ÚSPORU KAŠPERSKÝCH HOR NEZAPLATÍ ANI OBČANÉ KLATOV ANI SUŠICE. | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ÚSPORU KAŠPERSKÝCH HOR NEZAPLATÍ ANI OBČANÉ KLATOV ANI SUŠICE.

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Úsporu Kašperských Hor nezaplatí ani občané Klatov ani Sušice.

Úsporu Kašperských Hor nezaplatí ani občané Klatov, ani Sušice.

Server kverulant.org, který je prý průkopníkem datové žurnalistiky, uveřejnil zprávu, v níž uvádí, že zmapoval „ceny odvozu odpadků v různých obcích a zjistil podezřelé rozdíly.“  Ze zprávy není patrné, kolik obcí bylo předmětem jeho mapování. Zdá se, že se zaměřil jen na ceny v Kašperských Horách, Sušici a Klatovech, a to konkrétně na ceny za směsný komunální odpad.

V Klatovech a v Sušici oblast odpadů řeší společnost Pošumavská odpadová, s.r.o., společnost založená právě městy Klatovy a Sušice, jejímiž společníky je nyní dalších 23 obcí našeho regionu.  V Kašperských Horách až donedávna oblast odpadů zajišťovala společnost RUMPOLD-P, s.r.o. V květnovém výběrovém řízení však zvítězila společnost Pošumavská odpadová s.r.o.  Kverulant.org došel k závěru, který je dán titulkem jeho článku: „Úspory Kašperských Hor zaplatí občané Klatov a Sušice.“

Dovolte mi na článek stručně reagovat.

První otázkou je, kolik platí občané za odpady a za koho platí.

  • V Sušici a Kašperských Horách platí občané „za odpady“ tzv. „poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. “Poplatek je vybírán v souladu se zákonem o místních poplatcích. V Sušici občané platí poplatek ve výši 500 Kč za osobu a rok, v Kašperských Horách občané platí 550 Kč za osobu a rok. Občané tedy neplatí „svozové odpadové společnosti“, tu platí z rozpočtu města sama.

Vztah mezi svozovou společností a městem je řešen smluvně, tedy i ceny. Jen k upřesnění údaje z článku kverulant.org: Kašperské Hory platí celkem 1840 Kč/t směsného komunálního odpadu.

Ceny, které společnost sjednává, jsou součástí obchodní strategie, za kterou je zodpovědné vedení společnosti. Výhodná cena Kašperských Hor, na niž kverulant.org upozorňuje, bude předmětem jednání dozorčí rady společnosti a vedení společnosti bude muset odůvodnit její výši. V žádném případě není zájmem společníků zvýhodňovat toho či onoho obchodního partnera.

 

  • V Klatovech je systém plateb za odpady jiný, též v souladu se zákonem, kdy občané platí „známku“ (ale opět jde o úhradu za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů). Tyto poukázky jsou kalkulovány ve vazbě na nádoby směsného komunálního odpadu, jejich velikost  a četnost jejich odvozu. Systém je zde zaveden dlouhodobě, má motivovat občany, aby třídili a předcházeli vzniku odpadů, platby od občanů přijímá svozová firma. V roce 2016 tak přijala celkem 8.022 tis. Kč.  Znamená to, že v Klatovech na každého občana města připadá roční (průměrná) platba za odpady ve výši 358 Kč. Systém „známky“ vede však i k tomu, že občané logicky a racionálně využívají sběrný dvůr, a to v míře větší, než je v ČR obvyklé. Město Klatovy ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s., v současné době připravuje „Optimalizaci hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky ve městě Klatovy.“ Ta bude podkladem pro další úpravy tohoto systému ve městě.

Podotknout zbývá, že město Klatovy je 99% „vlastníkem“ (tj. společníkem s 99% podílem) společnosti Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o., a majoritním vlastníkem společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. Ve vztahu k uvedeným společnostem tedy není jen plátcem za služby, nýbrž i příjemce plateb od společností (nájemného, tzv. skládkovacího poplatku, podílů na zisku).

 

Je zřejmé, že v Klatovech občané platí za „své odpady“, v Sušici za své.  Neplatí za nikoho jiného.

 

  • Ve svém článku kverulant.org uvádí, že „úředníci mají důvod před veřejností tajit, jak nakládají s jejími penězi“. To si dovolím odmítnout. Město Klatovy zveřejňuje na svých webových stránkách údaje o rozpočtu, jeho tvorbě, vývoji, o rozborech hospodaření v nadstandardní podobě. To, že jsme odmítli jednu odpověď serveru kverulant.org s odkazem na obchodní tajemství, nezakládá oprávnění k takovému prohlášení. Respektujeme, že se kverulant.org odvolal a budeme rádi, když úřad Plzeňského kraje rozhodne, zda jsme měli pravdu či nikoliv. V roce 2016 jsme přijali celkem 19 dotazů dle zákona o svobodném přístupu k informacím, na všechny jsme řádně a včas odpověděli. V roce 2017 jsme přijali zatím 10 dotazů. Netušíme, zda kverulant.org pracuje na nějaké hlubší analýze trhu s odpady či zda jej zajímají jen „dílčí akce.“ Pokud by zájem byl hlubší a soustavný, bylo by zajímavé s kverulant.org spolupracovat.

Oblast odpadů je velmi rozsáhlá a významná. Až doposud byla doménou převážně velkých soukromých společností. Město Klatovy i město Sušice se spolu s dalšími 23 obcemi rozhodly učinit ji předmětem reálné meziobecní spolupráce. Naše rozhodnutí se zřejmě nelíbí tomu, kdo doposud „odpady pro část našich obcí“ zajišťoval. 

Nová společnost Pošumavská odpadová, s.r.o., má za sebou první rok své činnosti. Své služby poskytuje více než 40 obcím (ale i četným podnikatelům), více než 51 tisícům lidí. V roce 2016 dosáhla zisku ve výši 1.029 tis. Kč při celkových tržbách ve výši 36.170 tis. Kč, pracovala tedy se ziskovou marží 2,85%. V roce 2015 vykázala společnost ztrátu ve výši téměř 500 tis. Kč.

Snahou vedení města Klatovy i obou společností, jež město vlastní, je dobudovat efektivní, rozumný systém hospodaření s odpady a navázat na četné racionální kroky našich předchůdců. I proto město do „odpadů“ vstupuje aktivně, např. i prostřednictvím svých společností.

 

Ing. Václav Chroust

místostarosta města Klatovy

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ