OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - ONEN SVĚT OSADA HAMRLÍKŮV DVŮR ÚPRAVA KOMUNIKACE - KAREL MILT | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - ONEN SVĚT OSADA HAMRLÍKŮV DVŮR ÚPRAVA KOMUNIKACE - KAREL MILT

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Onen Svět osada Hamrlíkův dvůr úprava komunikace - Karel Milt

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59


Spis. zn.:

OVÚP/5536/17/Ka

Č.j.:

OVÚP/6820/17/Ka

Vyřizuje::

I.Kamenová


Tel.:

376 347 323


E-mail:

ikamenova@mukt.cz


Datum:

27.09.2017

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Karel Milt,  Tachovská 1357/11, Bolevec, 323 00 Plzeň 23,
Městys Čachrov, IČO 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy 1

(dále jen "žadatel") podal dne 04.08.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Onen Svět - osada Hamrlíkův dvůr
úprava stávající příjezdové komunikace
na pozemcích parc. č. 26/1, 26/2, 35/6, 35/16, 35/17, 35/25, 35/26, 36, 107/1, 111 v katastrálním území Onen Svět.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

- úpravu stávající místní komunikace na jednotnou šířku s přidáním výhyben. Komunikace zpřístupňuje osadu Hamrlíkův dvůr

- úpravu stávajícího sjezdu ze silnice č. I/27 na místní komunikaci

- prodloužení místní komunikace pro zpřístupnění nových pozemků pro rekreační objekty

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

03. listopadu 2017 (pátek) v 9.00 hodin

se schůzkou pozvaných do osady Hamrlíkův dvůr (p.č. 36 k.ú. Onen Svět).

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny: pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 20, 24, parc. č. 27/1, 35/1, 35/7, 35/8, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 35/15, 35/18, 35/22, 35/23, 35/24, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/10, 51/1, 51/2, 51/4, 51/5, 51/6, 108, 130 v katastrálním území Onen Svět

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Čachrov, Onen Svět č.e. 1

Poučení:

Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží: účastníci (dodejky)
Účastníci dle § 85 odst.1, písm. a), b)

Karel Milt, Tachovská č.p. 1357/11, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Městys Čachrov, IDDS: t6vaum5


Účastníci dle § 85 odst.2, písm. a) (doručeno veřejnou vyhláškou )

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Petr Strejc, Znojemská č.p. 1585/12, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
Štěpánka Strejcová, Znojemská č.p. 1585/12, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
MUDr. Marián Kohut, Znojemská č.p. 1585/12, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
Jana Kohutová, DiS., Znojemská č.p. 1585/12, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
Václav Janeček, Ostrov u Stříbra č.p. 39, Kostelec, 349 01 Stříbro
Andrea Janečková, Ostrov u Stříbra č.p. 39, Kostelec, 349 01 Stříbro
Klára Hronová, Myslíkova č.p. 2020/4, 120 00 Praha 2-Nové Město
Radek Hron, IDDS: 7pctc6j

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Účastníci dle § 85 odst.2, písm. b) (doručeno veřejnou vyhláškou )

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 20, 24, parc. č. 27/1, 35/1, 35/7, 35/8, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 35/15, 35/18, 35/22, 35/23, 35/24, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/10, 51/1, 51/2, 51/4, 51/5, 51/6, 108, 130 v katastrálním území Onen Svět

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Čachrov, Onen Svět č.e. 1

dotčené správní úřady
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

Dále obdrží:

- Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech, po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

- Úřad městyse Čachrov, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obcích Čachrov a Onen Svět, po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ