INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ - JANA ZOUBKOVÁ - KAMÝK VRTANÁ STUDNA | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ - JANA ZOUBKOVÁ - KAMÝK VRTANÁ STUDNA

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí - Jana Zoubková - Kamýk vrtaná studna

 

Městský úřad Klatovy                                                             Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/7574/17/Ka

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/7854/17/Ka

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje::

I.Kamenová

 

Tel.:

376 347 323

 

E-mail:

ikamenova@mukt.cz

 

Datum:

07.11.2017

 

 

 

 

 

 

INFORMACE

O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

 

Jana Zoubková,  Červené Poříčí 12, 340 12  Švihov

(dále jen "žadatel") podal dne 25.10.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") zveřejňuje podle § 95 odst. 3 stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí. V souladu s § 95 odst. 5 stavebního zákona mohou proti návrhu podat účastníci písemně námitky a dotčené orgány výhrady ve lhůtě

15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce.

K námitkám účastníků, kteří souhlasili s navrhovaným záměrem, se nepřihlíží, pokud se nezměnily podklady pro jejich souhlas. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).

Žadatel podle § 95 odst. 4 stavebního zákona zajistí, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí, včetně grafického vyjádření záměru, byla bezodkladně poté, co jej obdrží, vyvěšena po dobu 15 dnů na místě:

u hranice pozemku p.č. 313/4 k.ú. Kamýk u Švihova

Návrh výroku:

Stavební úřad v návrhu výroku:

I.           Vydává podle § 79 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

Kamýk - vrtaná studna + vodovodní přípojka pro č.p. 13
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 313/4 v katastrálním území Kamýk u Švihova.

Druh a účel umisťované stavby:

-            vrtaná studna pro zajištění zdroje pitné a užitkové vody pro stávající RD č.p. 13 a  pozemky stavebníka

 

Umístění stavby na pozemku:

-            studna bude umístěna na pozemku p. č. 313/4 u hranice s pozemkem p.č. 313/3; ve vzdálenosti 6,20 m  od rohu pozemku stavby s pozemky p.č. 312/2 a 313/3 a ve vzdálenosti 11,0 m od severního rohu objektu RD č.p. 13

-            studna průměru vrtu  160mm, vystrojená PVC zárubnicemi o průměru 125 mm

-            hloubka studny 30 m

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

-            pozemky p.č. 313/4, 313/3, 312/1, 312/2 v katastrálním území Kamýk u Švihova – dotčeny předpokládaným dosahem ovlivnění vlivem čerpání vodního zdroje

 

II.         Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.       Studna bude umístěna v souladu s ověřeným koordinačním situačním výkresem v měř. 1:500, který obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb a která je součástí dokumentace k územnímu řízení, kterou zpracoval Ing. Václav Chvátal, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0200195) v září 2017.

2.       Studna bude umístěna na pozemku p. č. 313/4,  u hranice s pozemkem p.č. 313/3; ve vzdálenosti 6,20 m  od rohu pozemku stavby s pozemky p.č. 312/2 a 313/3 a ve vzdálenosti 11,0 m od severního rohu objektu RD č.p. 13.

3.       Vzhledem k tomu, že záměr bude realizován na území s archeologickými nálezy, vztahují se na žadatele povinnosti vyplývající z ust. § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

4.       Ze závazného stanoviska vodoprávního úřadu MěÚ Klatovy, odboru životního prostředí, č.j. ŽP/8030/17/Sch ze dne 09.10.2017 vyplývá, že stavba studně je vodním dílem a podléhá vydání stavebního povolení a vydání povolení  k odběru podzemních vod příslušným vodoprávním úřadem.

 

 

 

Poučení:

Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na místě určeném stavebním úřadem. Pokud žadatel informaci nevyvěsí, stavební úřad opakuje vyvěšení návrhu výroku rozhodnutí na úřední desce, nebo rozhodne usnesením o provedení územního řízení, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                                      Sejmuto dne: ....................................

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

Obdrží: účastníci (dodejky)

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. a), b)

Jana Zoubková, Červené Poříčí č.p. 12, 340 12  Švihov
Město Švihov, IDDS: x63ba4c

Dotčené správní úřady
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 
Klatovy 1
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor, IDDS: p36ab6k


Dále obdrží:

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Městský úřad Švihov se žádostí o vyvěšení na úřední desce ve Švihově a v Kamýku u Švihova po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ