OZNÁMENÍ O OPAK.SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ K NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚP BOLEŠINY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O OPAK.SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ K NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚP BOLEŠINY

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

oznámení o opak.společném jednání k návrhu změny č. 1 ÚP Bolešiny

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________________

Městský úřad Klatovy odbor výstavby a územního plánování

č.j.: OVÚP/5290/17/Mk

vyřizuje: Tomáš Martínek

tel.: 376 347 227

tmartinek@mukt.cz

Klatovy dne 26.7.2017

Oznámení

o opakovaném společném jednání k návrhu změny č.1 ÚP Bolešiny

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

oznamuje

v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona společné jednání o návrhu změny č.1 územního plánu Bolešiny, které se koná

v zasedací místnosti OVÚP č. dv. 1.01 budova 59/1 MěÚ Klatovy, dne 16.8.2017 od 10.00 hod.

Důvodem opakovaného společného jednání je přidání nové zastavitelné plochy Z55 v k.ú. Újezdec u měcholup.

Návrh změny č.1 územního plánu Bolešiny je vystaven k veřejnému nahlédnutí ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání tj. od 16.8.2017 do 16.9.2017 u Městského úřadu v Klatovech, odboru výstavby a územního plánování, Obecním úřadu Bolešiny a na internetových stránkách :

https://www.klatovy.cz/mukt/uzemniplan_orp.asp

Dotčené orgány mohou uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Doloží-li dotčený orgán nejpozději při společném jednání závažné důvody, lhůta pro uplatnění stanoviska se prodlužuje nejdéle o 30 dnů. Sousední obce ve stejné lhůtě mohou uplatnit své připomínky.

Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit písemné připomínky.

K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

Písemná stanoviska adresujte na Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a ÚP

Vyvěšeno na úřední desce: Sejmuto z úřední desky:

Obdrží :

Ministerstvo ŽP, odbor výkonu státní správy III, Purkyňova 27, 301 00 Plzeň

Ministerstvo dopravy ČR, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a ŽP,

Nábřeží Ludvíka Svobody 12, P.O.BOX 9, 110 15 Praha 1

Ministerstvo obrany- agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 12/772, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1

Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

- odbor regionálního rozvoje

- odbor dopravy a silničního hospodářství

- odbor životního prostředí

- odbor kultury a památkové péče

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Klatovy, Plzeňská 165

Městský úřad Klatovy

- odbor životního prostředí

- odbor dopravy

- odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, úz. odbor Klatovy, Aretinova 129

Obvodní báňský úřad , Hřímalého 11, 301 00 Plzeň

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127

Město Klatovy

Město Plánice

Obec Obytce

Obec Myslovice

Obec Újezd u Plánice

Obec Předslav

Obec Ostřetice

Obec Bolešiny

Dále obdrží:

Policie ČR - DI Klatovy, Riegrovy sady 138, 339 01 Klatovy

Správa a údržba silnic Klatovy, Za kasárny 324, 339 01 Klatovy

Povodí Vltavy s.p. závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

ČEZ Distribuce a.s., Vinohradská 325/8, 120 21 Praha2

GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ