OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ - MARTIN RAŠEK - NOVOSTAVBA REKREAČNÍ CHATY ŠTĚPÁNOVICE | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ - MARTIN RAŠEK - NOVOSTAVBA REKREAČNÍ CHATY ŠTĚPÁNOVICE

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení zahájení společného řízení - Martin Rašek - novostavba rekreační chaty Štěpánovice

 

Městský úřad Klatovy                              Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/7785/17/Fl

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/7910/17/Fl

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje::

Marcela Flídrová

 

Tel.:

376 347 251

 

E-mail:

mflidrova@mukt.cz

 

Datum:

8.11.2017

 

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

 

Martin Rašek, U Retexu 619, Klatovy III, 339 01  Klatovy 1

(dále jen "žadatel") podal dne 2.11.2017 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společného rozhodnutí") na stavbu:

Novostavba rekreační chaty

na pozemku parc. č. 263/36 v katastrálním území Štěpánovice u Klatov. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

 

Stavba obsahuje:

 • rekreační chatu - dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu s pultovou střechou, výška stavby od úrovně podlahy 1.NP je +5,95 m; zastavěná plocha 39,90 m2.

 • venkovní domovní rozvod elektrické energie

 • jímku na vyvážení o objemu 3 m3 a venkovní domovní splaškovou kanalizaci

 • venkovní domovní vodovod

   

  Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád") oznamuje zahájení společného řízení podle § 94a stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

  15 dnů od doručení tohoto oznámení.

  K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).

   Poučení:

  K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

  Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

  Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

  Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

   

   

   

   

  Ing. Pavel Boublík v.r.

  vedoucí odboru výstavby a územního plánování

   

   

   

  Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

   

  Vyvěšeno dne: ..............................                                      Sejmuto dne: ....................................

   

   

   

  Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

   

   

  Obdrží:

  účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky)

  Martin Rašek, U Retexu č.p. 619, Klatovy III, 339 01  Klatovy 1

  účastníci podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (dodejky)
  Město Klatovy, IDDS: 24ebrt5

  účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) a § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

  Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 263/7, 263/50, 449/1 v katastrálním území Štěpánovice u Klatov

  Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, byly vlastníci pozemků a staveb v souladu s ust. § 87 odst. 3 a § 112 odst. 1 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

   

   

  Městský úřad Klatovy odbor vnitřních věcí (dodejky)

  - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

  dotčené správní úřady
  Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01  Klatovy 1

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ