OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚŠINY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚŠINY

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu Běšiny

 Městský úřad Klatovy

Odbor výstavby a územního plánování, Balbínova 59

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________________

 

Dle rozdělovníku

 

 

č.j.: OVÚP/7753/17/Mk

vyřizuje: Tomáš Martínek

tel.: 376 347 227

tmartinek@mukt.cz

Klatovy dne 2.11.2017

 

 

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

O Z N Á M E N Í

 

o veřejném projednání

 

              Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování (OVÚP), jako obecní úřad s rozšířenou působností, příslušný k pořízení změny územního plánu na žádost obce ve svém správním obvodu podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),

o z n a m u j e

 

v souladu s  § 171 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, a § 52 odst. 1 stavebního zákona, konání veřejného projednání návrhu územního plánu Běšiny (dále jen návrh), které se bude konat

dne  18.12. 2017 ( pondělí ) od  10. 00 hodin  v zasedací místnosti OVÚP č. dv. 1.01 budova 59/1 MěÚ Klatovy.

 

Návrh územního plánu Běšiny je vystaven k veřejnému nahlédnutí  po dobu vyvěšení této vyhlášky  u Městského úřadu v Klatovech, odboru výstavby a územního plánování, Obecním úřadu Běšiny a na internetových stránkách: https://www.klatovy.cz/mukt/uzemniplan_orp.asp

Upozornění:

              Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohou podat vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

              Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§50) změněny, a každý může uplatnit své připomínky.

              K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem se nepřihlíží.

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

 

            

 

Vyvěšeno na úřední desce                                                    Sejmuto z úřední desky

MěÚ Klatovy dne:                                                                MěÚ Klatovy dne:

MěÚ Běšiny dne:                                                                  MěÚ Běšiny dne:

 

 

razítko, podpis                                                                      razítko, podpis

 

 

 

 

 

Obdrží    :

 

 

Ministerstvo ŽP, odbor výkonu státní správy III, Purkyňova 27, 301 00 Plzeň

Ministerstvo dopravy ČR, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a ŽP,

Nábřeží Ludvíka Svobody 12, P.O.BOX 9, 110 15 Praha 1    

Ministerstvo obrany- agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 12/772, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1

Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

         - odbor regionálního rozvoje

         - odbor dopravy a silničního hospodářství

         - odbor životního prostředí

                        - odbor kultury a památkové péče

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Klatovy, Plzeňská 165               

Městský úřad Klatovy

- odbor životního prostředí

- odbor dopravy

- odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, úz. odbor Klatovy, Aretinova 129

Obvodní báňský úřad , Hřímalého 11, 301 00 Plzeň

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň

                        Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127

 

 

Město Klatovy

Město Střážov

Město Kolinec

Městys Čachrov

                Obec Běšiny

                Obec Vrhaveč

                Obec Velhartice

 

 

Dále obdrží:

  

Policie ČR - DI Klatovy,  Riegrovy sady 138, 339 01 Klatovy

Správa a údržba silnic Klatovy, Za kasárny 324, 339 01 Klatovy

Povodí Vltavy s.p. závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

ČEZ Distribuce a.s., Vinohradská 325/8, 120 21 Praha2

GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno         

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ