INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH PRACÍCH NA KOMUNIKACÍCH A SOUVISEJÍCÍCH OBJÍZDNÝCH TRASÁCH V MĚSÍCI ŘÍJNU 2018 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH PRACÍCH NA KOMUNIKACÍCH A SOUVISEJÍCÍCH OBJÍZDNÝCH TRASÁCH V MĚSÍCI ŘÍJNU 2018

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách v měsíci říjnu 2018

„Stezka pro pěší a cyklisty v Soběticích“ – spoluinvestoři akce město Klatovy a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Celoplošná oprava povrchu silnice I/22 v úseku od okružní křižovatky po odbočku MK na Luby. Výstavba stezky pro pěší a cyklisty, chodníku, propojovací komunikace, vozovky a chodníku od silnice I/22 po konec zástavby ve směru na Luby, dešťové kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, přeložky plynovodu.

Termín provedení: 16.07.-16.11.2018.

Výstavba objektů podél silnice I/22 a rekonstrukce vlastní silnice I. třídy bude provedena za částečného omezení provozu, který bude řízen semafory.

Výstavba chodníku, vodovodu a rekonstrukce místní komunikace na Luby si vyžádá úplnou uzavírku provozu.

„Oprava povrchu vozovky a dvou parkovacích ploch v části Nerudovy ulice“ – celoplošná oprava povrchu v úseku Máchova ul. - křižovatka před čp. 607.

Termín provedení: tři týdny během měsíce října

Stavba se provede za úplné uzavírky opravovaného úseku. Průjezd staveništěm bude v době stavebních úprav částečně umožněn. Parkování nebude po dobu stavby umožněno.

„Rekonstrukce plynovodů v Jungmannově ulici“ – investor stavby vlastník plynovodu firma GRIDSERVICES, s.r.o.

Rekonstrukce dvou plynovodů (nízkotlak+středotlak) včetně připojení plynovodních přípojek do domů v Jungmannově ulici.

Termín provedení: 27.09. – 15.10.2018.

Stavba bude provedena za částečné uzavírky ulice, průjezd bude umožněn po jedné polovině vozovky. Přístup pro pěší do jednotlivých domů bude zabezpečen.

Povrch po výkopech bude provizorně (přes zimu) zabalen asfaltem.

„Rekonstrukce plynovodu v Harantově ulici“ – investor stavby vlastník plynovodu firma GRIDSERVICES, s.r.o.

Rekonstrukce plynovodu formou pokládky nového vedení, přípojky do jednotlivých domů budou provedeny vzhledem k počasí následně na jaře roku 2019.

Termíny provedení:

Úsek Jungmannova-Podhůrecká: 16.10.-30.10.2018,

úsek Podhůrecká-Nerudova: 01.11.-16.11.2018.

Stavba bude provedena za částečné uzavírky ulice, průjezd bude umožněn po jedné polovině vozovky. Přístup pro pěší do jednotlivých domů bude zabezpečen.

Povrch po výkopech bude provizorně (přes zimu) zabalen asfaltem.

„Rekonstrukce plynovodu v části Nerudovy ulice“ – investor stavby vlastník plynovodu firma GRIDSERVICES, s.r.o.

Rekonstrukce plynovodu formou pokládky nového vedení, přípojky do jednotlivých domů budou provedeny vzhledem k počasí následně na jaře roku 2019.

Termín provedení:

Úsek Harantova-Domažlická: 19.11.-07.12.2018.

Stavba bude provedena za částečné uzavírky ulice, průjezd bude umožněn po jedné polovině vozovky. Přístup pro pěší do jednotlivých domů bude zabezpečen.

Povrch po výkopech bude provizorně (přes zimu) zabalen asfaltem.

„Vodovod a kanalizace Klatovy-Točník“ – výstavba nového vodovodu, splaškové a výtlačné kanalizace s příslušenstvím, přeložka plynovodu a kabelu NN a výstavba veřejného osvětlení.

Termíny provedení:

Inženýrské sítě v místní komunikaci vedoucí od centrální křižovatky k čp. 7 (Točnickému potoku) v obci Točník. Zároveň bude v chodníku položen nový kabel ČEZ v úseku od trafostanice po čp. 7:
24.09.-31.12.2018.

Stavba bude provedena za úplné uzavírky provozu. Přístup pro pěší k nemovitostem bude zabezpečen.

Inženýrské sítě v místní komunikaci v západní části obce Točník (kolem zemědělského družstva):
17.09.-31.12.2018.

Stavba bude provedena za úplné uzavírky provozu po jednotlivých úsecích. Přístup pro pěší k nemovitostem bude zabezpečen.

Inženýrské sítě v silnici III/11766 od centrální křižovatky ke křižovatce směr Otín: výstavba cca 14 dní v období od 15.10. do 30.11.2018.

Stavba si vyžádá úplnou zavírku silnice III. třídy (Točník-Předslav) včetně změny jízdních řádů autobusové linkové dopravy.


U všech akcí je doba výstavby uvedena orientačně, termíny dokončení jsou uvedeny v případě, že se nevyskytnou nepředvídatelné okolnosti, např. problémy v podloží, kolize se sítěmi, apod.

Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a. s. realizují průběžnou drobnou opravu poškozených uličních vpustí, vodovodních hrnečků a výtluků na komunikacích.

Další drobné akce na inženýrských sítích provádí soukromí investoři.

Podrobnější informace o prováděných akcích Vám sdělí p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail fkocfelda@mukt.cz nebo Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail lbroukal@mukt.cz.

Vážení občané,
děkujeme za pochopení, se kterým přijímáte tato nutná dopravní omezení.

 František Kocfelda, vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ