OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST ČJ OVÚP/7196/17/FL - JIŘÍ LAVIČKA, ŠVERMOVA 1366/13, 266 01 BEROUN | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST ČJ OVÚP/7196/17/FL - JIŘÍ LAVIČKA, ŠVERMOVA 1366/13, 266 01 BEROUN

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o možnosti převzít písemnost ČJ OVÚP/7196/17/Fl - Jiří Lavička, Švermova 1366/13, 266 01 Beroun

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

Spis. zn.:

OVÚP/8457/16/Fl

Č.j.:

OVÚP/7198/17/Fl

Vyřizuje::

Marcela Flídrová

Tel.:

376 347 251

E-mail:

mflidrova@mukt.cz

Datum:

11.10.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že písemnost usnesení ze dne 11.10.2017 č.j. OVÚP/7196/17/Fl si může adresát Jiří Lavička, bytem Švermova č.p. 1366/13, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1, jako spoluvlastník pozemku parc. č. 3498/1 v katastrálním území Klatovy převzít každý pracovní den, tj. od pondělí do pátku, v době:

Pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hodin

Úterý od 8,00 do 16,00 hodin

Čtvrtek od 8,00 do 15,30 hodin

Pátek od 8,00 do 14,30 hod

na Městském úřadu v Klatovech, odboru výstavby a územního plánování, Balbínova ulice č. 59/I, Klatovy, č.dv. 1.10.

Písemnost se doručuje podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů z důvodu neznámého pobytu osoby.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce MěÚ Klatovy po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Zveřejnění elektronické verze veřejné vyhlášky na webových stránkách MěÚ Klatovy:

Zveřejněno dne: ……………………………….. Odstraněno dne: ……………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ