit oddělenou skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé ploše trvalého odnětí zemědělské půdy. Orientační návrh na využití skryté ornice, která je součástí žadatelem předložené bilance skrývky ornice, se schvaluje.

b) Ornice získaná skrývkou na trvale odnímaných pozemcích bude dočasně uložena na mezideponii na poz. p.č. 33/1 v k. ú. Sobětice u Klatov, po dokončení stavby bude využita k úpravě části pozemků p.č. 55/48, 33/7 a 32/28 v k. ú. Sobětice u Klatov, v rámci realizace stavby (terénní úpravy po vysvahování terénu za silničním obrubníkem), případný přebytek ornice bude předán TSMK k využití. Tato ornice musí být využita na pozemcích, jež jsou součástí zemědělského půdního fondu.

c) V souladu s § 8 odst. 1 písm. e) zákona musí investor v průběhu výstavby učinit opatření k zabránění úniku pevných a kapalných látek (zejména pevných a kapalných) poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt;

d) V souladu s § 8 odst. 1 písm. b) zákona provádět práce tak, aby na okolním zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.

e) Hranice trvalého odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu musí být zřetelně vyznačena a nesmí být překračována.

f) Na základě pravomocných rozhodnutí vydaných v dalších navazujících řízeních (stavebního povolení příp. územního rozhodnutí), zajistit provedení změny zápisu druhu pozemků v katastru nemovitostí u místně příslušného katastrálního úřadu.

3. Ze stanoviska orgánu ochrany přírody odboru životního prostředí MěÚ Klatovy č.j. ŽP/6943/16/Ku ze dne 27.07.2016, které je součástí koordinovaného stanoviska č. 496/16 č.j. ŽP/6275/16 ze dne 17.10.2016 vyplývá podmínka, že vzhledem k tomu, že umisťovaná stavba si vyžádá kácení dřevin rostoucích mimo les, je nezbytné před vydáním stavebního povolení požádat o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochranně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

4. Územní rozhodnutí obsahuje stavby podléhající vydání stavebního povolení speciálním stavebním úřadem:

- k vydání povolení stavby k objektům: SO 101 - Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice, SO 102 - Chodník podél MK a SO 103 - Propojovací komunikace Sobětice je příslušný MěÚ Klatovy, odbor dopravy – dopravní úřad

- k vydání povolení stavby k objektům: SO 301 - Kanalizace podél silnice I/22, SO 302 - Kanalizace - propojovací komunikace, SO 303 - Vodovod podél silnice I/22 a SO 304 - Vodovod podél MK Sobětice je příslušný MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

5. Objekty SO 401 - Veřejné osvětlení podél silnice I/22, SO 402 - Veřejné osvětlení - propojovací komunikace a SO 501 - Přeložka plynovodu jsou umístěny územním rozhodnutím, nevyžadují vydání povolení stavby, ale podléhají vydání kolaudačního souhlasu a stavebník je povinen nejméně 30 dnů před tím, než započne s užíváním dokončené stavby, požádat o kolaudační souhlas ( ust. § 122, odst. 1 stavebního zákona).

6. Vodovodní přípojky jsou umístěné územním rozhodnutím a nevyžadují vydání povolení stavby ani vydání kolaudačního souhlasu.

7. U staveb, které nevyžadují stavební povolení nebo ohlášení dodržet tyto podmínky:

- Před zahájením stavby musí stavebník nechat vytýčit veškerá podzemní vedení, chránit je před poškozením a respektovat podmínky vlastníků, případně správců těchto vedení.

- Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení.

- Při stavbě budou dodrženy platné bezpečnostní předpisy na ochranu jiných zařízení, nacházejících se v blízkosti budované stavby, bude dbáno na dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení a příslušných závazných ustanovení státních norem.

- Veřejné osvětlení – typ svítidel a osazení stožárů výzbrojí bude v souladu s požadavky správy veřejného osvětlení - Technické služby města Klatovy ze dne 26.07.2017

- S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy.

- Během realizace stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z ust. § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

- Po ukončení prací na stavbě uvede stavebník stavbou poškozené plochy do původního stavu

8. Umístění stavby je podmíněno provedením přeložky dotčeného plynárenského zařízení STL plynovod d 63 a d 90 ve vlastnictví GasNet, s.r.o. dle podmínek stanovaných v odsouhlasení projektové dokumentace zn. 5001579498 ze dne 04.09.2017 a na základě smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800085420/1/BVB/P ze dne 28.11.2016 a smlouvy č. 0263/22-535/33200/2017 ze dne 05.09.2017. Přeložku dotčeného plynárenského zařízení provede jeho vlastník, společnost GasNet, s.r.o. zastoupen spol. GridServices, s.r.o. na základě smlouvy o uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících číslo: 4000205087

9. Budou respektovány podmínky souhlasu s umístěním stavby, vydaného společností ČEZ Distribuce, a.s. dne 11.09.2017 pod zn. 1094443768.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Klatovy, nám. Míru 62, Klatovy I, 339 01 Klatovy 1

Odůvodnění:

Dne 28.8.2017 podal žadatel Město Klatovy, IČO 00255661, nám. Míru 62, Klatovy I, 339 01 Klatovy 1 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice“.

Záměr řeší umístění liniových staveb - stezky pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice, chodníku podél MK, propojovací komunikace, kanalizace podél silnice I/22, kanalizace propojovací komunikace, vodovodu podél silnice I/22, vodovodu podél MK Sobětice, veřejného osvětlení podél silnice I/22, veřejného osvětlení propojovací komunikace a přeložku plynovodu, a to z důvodu zajištění bezpečnosti pohybu chodců a cyklistů v obci Sobětice.

Stavební úřad oznámil opatřením č.j. OVÚP/6091/17/Ka ze dne 30.08.2017 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Za účastníky řízení byli vzati vlastníci pozemků dotčených stavbou a vlastníci pozemků a staveb přímo sousedících s pozemky stavby. Vlastnická ani jiná práva k dalším pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Vzhledem k velkému počtu účastníků a v souladu s § 144 správního řádu, bylo účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona doručováno veřejnou vyhláškou. Účastníkům dle § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků takto:

Účastníci dle § 85 odst.1, písm. a), b)

Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

Účastníci dle § 85 odst.2, písm. a)

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Jacek Prosner, Maxima Gorkého č.p. 44, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1 MUDr. Anna Kubátová, Procházkova č.p. 83, Klatovy V, 339 01 Klatovy 1

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Účastníci dle § 85 odst.2, písm. b) ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 9, 15, 16/3, 90, parc. č. 12, 16/1, 19/1, 25/2, 26/1, 28/2, 28/3, 29, 30/1, 31/2, 31/3, 31/5, 31/7, 32/3, 32/4, 32/5, 32/7, 32/10, 32/16, 32/17, 32/27, 33/1, 33/2, 40/6, 40/7, 43, 44/2, 44/3, 45/2, 45/4, 46/1, 47/1, 47/6, 55/13, 55/24, 55/25, 55/26, 55/76, 55/112, 162/1, 163/1, 163/3, 163/4, 163/5, 163/6, 163/8, 163/11, 163/15, 262/3, 262/4, 262/8, 266, 269/1, 278/1, 278/2, 287, 300 v katastrálním území Sobětice u Klatov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Klatovy, Sobětice č.p. 6 a č.p. 4

Stavební úřad současně s oznámením nařídil ústní jednání spojené svolané do zasedací místnosti stavebního úřadu na den 03.10.2017, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Do protokolu byla zapsána námitka k řešení náhradní výsadby zeleně po vykácených dřevinách.

Stavební úřad záměr posoudil podle § 90 stavebního zákona a zjistil :

Město Klatovy má zpracovanou územně plánovací dokumentaci – ÚP Klatovy z roku 2016 – vydán zastupitelstvem města dne 28.6.2016, nabytí účinnosti dne 15.7.2016. Podle této ÚPD se zájmové území pro stavbu stezky pro chodce a cyklisty v prostoru tělesa I/22 v průtahu obce Sobětice součástí plochy označené v ÚP jako : plochy a koridory dopravní infrastruktury – stávající silniční a komunikační síť + pro úpravu místní komunikace Luby – Sobětice a propojení těchto komunikací v obci Sobětice v ÚP jako: 9 ZS/O- území zastavěné stabilizované – plocha Obytná. Z hlediska funkčního využití lze mimo jiné v těchto plochách umisťovat:

- stavby liniové a dopravní, pokud respektují stávající prostorové uspořádání a strukturu zástavby.

- stavby a zařízení pro infrastrukturu a její rozvoj

Záměr žadatele zřídit liniovou stavbu stezky pro chodce a cyklisty v prostoru tělesa I/22 v průtahu obce Sobětice a navazující inženýrské sítě z důvodu zajištění bezpečnosti pohybu chodců a cyklistů v obci, je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

Jedná se o úpravu silnice I/22 v průtahu obce Sobětice, úpravu místní komunikace a propojení těchto komunikací v obci Sobětice. Silnice I/22 v průtahu obce Sobětice je důležitou spojnicí mezi městy Klatovy a Horažďovice, silnice je v průjezdním úseku bez „intravilánového“ uspořádání a v současné době je zde snížena maximální dovolená rychlost na 50 km/h, resp. 70 km/h. Stavba stezky pro chodce a cyklisty je umístěna v prostoru tělesa silnice I/22. Novou úpravou budou v celé délce osazeny po obou stranách silnice I/22 obrubníky tzn., že celý průjezdní úsek bude mít intravilánové uspořádání. Vozovka základní šířky 7,00 m vždy alespoň s jednostranným chodníkem nebo stezkou pro chodce a cyklisty; součástí stavby je také ochranný ostrůvek pro usnadnění přecházení v místě přechodu pro pěší. Následně bude možné přesunout označení konec a začátek obce a tím omezení rychlosti na 50 km/h.

Jako dalším stavebním objektem je úprava místní komunikace Sobětice – Luby. Jedná se o místní komunikaci s krajnicemi a travnatým pruhem pro pohyb pěších, kde je nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h. Po umístění jednostranného chodníku podél místní komunikace Sobětice – Luby bude možné přesunout označení konec a začátek obce a tím omezení rychlosti na 50 km/h v novém intravilánu obce.

Realizace daného řešení si vyžádá kácení stromů podél silnice I/22. Před podáním žádosti o stavební povolení je nezbytné požádat o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Ze sdělení příslušného orgánu ochrany přírody ze dne 27.07.2016, č.j. ŽP/6943/16/Ku vyplývá, že v souladu s s § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Po nabytí právní moci tohoto územního rozhodnutí si žadatel požádá o vydání povolení ke kácení, ve kterém se stanoví podmínky pro kácení a náhradní výsadbu.

Městský úřad Klatovy k záměru vydal dne 17.10.2016 pod. č.j. ŽP/6275/16/Ks souhlasné koordinované stanovisko dotčených orgánů č. 496/16. Součástí jeho je výše citované sdělení příslušného orgánu ochrany přírody č.j. ŽP/6943/16/Ku ze dne 27.07.2016.

Součástí koordinovaného stanoviska dotčených orgánů je souhlasné vyjádření orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství č.j. ŽP/6995/16/St ze dne 28.07.2016, ve kterém upozorňuje, že s veškerými opady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Dále sdělení příslušného orgánu státní správy v oblasti památkové péče, že se stavba bude nacházet na území s archeologickými nálezy a že na stavebníka se vztahují povinnosti vyplývající z ustanovení § 22 – 23 památkového zákona. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu upozornil, že stavbou budou dotčeny pozemky náležící ZPF, a je nezbytné před podáním žádosti o územní rozhodnutí požádat příslušný orgán ochrany ZPF o udělení souhlasu k odnětí stavbou dotčených pozemků ze ZPF. Odbor dopravy MěÚ Klatovy upozornil, že je nutné pro územní řízení požádat odbor dopravy o vydání závazného stanoviska jako speciálního stavebního úřadu. Součástí koordinovaného stanoviska je sdělení odboru životního prostředí z hlediska ochrany lesů a ochrany ovzduší, že předmětnou stavbou nejsou dotčeny jejich zájmy.

Součástí koordinovaného stanoviska je závazné stanovisko vodoprávního úřadu č.j. ŽP/9186/16/Le ze dne 10.10.2016, na které navazuje závazné stanovisko č.j. ŽP/7243/17/Sch ze dne 29.08.2017, ve kterém se uvádí, že záměr umístění stavby je z hlediska zájmů chráněných podle vodního zákona možný a upozorňuje se, že se jedná z části o stavbu vodního díla (vodovod a dešťová kanalizace , pro povolení kterého je příslušný speciální stavební úřad – vodoprávní úřad MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí.

Příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu, na základě žádosti žadatele, vydal souhlasné závazné stanovisko zn. ŽP/6652/17/Rt ze dne 30.08.2017 k odnětí stavbou dotčených pozemků zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

Příslušný silniční správní úřad a speciální úřad pro povolení stavby, MěÚ Klatovy, odbor dopravy – dopravní úřad, na základě žádosti žadatele, vydal souhlasné závazné stanovisko zn. OD/11823/16/Ba ze dne 23.12.2016.

Příslušný silniční správní úřad pro povolení zvláštního užívání místní komunikace hospodářský odbor MěÚ Klatovy, vydal rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro umístění kabelu veřejného osvětlení č.j. HO/154/17 ze dne 27.01.2016.

Příslušný silniční správní úřad pro povolení zvláštního užívání silnice I/22 Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, vydal rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice I/22 pro umístění kabelu veřejného osvětlení, vodovodního řádu a dešťové kanalizace č.j. DSH/895/17 ze dne 13.02.2017.

Příslušný silniční správní úřad Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, vydal rozhodnutí o povolení úpravy připojení komunikace a o povolení úpravy připojení sousední nemovitosti č.j. DSH/588/17 ze dne 20.02.2017.

Ministerstvo dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic a pozemních komunikací I. třídy, vydalo souhlasné závazné stanovisko s předloženou dokumentací pro územní řízení na řešenou stavbu dne 15.12.2016 pod zn. 495/2016-910-IPK/4.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí vydal dne 20.10.2016 pod č.j. ŽP/16401/16 sdělení k záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, z jehož závěru vyplývá, že záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. , nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nepodléhá zjišťovacímu řízení.

Hasičská záchranný sbor vydal k umístění stavby souhlasné závazné stanovisko dne 21.07.2016 pod č.j. HSPM-3744-2/2016 KT.

Orgán ochrany veřejného zdraví vydal k umístění stavby souhlasné závazné stanovisko dne 13.07.2016 pod č.j. KHSPL/16735/21/2016.

Záměr zasahuje do stávajících ochranných pásem veřejné technické infrastruktury. Žadatel doložil souhlasná stanoviska vlastníků a provozovatelů stávající veřejné technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. Stavební úřad ve výroku rozhodnutí stanovil, že stavebník musí před zahájením stavby nechat vytýčit veškerá podzemní vedení, chránit je před poškozením a respektovat podmínky vlastníků, případně správců těchto vedení. Vzhledem k tomu, že se podmínky správců sítí vztahuji k provádění stavby a umisťovaná stavba vyžaduje vydání stavebního povolení, neuvádí je stavební úřad ve výroku územního rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Klatovy, koordinované stanovisko č. 496/16 č.j. ŽP/6275/16/Ks ze dne 17.10.2016

- MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí, vyjádření z hlediska odpadového hospodářství č.j. ŽP/6995/16/St ze dne 28.07.2016

- MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí, závazné stanovisko vodoprávního úřadu č.j. ŽP/9186/16/Le ze dne 10.10.2016 – akualizované: dne 29.08.2017 pod č.j. ŽP/7243/17/Sch

- MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí, sdělení odránu ochrany přírody č.j. ŽP/6943/16/Ku ze dne 27.07.2016

- MěÚ Klatovy, odbor územního plánování, vyjádření ke KS č.j. ŽP/6275/16/Ks ze dne 12.07.2016 aktualizované dne 04.10.2017 pod č.j. ŽP/7838/16/Ks

- MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí, závazné stanovisko orgánu ochrany ZPF č.j. ŽP/6652/17/Rt ze dne 30.08.2017

- MěÚ Klatovy, odbor dopravy – dopravní úřad, závazné stanovisko č.j.OD/11823/16/Ba ze dne 23.12.2016

- MěÚ Klatovy, hospodářský odbor, rozhodnuí č.j.KO/154/17 ze dne 27.01.2016

- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, sdělení ze dne 20.10.2016 pod č.j. ŽP/16401/16

- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, stanovisko ze dne 17.10.2016 pod č.j. ŽP/16915/16

- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a SH, rozhodnutí č.j. DSH/895/17 ze dne 13.02.2017

- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a SH, rozhodnutí č.j. DSH/588/17 ze dne 20.02.2017

- Ministerstvo dopravy, závazné stanovisko ze dne 15.12.2016 pod zn. 495/2016-910-IPK/4.

- HZS Plzeň. kraje, územní odbor Klatovy čj. HSPM-3744-2/2016 KT ze dne 21.07.2016

- KHS Plzeň. kraje, územní pracoviště Klatovy č.j. KHSPL/16735/21/2016 ze dne 13.07.2016

- Šumavské vodovody a kanalizace a.s. , souhlas s dokumentací zn. Za/2016/1650513 ze dne 12.07.2016

- Technické služby města Klatov, vyjádření ze dne 26.07.2016

- ČEZ Distribuce a.s. vyjádření k dokumentaci zn. 1087076684 ze dne 13.11.2016 aktualizované dne 11.09.2017 po zn. 1094443768.

- CETIN a.s. vyjádření k dokumentaci zn. POS-PD-237-2016 ze dne 19.07.2016

- GridServices, s.r.o., stanovisko k dokumentaci zn. 5001579498 zde dne 04.09.2016

- Povodí Vltavy, s.p., vyjádření správce povodí zn. 39465/2016/342/Kai a SP-2016/9835 ze dne 25.07.2016

- Policie ČR, územní odbor Klatovy č.j. KRPP-108582-1/ČJ-2016-0300DP ze dne 14.07.2016

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, vyjádření k ÚR zn. 7276/16-33200/22-535/Kš ze dne 23.11.2016

- GasNet, s.r.o. zastoupen GridServices, s.r.o., smlouva o uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících číslo: 4000205087.

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene : město Klatovy - GasNet, s.r.o. zastoupen GridServices, s.r.o.,č. 8800085420/1/BVB/P

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene: ŘSD -město Klatovy - GasNet, s.r.o. zastoupen GridServices, s.r.o.,č. 0263/22-535/33200/2017 a 8800085420/1/BVB/P

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti: ŘSD -město Klatovy - č. 0254/22-535/33200/2017

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti: ŘSD -město Klatovy - č. 0255/22-535/33200/2017

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti: ŘSD -město Klatovy - č. 0256/22-535/33200/2017

- Smlouva o budoucí smlouvě o úpravě pozemku: město Klatovy – MUDr. Anna Kubátová ze dne 31.05.2016

- Vyjádření k sítím:

- RIO Media a.s. zn. Vyj-2016-0625 ze dne 25.04.2016; ŠVAK a.s. zn. To/2016/1650278 ze dne 22.03.2016; Město Klatovy č.j. OVV/663/16/Ki ze dne 04.03.2016; AIRWEB spol.s.r.o. č.j. 16-03-13_24 ze dne 13.03.2016; Technické služby města Klatov ze dne 14.03.2016; CETIN, a.s. č.j. 651157/16 ze dne 01.07.2016; ČEZ Distribuce a.s. zn. 0100671327 ze dne 15.12.2016; ČEZ ICT Services, a.s. zn. 0200535034 ze dne 15.12.2016; RIO Media a.s. zn. VYJRIO-2017-00546-01 ze dne 25.08.2017; GridServices, s.r.o., zn. 5001571710 zde dne 13.09.2017; ŠVAK a.s. zn. To/2017/1750643 ze dne 30.08.2017; Telco Pro Services a.s. zn. 0200639637 ze dne 21.08.2017;Telco Pro Services a.s. zn. 0200641583 ze dne 25.08.2017; ŠVAK a.s. zn. To/2017/1750608 ze dne 22.08.2017; ČEZ Distribuce a.s. zn. 0100792573 ze dne 21.08.2017;

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Jacek Prosner, Ředitelství silnic a dálnic ČR, MUDr. Anna Kubátová, ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Při ústním jednání byla podána námitka účastnice řízení Olgy Ostrihon k otázce neřešení náhradní výsadby po vykácené zeleni. Stavební úřad informoval o tom, že otázku povolení kácení a náhradní výsadbu bude řešit MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody a který ve svém sdělení č.j. ŽP/6943/16/Ku ze dne 27.07.2016 uvedl, že po nabytí právní moci tohoto územního rozhodnutí si žadatel požádá o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Toto povolení bude podkladem pro žádost o stavební povolení. Stavební úřad toto stanovil i v podmínce č. 3 výroku tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

„otisk úředního razítka“

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží: účastníci (dodejky)
Účastníci dle § 85 odst.1, písm. a), b)

Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy


Účastníci dle § 85 odst.2, písm. a) - obesláni veřejnou vyhláškou

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Jacek Prosner, Maxima Gorkého č.p. 44, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1 MUDr. Anna Kubátová, Procházkova č.p. 83, Klatovy V, 339 01 Klatovy 1

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Účastníci dle § 85 odst.2, písm. b) - obesláni veřejnou vyhláškou

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 9, 15, 16/3, 90, parc. č. 12, 16/1, 19/1, 25/2, 26/1, 28/2, 28/3, 29, 30/1, 31/2, 31/3, 31/5, 31/7, 32/3, 32/4, 32/5, 32/7, 32/10, 32/16, 32/17, 32/27, 33/1, 33/2, 40/6, 40/7, 43, 44/2, 44/3, 45/2, 45/4, 46/1, 47/1, 47/6, 55/13, 55/24, 55/25, 55/26, 55/76, 55/112, 162/1, 163/1, 163/3, 163/4, 163/5, 163/6, 163/8, 163/11, 163/15, 262/3, 262/4, 262/8, 266, 269/1, 278/1, 278/2, 287, 300 v katastrálním území Sobětice u Klatov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Klatovy, Sobětice č.p. 6 a č.p. 4


dotčené správní úřady
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, hospodářský odbor, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3


na vědomí
Šumavské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: dh6chx7
Technické služby města Klatov, příspěvková organizace, IDDS: bigjkgb

dále obdrží

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech, a v Soběticích po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ