11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

11. Opravné prostředky

1) Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě  uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Rozhodnutí orgánu obce v přenesené působnosti je postoupeno v odvolacím řízení Krajskému úřadu Plzeňského kraje v Plzni dle charakteru informace, která byla požadována.        

Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná Rada města, starosta nebo tajemník.

Proti rozhodnutí odborů a strážníků městské policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.

 

2) Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, Rady města nebo komise k projednávání přestupků učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny odboru vnitřních věcí městského úřadu, a to ve lhůtě  uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením Rady města nebo Zastupitelstva města v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Okresnímu úřadu v Klatovech.

Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.

 

3) Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb, občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d/ Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.  

 

 

Požadavky, které jsou v souvislosti s podáváním opravných prostředků proti rozhodnutím ve správním řízení kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech, se řídí zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád).

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ