10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informace, příjem žádostí a dalších podání
(články 2-8 Pravidel pro zajištění přístupu k informacím)

Zveřejňování informací (obsah)

Město Klatovy (dále jen město) jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona je povinno zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace :
a) informace o městě jako právnické osobě
b) organizační strukturu městského úřadu
c) možnosti podávání opravných prostředků proti rozhodování odborů městského úřadu i orgánů města
d) postup úřadu při vyřizování žádostí
e) přehled nejdůležitějších předpisů
f) sazebník úhrad za poskytování informací
g) výroční zprávu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok

Dalšími informacemi, které město dle § 5 odst. 4 zákona zveřejňuje, jsou usnesení Rady města a Zastupitelstva města, platné obecně závazné vyhlášky a pravidla, rozpočet města na příslušný kalendářní rok, záměry nakládat s městským rozpočtem, aktuální pořadník pro přidělování bytů. Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů města a vedoucích pracovníků městského úřadu v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích a organizačním řádem městského úřadu.

Způsob a rozsah zveřejnění informací (formy)

Město zveřejňuje informace těmito způsoby :
a) na úřední desce -usnesení orgánů města, obecně závazné vyhlášky, rozpočet města
b) v denním tisku a sdělovacích prostředcích - tiskové zprávy
c) na podatelně městského úřadu - k nahlédnutí předpisy, možno vyzvednout tiskopisy a formuláře
d) způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet) - údaje dle písm. a), dále zadání veřejných zakázek (mimo zjednodušené zadání), poptávková řízení a prezentaci města na www stránkách.
 

Stanovení veřejných registrů

Na městském úřadu jsou vedeny a spravovány registry
a) registr obyvatel
b) matriční knihy
c) evidence bytů
d) evidence přestupků
e) evidence plátců místního poplatku ze psů
Vzhledem k tomu, že informace v těchto registrech nejsou každému přístupné, nevztahuje se na ně v souladu s § 5 odst. 3 zákona povinnost jejich zveřejnění. Dalším registrem je živnostenský rejstřík - jeho veřejná část je zveřejňována prostřednictvím systému ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů).

Stanovení doprovodných informací

Doprovodné informace dle § 3 odst. 4 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale sdělovány při poskytování informací na základě žádosti.

Ochrana údajů

Zveřejňování a poskytování některých údajů může být vyloučeno, případně omezeno. Děje se tak jen za dodržení podmínek stanovených zákonem.

6.1. Ochrana utajovaných skutečností
Jako informace spadající do režimu utajovaných skutečností dle § 7 zákona jsou považovány informace takto označené v seznamu utajovaných skutečností. Za stanovení a označení příslušného stupně utajení v podmínkách městského úřadu zodpovídá dle § 2 odst. 9 zákona č. 148/1998 Sb. v platném znění tajemník.

6.2. Ochrana osobních údajů
Osobní údaje, které se nezveřejňují, ani neposkytují, jsou zejména osobní data fyzických osob vedená v informačních systémech dle zákona č. 256/1992 Sb. v platném znění (především rodná čísla), informace vypovídající o soukromí občanů dle § 8 zákona a další údaje, které by mohly narušit právo na ochranu osobnosti, přičemž není podstatné, zda se jedná o údaje sdělené žadatelem, jinou osobou nebo získané v rámci správního řízení.

6.3. Ochrana obchodního tajemství
Údaje sdělené uchazeči o veřejné zakázky při podávání nabídek v rámci všech způsobů zadávání dle zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění jsou považovány za obchodní tajemství pouze v tom případě, že je za obchodní tajemství uchazeči v nabídkách výslovně označí.

6.4. Ochrana údajů o majetkových poměrech
Jako důvěrné údaje o majetkových poměrech občanů jsou považovány zejména údaje zjištěné při vymáhání nedoplatků při exekučním řízení (správa místních poplatků) a při řízení o poskytování dávek sociální péče. Rovněž se nezveřejňují údaje uvedené žadateli o přidělení bytu do nájmu dle pořadníku v podkladech pro hodnocení naléhavosti bytové potřeby.
 

 Okruh vnitřních pokynů a personálních předpisů

Za vnitřní pokyny a personální předpisy městského úřadu dle § 11 odst. 1 písm. a/ zákona jsou zejména považovány :
- směrnice č. 1 - 5 o zprac. účetnictví, pokladních operacích, inventarizaci majetku
- pokyny k provedení prověrek a kontrol (např. BOZP)
- stanovení paušálů cestovních náhrad
- směrnice pro automobilovou dopravu
- požární a evakuační řád
- organizační řád
- podpisový řád
- spisový řád
- směrnice o oběhu dokladů
- pracovní a organizační řád městské policie
- pracovní náplně
- pravidla pro hospodaření s prostředky sociálního fondu
- pravidla odměňování zaměstnanců

Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci, vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti dané Organizačním řádem městského úřadu v Klatovech. Písemně podané žádosti (stejně tak i prostřednictvím faxu a Internetem) v souladu s § 14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně městského úřadu, na jednotlivých odborech MěÚ a v sekretariátu. Žádosti podané jinde (na služebně městské policie, v příspěvkových organizacích apod.) jsou předány k vyřízení příslušným zaměstnancům k zaevidování a vyřízení.
Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby:
a) poskytnutím informace - písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu (o tom učiní zaměstnanec záznam),
b) odložením žádosti - je-li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil (o tom vyhotoví zaměstnanec protokol),
c) odmítnutím žádosti - pokud se žádosti nevyhoví (pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona, které vydá vedoucí příslušného odboru). Je-li
proti rozhodnutí podáno ve smyslu § 16 zákona odvolání, je vyřízeno těmito způsoby :
a) směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti, postoupí je vedoucí odboru Krajskému úřadu Plzeňského kraje.
b) směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti, předloží je vedoucí příslušného odboru k rozhodnutí Radě města.

Poskytování informací o životním prostředí se řídí zvláštní právní úpravou (zákon č.123/1998 Sb. v platném znění).

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ