OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST Č.J. OVÚP/6410/17/MA - ADRESÁT OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SAMOTY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST Č.J. OVÚP/6410/17/MA - ADRESÁT OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SAMOTY

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. OVÚP/6410/17/Ma - adresát Občanské sdružení Samoty

 

Městský úřad Klatovy                              Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/3673/17/Ma

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/7639/17/Ma

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje::

Ing. Marytová

 

Tel.:

376 347 354

 

E-mail:

jmarytova@mukt.cz

 

Datum:

30.10.2017

 

 

 

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

 

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad na základě USNESENÍ podle § 131 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje ze dne 24.5.2017 č.j. RR/1981/17, právní moc dne 29.6.2017, v souladu s ustanovením § 190 odst. 3 stavebního zákona a § 179 odst. 1 správního řádu podle ustanovení § 26 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) oznamuje, že písemnost rozhodnutí ze dne 14.9.2017 č.j. OVÚP/6410/17/Ma může adresát Občanské sdružení Samoty, se sídlem U Řezné 370, 340 04 Železná Ruda, jako účastník řízení vedeného u zdejšího správního úřadu, převzít každý pracovní den, tj. od pondělí do pátku, v době:

Pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hodin

Úterý                    od 8,00 do 16,00 hodin

Čtvrtek                 od 8,00 do 15,30 hodin

Pátek                    od 8,00 do 14,30 hodin      

na Městském úřadu v Klatovech, odboru výstavby a územního plánování, Balbínova ulice č. 59/I, Klatovy, č.dv. 1.07.

Písemnost se doručuje podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení z důvodu neznámého sídla spolku – v místě sídla není znám.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

Vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Klatovy.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                                      Sejmuto dne: ....................................

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ