OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - KANALIZACE A ČOV KLENOVÁ - OBEC KLENOVÁ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - KANALIZACE A ČOV KLENOVÁ - OBEC KLENOVÁ

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - kanalizace a ČOV Klenová - Obec Klenová

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59


Spis. zn.:

OVÚP/6396/17/My

Č.j.:

OVÚP/6894/17/My

Vyřizuje::

Ing. Martin Malý


Tel.:

376 347 276


E-mail:

mmaly@mukt.cz


Datum:

2.10.2017

OZNÁMENÍ

O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

 

 

 Oznámení

o uzavření veřejnoprávní smlouvy

 

Obec Klenová, IČO 00573515, Klenová 65, 340 21 Janovice nad Úhlavou

(dále jen "žadatel") dne 11.9.2017 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí podle § 79 a 92 stavebního zákona, o umístění stavby nazvané:

Kanalizace a ČOV Klenová

na pozemcích st. p. 69, parc. č. 48/2, 75/2, 90/1, 94/1, 94/8, 97, 98/1, 98/14, 124, 408/3, 408/4, 409/2, 412/3, 412/4, 412/5, 415/14, 415/18, 415/21, 415/22, 415/24, 415/26, 415/27, 415/29, 415/31, 415/33, 415/34, 757/1, 758/1, 760/1, 767/3, 769/1, 802/1, 803, 804/13, 804/14, 804/16, 804/21 v katastrálním území Klenová.

Jedná se o změnu umístění stavby, na kterou vydal Městský úřad Klatovy odbor výstavby a územního plánování, dne 16.11.2011 pod čj. OVÚP/7857/11/My, spis.zn. OVÚP/5039/11/My rozhodnutí o umístění stavby. Změna umístění v rozsahu :

  • Splašková kanalizace na pozemku parc.č. 802/1 k.ú. Klenová

Stoka „A1“ bude prodloužena o 85,1 m na celkovou délku stoky 160,6 m a propojena se stokou „B“ v šachtě Š42a. Posílení stoky „A1“ spočívá ve změně dimenze celé stoky z DN 200 na DN 250. Celková délka kanalizace v obci Klenová bude navýšena na délku 2161 m.

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád") podle § 78a odst. 5 stavebního zákona

o z n a m u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Poučení:

Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 15 dnů.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Městský úřad Klatovy odbor vnitřních věcí (dodejky)

- se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ