Program pro poskytování dotací - Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací v 1. pololetí roku 2022

V souladu s § 10a a 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Město Klatovy zveřejňuje

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Klatovy

„Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací v 1. pololetí roku 2022“

 

 1. Účel, na který budou peněžní prostředky poskytnuty:

Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací.

 1. Důvod podpory tohoto účelu:

Aktivní trávení volného času dětí a mládeže (podpora jejich mimoškolních kulturních a sportovních aktivit).

 1. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Města Klatovy na podporu tohoto účelu:

3.000.000 Kč na rok 2022, z toho 1.500.000 Kč na 1. pololetí roku 2022

 1. Kritéria pro stanovení výše dotace:

Dotace bude poskytnuta na každého člena kulturních a sportovních organizací, který bude splňovat podmínky dle bodu 9. programu (trvalé bydliště na území města, věk do 18 let). Konkrétní výše dotace na jednoho člena bude vycházet z celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na tento program a z počtu oprávněných členů.

 1. Okruh způsobilých žadatelů:

Písemné žádosti do tohoto programu mohou podávat všechny kulturní a sportovní organizace, které mají sídlo na území města a sdružují k činnosti děti a mládež do 18 let, přičemž charakter těchto aktivit je pravidelný (schůzky, popř. tréninky se konají minimálně jednou týdně).

 1. Lhůta pro podání žádosti:

Písemné žádosti lze podávat na Městském úřadě Klatovy od 01.03.2022 do 31.03.2022.

 1. Kritéria pro hodnocení žádosti:

Žádosti budou vyhodnocovány z hlediska splnění podmínek uvedených v bodu 9. programu.

 1. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

O žádostech bude rozhodnuto na doporučení komise pro výchovu, vzdělávání a sport v radě města (do 50.000 Kč), případně v zastupitelstvu města (nad 50.000 Kč) nejpozději do 30.06.2022.

 1. Podmínky pro poskytnutí dotace:

Žadatelé (kulturní a sportovní organizace) v tomto programu musí pro poskytnutí dotace splnit následující podmínky:

 • Organizace má sídlo na území města.
 • Členové mají trvalé bydliště na území města a v daném roce dovrší maximálně 18 let věku.
 • Podkladem pro přiznání dotace bude abecední seznam aktivních členů obsahující následující údaje: jméno a příjmení, datum narození, bydliště. Organizace zároveň sdělí výši ročních členských (oddílových) příspěvků. Na požádání poskytovatele dotace organizace předloží též registrační (oddílové) průkazy, potvrzené soupisky družstev, doklady o zaplacení členských (oddílových) příspěvků.
 • Dotaci nelze poskytnout organizacím, jejichž činnost je již dotována z městského rozpočtu prostřednictvím placení nájmů, energií apod. Současně se příspěvek neposkytuje organizacím dotovaným ze státního (krajského) rozpočtu. Výjimku tvoří dotace státních a krajských institucí zaměřených přímo na podporu činnosti ve sportovních a kulturních spolcích.
 • Dotaci nelze přiznat duplicitně organizacím pod stejným zřizovatelem (zakládající organizaci a současně kroužku či klubu).
 • Dotace může být poskytnuta pouze organizaci, která zajišťuje periodicky se opakující činnost (min. 1x týdně). K žádosti bude předložen rozpis schůzek (tréninků).
 • Dotace může být poskytnuta maximálně do výše 75% skutečných výdajů/nákladů vynaložených organizací na činnost mládeže.
 1. Vzor žádosti, obsah jejích příloh

Žádost ve formátu PDF k vyplnění a vytištění 

On-line žádost o poskytnutí dotace – Podpora pravidelných aktivit mládeže – práv. osoby

K žádosti bude přiložen abecední seznam aktivních členů v členění: jméno a příjmení, datum narození, bydliště.

K žádosti bude dále přiložen rozpis schůzek (tréninků). Současně bude uvedena výše ročních členských (oddílových) příspěvků.

 

 Vzor finančního vypořádání

Zásady pro poskytování dotací v oblasti kultury a sportu
 

V Klatovech dne 18.01.2022