PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 

A: Společná ustanovení

I. Tato pravidla stanoví postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a dále stanoví postup při formulování kvalifikačních předpokladů, hodnotících kritérií a obchodních podmínek ostatních veřejných zakázek.

II. Tato pravidla se vztahují na veřejné zakázky, jejichž zadavatelem je Město Klatovy nebo jím řízené příspěvkové organizace.

III. Tato pravidla byla schválena Radou města Klatovy dne 3. 2. 2015

IV. Paragrafové odkazy jsou ze zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění novely č. 55/2012 Sb.

 

B: Veřejné zakázky malého rozsahu

I. Definice:

Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. Při zadávání těchto veřejných zakázek je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

II. Postup:

a) zakázky do 300.000,- Kč - zadávají přímo správci kapitol a ředitelé PO. Osloví přímo vybrané(ho) uchazeče. O vypsání zakázky a poté o jejím výsledku budou správci kapitol (nikoli ředitelé PO) informovat příslušného člena vedení, do jehož kompetence kapitola spadá.

b) zakázky nad 300.000,- Kč do 600.000,- Kč - zadávají správci kapitol a ředitelé PO. Osloví 3 uchazeče, zorganizují výběrové řízení. O výsledku zakázky budou informovat RM.

c) zakázky od 600.000,- Kč do 2 milionů (na dodávky a služby) resp. 6 milionů (stavební práce) - zadává RM, výzvu zašle adresně jednomu nebo více zájemcům, zveřejní na vývěsce případně na internetu. Stanoví kvalifikační a hodnotící kritéria. Jmenuje komisi pro otvírání obálek a hodnotící komisi. V případě potřeby může zadavatel jmenovat i zvláštní komisi pro hodnocení kvalifikačních kriterií (jinak je k hodnocení kvalifikace pověřena hodnotící komise). Rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky. Administraci procesu zajišťuje odbor rozvoje města a právnička ve spolupráci se správci kapitol.

 

C: Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele

I. Kvalifikační předpoklady uchazeče:

a: základní (§ 53)

b: profesní (§ 54)

c: ekonomické a finanční

Zadavatel požaduje čestné prohlášení dodavatele o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

d: technické (§ 56)

Prohlášení o shodě, opatření, týkající se zabezpečení jakosti, seznam techniků, kteří budou participovat na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, jsou-li k uchazeči v pracovním nebo jiném smluvním poměru, reference a další.

V případě potřeby může zadavatel jmenovat i zvláštní komisi pro hodnocení kvalifikačních kriterií (jinak je k hodnocení kvalifikace pověřena hodnotící komise).

U veřejných zakázek malého rozsahu a u podlimitní VZ prokazují dodavatelé splnění kvalifikace formou čestného prohlášení, ze kterého je zřejmé, že dodavatel požadované kvalifikační předpoklady splňuje.

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Nesplnění této povinnosti je považováno za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy a zadavatel může uzavřít smlouvu s uchazečem, který byl druhý. V případě neposkytnutí součinnosti druhým uchazečem s třetím uchazečem.

 

D. Hodnotící kriteria

a) nejnižší nabídková cena: tento postup bude užíván, např. u nákupu věcí, jejichž vlastnosti jsou jednotně definovány,

b) ekonomická výhodnost nabídky: tento postup bude použit v případě veřejné zakázky na dodávky, v ostatních případech výjimečně s ohledem na charakter veřejné zakázky. Tento postup představuje komplexní posouzení zakázky z hlediska ceny a dalších podmínek, které si zadavatel stanoví, jako jsou:

· technická úroveň řešení

· záruka, záruční a pozáruční servis

· kvalita

· estetické vlastnosti

· funkční vlastnosti

· provozní náklady, jejich návratnost

· zaměstnání osob se zdravotním postižením

· zajišťovací a sankční instrumenty

· druh a rozsah pojištění předmětu zakázky, případně další.

 

E. Obchodní podmínky

Zadavatel specifikuje požadavky na obchodní podmínky v návrhu smlouvy (o dílo nebo kupní).

V nich zadavatel zohlední, mimo povinných náležitostí, také:

· zaměstnanost v regionu, tedy požadavek na využití místních pracovních sil,

· stanovení podílu subdodavatelů nebo naopak jejich vyloučení.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ