2017: PROJEKT „KANALIZACE KLATOVY – TOČNÍK“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2017: PROJEKT „KANALIZACE KLATOVY – TOČNÍK“
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2017: Projekt „Kanalizace Klatovy – Točník“

OPŽP - Fond soudržnosti 

Město Klatovy podalo v lednu 2017 žádost o dotaci ze 42. Výzvy Operačního programu životního prostředí pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 - Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, specifický cíl 1. 1 – Snížit množství vypouštěného znečistění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod.
V červenci 2017 byla městu schválena dotace v požadované výši. Celkové předpokládané náklady projektu činí 31.385.560,77 Kč vč. DPH. Z toho celkové způsobilé výdaje projektu činí 25.756.817,00 Kč a podíl na celkových způsobilých výdajích činí 63,75 %, což je 16.419.970,83 Kč.

Projekt řeší výstavbu kanalizačního výtlaku z nové ČSOV Točník do gravitačního kanalizačního sběrače ze Štěpánovic zaústěného do stokové sítě Klatov a výstavbu splaškové oddílné kanalizace v obci Točník včetně objektů na splaškové kanalizaci.
Stavba bude realizována firmou, která vzejde z výběrového řízení.
Realizace rekonstrukce započne v březnu 2018 a bude ukončena v dubnu 2020.
Dokončené dílo bude označeno pamětní deskou v souladu s pravidly OPŽP.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ