OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI Č.J. OVÚP/7745/17/KA - JOSEF BROŽ - MARIE BROŽOVÁ - LHOVICE 37 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI  Č.J. OVÚP/7745/17/KA - JOSEF BROŽ - MARIE BROŽOVÁ - LHOVICE 37

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o uložení písemnosti č.j. OVÚP/7745/17/ka - Josef Brož - Marie Brožová - Lhovice 37

 

Městský úřad Klatovy                                                             Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/4519/17/Ka

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/7809/17/Ka

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje::

I.Kamenová

 

Tel.:

376 347 323

 

E-mail:

ikamenova@mukt.cz

 

Datum:

01.11.2017

 

 

 

 

 

 

O z n á m e n í

 

                Oznámení o uložení písemnosti na základě  § 25 odst. 1, a 2, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,  ve věci vydání „ územního rozhodnutí“ na umístění stavbyČervené Poříčí - výstavba tůní a oplocení pozemku“ na pozemku parc. č. 145/14 v katastrálním území Červené Poříčí, st. p. 83, parc. č. 1509 v katastrálním území Lhovice,  ve spisu zn. OVÚP/4519/17/Ka pod  č.j. OVÚP/7745/17/Ka ze dne 31.10.2017.

                Oznámení je veřejnou vyhláškou doručováno panu Josefu Brožovi, Lhovice č.p. 37, Švihov, 340 12  Švihov, a paní Marii Brožové, Lhovice č.p. 37, 340 12  Švihov, kterým se  oznámení nepodařilo doručit z důvodu, že adresáti jsou na uvedené adrese neznámí. Správní orgán přistoupil k tomuto oznámení vzhledem k tomu, že se nepodařilo zjistit jinou adresu jejich pobytu.  

                Originál oznámení zahájení řízení je možné převzít na MěÚ Klatovy, odboru výstavby a územního plánování (kancelář č.dv. 1.07). 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

                                                              

 

Toto oznámení včetně územního rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne:                                                               Sejmuto dne:

 

razítko, podpis                                                                razítko, podpis

 

 

 

Obdrží na doručenku :

- Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech   po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy) 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ