ZAMÍTNUTÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY - ČERPACÍ STANICE PH TESCO KLATOVY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ZAMÍTNUTÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY - ČERPACÍ STANICE PH TESCO KLATOVY

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

zamítnutí rozhodnutí o umístění stavby - Čerpací stanice PH TESCO Klatovy

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

odbor výstavby a územního plánování

náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy

tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

Spis. zn.:

OVÚP/6172/12/Ka

 

V Klatovech, dne : 5.6.2013

 

Č.j.:

OVÚP/3572/13/Ka

   

Vyřizuje:
Tel.:

I.Kamenová

376 347 323

 

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 31.8.2012 podala společnost

Tesco Stores ČR a.s., IČO 45308314, Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10,
kterou zastupuje Ladislav Koller,  Na Chmelnici 172, 339 01 Klatovy IV

(dále jen ”žadatel”), a na základě tohoto posouzení podle § 92 odst. 2 stavebního zákona

z a m í t á

žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

ČERPACÍ STANICE POHONNÝCH HMOT
TESCO KLATOVY
(dále jen ”stavba”) na pozemku parc. č. 4221 v katastrálním území Klatovy.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Tesco Stores ČR a.s., IČO 45308314, Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10

Odůvodnění:

Dne 31.8.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla podána před účinností zákona č. 350/2012 Sb., kterým byl stavební zákon novelizován (účinnost od 1.1.2013). V článku II. odst. 14 přechodných ustanovení zákona č. 350/2012 Sb. se uvádí, že správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů, proto stavební úřad postupoval v řízení podle stavebního zákona v platném znění do 31.12.2012.

Vzhledem k tomu, že žádost neměla předepsané náležitosti, stavební úřad vyzval žadatele k doplnění žádosti a zároveň územní řízení usnesením č.j. OVÚ/6175/12/Ka ze dne 6.9.2012 přerušil. Usnesením č.j. OVÚP/6191/12/Ka ze dne 6.9.2012 určil lhůtu k doplnění žádosti do 30.11.2012 Dne 12.11.2012 byla ke spisu doložena nová výkresová dokumentace včetně požadovaných doplněných podkladů. Po doplnění stavební úřad oznámil opatřením č.j. OVÚP/8368/12/Ka ze dne 29.11.2012 zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení, veřejnosti a k projednání žádosti nařídil veřejné ústní jednání na 8.1.2013, ze kterého byl sepsán protokol. Před ústním jednáním dne 7.1.2013 doložilo Město Klatovy doplněné stanovisko k územnímu řízení, které bylo společně s dalšími doloženými doklady přečteno na ústním jednání.

K dokumentaci k územnímu řízení byly doloženy tyto doklady : stanovisko dotčených orgánů č. 303/12 Městského úřadu Klatovy č.j. ŽP/4178/12/Ks ze dne 16.6.2012 (dále jen „stanovisko č. 303/12“), součástí kterého bylo souhlasné vyjádření odboru životního prostředí z hlediska odpadového hospodářství; vyjádření hospodářského odboru, který souhlasí s předloženou dokumentací za uvedených podmínek. Všechny podmínky se týkaly vedení nového připojení na slaboproudé rozvody v chodníku na pozemku p.č.4001/1 v k.ú. Klatovy. V dokumentaci předložené při podání žádosti dne 31.8.2012 bylo napojení na slaboproudé rozvody řešeno v chodníku na pozemku p.č.4001/1 v k.ú. Klatovy ve vlastnictví Města Klatovy. V dokumentaci předložené dne 12.11.2012 bylo, na základě doloženého vyjádření k vedení sítí společnosti Telefónica Czech Republic a.s. již napojení řešeno na pozemku stavby p.č. 4221 v k.ú. Klatovy. Vyjádřením č.j. 164444/12 z dne 24.9.2012 bylo doloženo vedení sítě společnosti Telefónica Czech Republic a.s. až na pozemek p.č. 4221 v k.ú. Klatovy. Dalším dokladem stanoviska č. 303/12 bylo sdělení vodoprávního úřadu, že je třeba souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých předpisů (vodní zákon); sdělení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu ochrany lesů, že nejsou dotčeny jejich zájmy; sdělení z hlediska ochrany přírody, že nemají námitek. Z hlediska ochrany ovzduší bylo upozornění, že dotčeným správním orgánem v územním, stavebním a kolaudačním řízení pro střední zdroj znečišťování ovzduší je orgán životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje. Odbor dopravy v rámci stanoviska č. 303/12 sdělil, že není dotčeným silničním správním úřadem, neboť se akce nedotýká silnice II. nebo III. třídy. Odbor školství a cestovního ruchu upozornil, že stavba bude realizovaná na území s archeologickými nálezy a na stavebníka se tedy vztahují povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Součástí stanoviska č.303/12 bylo i stanovisko z hlediska územního plánování, ze kterého vyplývá, že stavba je v souladu s ÚPD. Pozemek p.č. 4221 v k.ú. Klatovy se nachází v zastavěném území obce, v území řešeném územním plánem jako „území pro výrobu s určením ke změně funkce“ na „plochy občanské vybavenosti“. Z hlediska funkčního využití je území určeno pro umisťování zařízení, které zajišťuje obsluhu města i zájmového území: správy, školství, církve, kultury, sportu, pošt, veřejného stravování a ubytování, obchodu, sociální péče, zdravotnictví, vědy a výzkumu, požární ochrany, nevýrobních služeb. Součástí dokladové části bylo i závazné stanovisko vodoprávního úřadu MěÚ Klatovy, které vydalo souhlas podle § 17 odst. 1 písm. b) vodního zákona ke stavbě „Čerpací stanice TESCO Klatovy“ umístěné na pozemek p.č. 4221 v k.ú. Klatovy v povodí drobného vodního toku Drnového potoka. Dále souhlasné závazné stanovisko HZS Plzeňského kraje, územního odboru Klatovy a souhlasné závazné stanovisko KHS Plzeňského kraje, územní pracoviště Klatovy. Souhlas s předloženým řešením vydaly Šumavské vodovody a kanalizace a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce a.s. Součástí doplněné dokumentace ze dne 12.11.2012 bylo koordinované závazné stanovisko č. 553/12 č.j. ŽP/7960/12/Ks ze dne 11.10.2012 (dále jen „koordinované stanovisko“), součástí kterého bylo souhlasné vyjádření odboru životního prostředí z hlediska odpadového hospodářství; sdělení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany lesů, že nejsou dotčeny jejich zájmy; sdělení z hlediska ochrany přírody, že nemají námitek. Souhlasné vyjádření hospodářského odboru s odkazem na splnění podmínek uvedených v již vydaném vyjádření ve stanovisku č. 303/12. Všechny tyto podmínky se týkaly vedení nového připojení na slaboproudé rozvody v chodníku na pozemku p.č.4001/1 v k.ú. Klatovy, které ovšem v upravené dokumentaci podané 12.11.2013 již nebylo řešeno. Napojení na všechny inženýrské sítě mělo být řešeno na pozemku stavby p.č. 4221 v k.ú. Klatovy. Součástí koordinovaného stanoviska bylo závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší MěÚ Klatovy, které obsahovalo souhlas k návrhu na zřízení čerpací stanice motorové nafty bez stanovení podmínek a sdělení, že nevydává závazné stanovisko k návrhu na zřízení čerpací stanice benzínu. Odbor dopravy – dopravní úřad MěÚ Klatovy sdělil v koordinovaném stanovisku, že nejsou dotčeny jeho zájmy a odbor výstavby a územního plánování sdělil, že zůstává v platnosti vyjádření vydané ke stanovisku č. 303/12. Dalším dokladem bylo stanovisko KÚ Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, že záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Dále byl v dokladové části doložen závěr zjišťovacího řízení na čerpací stanici PHM TESCO Klatovy z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který byl vydán pod č.j. ŽP/11561/06 dne 8.11.2006, kdy o tuto stavbu mělo být žádáno současně s “Obchodním centrem Klatovy, Domažlická ulice“. O stavbu PHM nebylo v roce 2007 žádáno z důvodů nesouhlasného stanoviska Zastupitelstva města Klatovy (č.j. ST106/07 ze dne 15.2.2007) . Pro potřeby vedeného řízení byl již vydaný závěr zjišťovacího řízení přehodnocen KÚ Plzeňského kraje, odborem životního prostředí a dle sdělení č.j. ŽP/9831/12 ze dne 23.11.2012 záměr umístění ČS PHM TESCO Klatovy na pozemku p.č. 4221 v k.ú. Klatovy nepodléhá novému projednávání ve smyslu §4 odst. c) zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Součástí posuzování záměru z hlediska výše uvedeného zákona bylo posouzení z hlediska ochrany ovzduší a závěr byl, že záměr nepožadují podrobit dalšímu posuzování.

K předloženému záměru umístění čerpací stanice PHM TESCO Klatovy vydalo Město Klatovy stanovisko k územnímu řízení č.j. ORM/3315/12/Kud ze dne 30.10.2012, ve kterém nesouhlasí s vydáním územního rozhodnutí na uvedenou stavbu a ve kterém se odvolává na unesení zastupitelstva města ze dne 13.2.2007, kde se toto zastupitelstvo také vyjádřilo nesouhlasně. Nesouhlas Města Klatovy se stavbou čerpací stanice v rámci výstavby Obchodního centra Klatovy – Domažlická ulice byl v bodě 4. uveden ve stanovisku Města Klatovy k územnímu rozhodnutí na tuto stavbu pod č.j. ST106/07 ze dne 15.2.2007, které obdržel původní žadatel o stavbu OC Klatovy – Domažlická ulice, společnost PSOC v.o.s., Lochotínská 18, Plzeň, kterou zastupoval, tak jako v tomto územním řízení, Ladislav Koller, bytem Na Chmelnici 172, 339 01 Klatovy 4. Město Klatovy doplnilo své stanovisko k územnímu řízení na umístění čerpací stanice PHM TESCO Klatovy vyjádřením č.j. ORM/15/13/Kud ze dne 7.1.2013. Doplněné stanovisko bylo zpracováno na základě závěrů z dopravního průzkumu a posouzení stávající a výhledové kapacity dopravního uspořádání příjezdových komunikací a křižovatek, vyhotovené firmou EDIP s.r.o. Plzeň v prosinci 2012, které si nechalo Město Klatovy vypracovat. Ve stanovisku Město Klatovy uvádí, že v současném stavu tj. bez čerpací stanice pohonných hmot křižovatky kapacitně vyhovují; nárazově dochází k situacím, kdy se utvoří větší fronta vozidel na některém z ramen, ale tato se rychle rozpustí a provoz je dále stabilní. Pro výhledové intenzity roku 2035, tj. v případě výstavby čerpací stanice pohonných hmot, je provozní stav obou křižovatek nevyhovující, neboť okružní křižovatka kapacitně nevyhovuje na předepsanou úroveň kvality dopravy. Vzdutí od okružní křižovatky zasahuje až do neřízené křižovatky u parkoviště OC Tesco, čímž je tato křižovatka blokována a rezerva kapacity levého odbočení z ul. V Nuzných k okružní křižovatce je prakticky vyčerpaná. Střední doba zdržení na tomto vjezdu je takřka 2 minuty, délka fronty vozidel je 45 m. Vzhledem k vyčerpané kapacitě obou posuzovaných křižovatek ve výhledovém období roku 2035 a doporučení nezatěžovat území další dopravou, a to zejména výstavbou nových zařízení s nároky na automobilovou dopravu, Město Klatovy nesouhlasí s výstavbou čerpací stanice pohonných hmot TESCO Klatovy na pozemku p.č. 4221 v k.ú. Klatovy. MěÚ Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, si vyžádal v rámci řízení stanovisko Policie ČR, územního odboru Klatovy DI k projednávanému záměru, k dokumentaci podané dne 31.8.2012 a obdržel sdělení č.j. KRPP-164540-2/ČJ-2012-030406 ze dne 1.10.2012, že k předložené projektové dokumentaci na stavbu čerpací stanice PHM TECO Klatovy nelze vydat souhlasné stanovisko.

Všechna tato stanoviska byla přečtena na veřejném ústním jednání, které se konalo dne 8.1.2013 v zasedací místnosti MěÚ Klatovy, odboru výstavby a územního plánování, a ze kterého byl sepsán protokol. Do protokolu bylo zapsáno vyjádření zástupce hospodářského odboru, že jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve smyslu § 40 odst. 5, písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, s ohledem na nově zjištěné informace – a to: zpracovaný dopravní průzkum a nesouhlasné stanovisko Policie ČR, dopravního inspektorátu v Klatovech, nesouhlasí s vydáním územního rozhodnutí. Zástupce Města Klatovy uvedl do protokolu, že platí již uvedená stanoviska Města Klatovy, a to ze dne 30.10.2012 a ze dne 7.1.2013. Zástupce žadatele (investora) nechal do protokolu zapsat, že na základě předmětných skutečností, se kterým zástupce investora nebyl seznámen, žádá stavební úřad o přerušení územního řízení z důvodu, aby si je investor mohl nechat překontrolovat odbornými orgány a složkami: „1) Stanovisko Policie ČR s rozhledovými trojúhelníky, protože se, dle našeho názoru, jedná o stavbu, která není přímo napojena na veřejnou komunikační síť. 2) Necháme si zpracovat znalecký posudek na dokumentaci zpracovanou firmou EDIP s.r.o. Plzeň a to z toho důvodu, že se nám tato studie zdá účelová, protože předmětná stavba bude využívána především návštěvníky obchodního centra. Součástí posudku bude vyhodnocení vlivu dopravní zátěže čerpací stanice PHM na veřejnou dopravní síť (okružní křižovatky). Pokud výše uvedené posudky budou kladné, budeme požadovat vydání územního rozhodnutí. 3) Žádáme Město Klatovy o poskytnutí dopravního průzkumu a posouzení výhledové kapacity příjezdové komunikace a křižovatek zpracované firmou EDIP s.r.o. Plzeň.“ Do protokolu bylo dále poznamenáno, že Město Klatovy dodá studii firmy EDIP s.r.o. Plzeň do 10-ti dnů od ústního jednání na odbor výstavby a územního plánování; dále, že žadatel (investor) žádá o přerušení územního řízení na dobu 60-ti dnů od předání studie od odboru výstavby a územního plánování. Do protokolu pak ještě bylo zapsáno, že Město Klatovy požaduje předložit aktuální koordinační situaci stavby, kterou zástupce žadatele, pan Koller slíbil předat ještě v den ústního jednání, tj. 8.1.2013.

Dne 18.1.2013 předalo Město Klatovy dopravní průzkum a posouzení zpracovaný firmou EDIP s.r.o. v prosinci 2012 MěÚ Klatovy, odboru výstavby a územního plánování. Ten dne 18.1.2013 vyzval žadatele k jeho převzetí a zástupce žadatele, Ladislav Koller, převzal tento posudek ještě tentýž den, tj. 18.12013. Správní orgán usnesením č.j. OVÚP/504/13/Ka ze dne 18.1.2013 územní řízení přerušil.

Do spisu byl následně dne 6.3.2013 žadatelem doplněn oponentní posudek k dopravnímu průzkumu firmy EDIP s.r.o. Plzeň, který zpracovala společnost DHV CR, spol.s.r.o. dne 5.2.2013.

Dopravní posouzení a průzkum zpracovaný firmou EDIP s.r.o. v prosinci 2012 hodnotil dopravně inženýrským výpočtem stávající stav a odhadoval dopad zvažované výstavby s ohledem na kapacitu přilehlé komunikační sítě. Přilehlá okružní křižovatka „I/22 x napojení OZ Tesco (ul. V Nuzných) x Niederleho“ a zejména sousední křižovatka „napojení parkoviště OZ x V Nuzných“ jsou již dnes silně zatížené a proto bylo nutné prověřit kapacitu těchto křižovatek s ohledem na zvažovanou výstavbu. Kapacita komunikací se podle daných ČSN posuzuje na 20 let od uvedení investice do provozu. V tomto případě se uvažovalo s uvedením stavby do provozu v roce 2015, tj. návrhové období kapacity komunikací bylo počítáno do roku 2035. Dopravní průzkum prokázal, že pro výhledové intenzity dopravy v roce 2035 je provozní stav obou křižovatek nevyhovující. Závěr dopravního průzkumu zněl, že vzhledem k vyčerpané kapacitě obou posuzovaných křižovatek ve výhledovém období se nedoporučuje zatěžovat území další dopravou, a to zejména výstavbou nových zařízení s nároky na automobilovou dopravu. Oponentní posudek zpracovaný firmou DHV CR, spol, s.r.o. dne 5.2.2013 v závěru hodnotí, že posuzovaný dopravní průzkum je zpracován odborně a v souladu s uvedenými požadavky ČSN a TP. Závěry studie lze považovat za platné, avšak pouze pro stav bez realizace přeložky I/22 v podobě jihozápadního obchvatu. Dopravní průzkum firmy EDIP s.r.o. zmiňuje, že v územním plánu města Klatovy je zakotven jihozápadní obchvat silnice I/22. Vybudováním tohoto obchvatu by intenzity na dnešní silnici I/22 (ul. Domažlická) měly poklesnout a křižovatka bude kapacitně vyhovovat. Konečné hodnocení v závěru posudku ale s touto přeložkou neuvažuje. Vzhledem k tomu, že rozpor mezi oběma posudky (EDIP s.r.o. a DHV CR, spol, s.r.o.) spočívá v zahrnutí nebo nezahrnutí posouzení budoucího jihozápadního obchvatu silnice I/22, vznesl stavební úřad dotaz na Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správu Plzeň, Hřímalého 37, Plzeň v jakém časovém období a zda vůbec je reálné budování přeložky silnice I/22 v podobě jihozápadního obchvatu Klatov. Z elektronické odpovědi zaslané zdejšímu stavebnímu úřadu dne 9.4.2013 vyplývá, že přeložku silnice I/22 jihozápadním obchvatem města Klatovy je nutno v současné době považovat za zcela výhledový záměr. Možný časový horizont výstavby, případně zda vůbec dojde k realizaci tohoto záměru, se v tuto chvíli dá těžko odhadovat. Ve vztahu k záměru rozšíření areálu obchodního zařízení při Domažlické ulici v Klatovech a výhledového dopravního zatížení nelze na realizaci jihozápadního obchvatu spoléhat. Na výhradu z oponentního posudku upřesnil zástupce zpracovatele dopravního posudku z firmy EDIP s.r.o., že uvedená přeložka silnice I/22 (jihozápadní obchvat Klatov) nebyl zohledněn proto, že uvažovaná přeložka je plánovaná k realizaci v delším časovém horizontu než je rok 2035. Uvedl, že vycházeli z dostupných podkladů a informací od pracovníků Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Dne 19,3.2013 bylo do dokumentace žadatelem doplněno dopravní řešení napojení čerpací stanice PHM TESCO Klatovy na areálové komunikace a nová koordinační situace s upraveným dopravním řešením dle požadavků Policie ČR, Dopravního inspektorátu Klatovy. Dne 4.4.2013 bylo doloženo žadatelem sdělení Policie ČR, územního odboru, Dopravního inspektorátu Klatovy č.j. KRPP-45783-2/ČJ-2013-030406 ze dne 2.4.2013 k upravené dokumentaci pro územní řízení, že nemá námitky proti navrženému technickému řešení.

Po doplnění všech výše uvedených podkladů ke spisu stavební úřad, jako seznámení s podklady rozhodnutí, oznámil opatřením č.j. OVÚP/2468/13/Ka ze dne 12.4.2013 druhé projednávání v územním řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti. K projednání nařídil veřejné ústní jednání na 21.5.2013, ze kterého byl sepsán protokol. Přítomní účastníci byli seznámeni s doplněnými podklady ke spisu a s rozsahem řešené stavby. Na závěr byly do protokolu zapsány připomínky přítomných. Zástupce žadatele nechal do protokolu zapsat: „že na základě zjištěných skutečností, chci poznamenat, že se město s investorem dohadují zbytečně. Při logice věci maximálního čerpání 8 vozidel naráz po 5 minutách vychází celkem 96 vozidel za hodinu. Z toho je vidět, že i dohady o dopravních průzkumech a modelech celého města Klatov jsou nesmyslné. Na základě všech doložených dokladů a stanovisek požadujeme po stavebním úřadu vydání územního rozhodnutí. Zástupce MěÚ Klatovy, hospodářského odboru, nechal do protokolu zapsat, že hospodářský odbor trvá na svém stanovisku, které je opřené o zpracovaný dopravní průzkum vypracovaný firmou EDIP s.r.o. a vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ohledně výhledově neuvažované přeložky silnice I/22. Zástupce Města Klatovy nechal do protokolu poznamenat, že vydaná stanoviska Města Klatovy k územnímu řízení ze dne 30.10.2012 a 7.1.2013 zůstávají v platnosti.

Navrhovaný záměr umístění čerpací stanice pohonných hmot TESCO Klatovy byl předkládaný již jako součást umístění areálu Obchodního centra Klatovy - Domažlická ulice v roce 2007. Již tehdy Zastupitelstvo města Klatovy odmítlo umístění čerpací stanice PHM v těsné blízkosti Domažlické ulice, hlavní příjezdové komunikace od Domažlic a Nýrska. Stejné zamítavé stanovisko dostal od města Klatovy opakovaně i nový žadatel o umístění čerpací stanice PHM. Záměr investora se odehrává na pozemku, jehož poloha je pro město velmi exponovaná. Pozadí navrhovaného záměru tvoří panorama historického jádra města. Umístění stavby čerpací stanice do tohoto místa je nevhodné z urbanistického hlediska. Z hlediska územního plánu je sice možné tuto stavbu v území umisťovat, ovšem je třeba zvážit vhodnost výběru konkrétního místa a jeho exponovanosti vzhledem k pohledům na historické centrum. Nezanedbatelnou problematikou je navýšení dopravy a průjezdu jak průsečné křižovatky, tak přilehlé okružní křižovatky. Navrhované umístění čerpací stanice PHM sice přímým napojením navazuje na areálovou komunikaci u OC Tesco Klatovy – Domažlická ulice, ale výjezd je v přímé blízkosti průsečné křižovatky „napojení parkoviště OC x ulice V nuzných“, která sousedí s okružní křižovatkou „I/22 x napojení OC Tesco x ul. Niederleho“. Obě tyto křižovatky jsou již dnes velmi exponované. V současném stavu sice obě křižovatky kapacitně vyhovují, ale nárazově již nyní dochází k situacím, kdy se utvoří fronta vozidel na některém z ramen. Z prognózy intenzity dopravy v roce 2035, která byla posuzovaná v dopravním průzkumu, vyplývá, že okružní křižovatka kapacitně nevyhovuje na předepsanou úroveň kvality dopravy. Vzdutí od okružní křižovatky zasahuje až do neřízené křižovatky u parkoviště OZ Tesco, čímž je tato křižovatka blokována. Rezerva kapacity levého odbočení z ul. V nuzných k okružní křižovatce je prakticky vyčerpaná, střední doba zdržení na tomto vjezdu je takřka 2 minuty, délka fronty vozidel je 45 m. Vybudováním tzv. jihozápadního obchvatu silnice I/22 by intenzita dopravy na Domažlické ulici mohla poklesnout. V současné době ale nelze předpokládat její výstavbu. Jak bylo potvrzeno z vyjádření zástupce Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Plzeň, přeložku silnice I/22 jihozápadním obchvatem města Klatovy je nutno v současné době považovat za dlouhodobý výhledový záměr. Možný časový horizont výstavby, případně zda vůbec dojde k realizaci tohoto záměru, se v tuto chvíli dá těžko odhadovat. Ve vztahu k záměru rozšíření areálu obchodního zařízení při Domažlické ulici v Klatovech a výhledového dopravního zatížení nelze na realizaci jihozápadního obchvatu spoléhat.

Stavební úřad při posouzení žádosti dospěl k závěru, že záměr žadatele není v souladu s požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona a že by umístěním a realizací záměru mohly být ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem nebo zvláštními právními předpisy. Stavební úřad proto žádost zamítl.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Klatovy, EDEN Development, a.s., Projekční společnost obchodních center, v. o. s., Lidl Česká republika v.o.s., ČEZ Distribuce, a. s., Telefónica Czech Republic, a.s.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

- Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech, po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 (dodejky)

Ladislav Koller, Na Chmelnici č.p. 172, 339 01 Klatovy IV jako zástupce společnosti Tesco Stores ČR a.s., IDDS: sfngm7i
Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 - doručení veřejnou vyhláškou:

EDEN Development, a.s., IDDS: wyxdt48
Projekční společnost obchodních center, v. o. s., IDDS: ra9rnpq
Lidl Česká republika v.o.s., IDDS: 5ab5tr8 ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h


Dotčené správní úřady:

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, hospodářský odbor, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova č.p. 1760/18, 306 13 Plzeň
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice PK, IDDS: samai8a


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ