OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - BENOCO S.R.O., NA ROUDNÉ 443/18, PLZEŇ 1 - MYCÍ BOXY U ČS KLATOVY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - BENOCO S.R.O., NA ROUDNÉ 443/18, PLZEŇ 1 - MYCÍ BOXY U ČS KLATOVY

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - BENOCO s.r.o., Na Roudné 443/18, Plzeň 1 - Mycí boxy u ČS Klatovy

 

Městský úřad Klatovy                              Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/7163/17/My

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/8899/17/My

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje::

Ing. Martin Malý

 

Tel.:

376 347 276

 

E-mail:

mmaly@mukt.cz

 

Datum:

15.12.2017

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

 

BENOCO, s.r.o., IČO 26318318, Na Roudné 443/18, Severní Předměstí, 301 00  Plzeň 1

(dále jen "žadatel") dne 4.10.2017 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby podle § 79 a 92 stavebního zákona a stavební povolení podle § 115 stavebního zákona na stavbu nazvanou:

Mycí boxy u ČS Klatovy

na pozemcích st. p. 4621, parc. č. 963/1, 967/3, 967/63, 967/64, 967/70, 967/85 v katastrálním území Klatovy.

 

Záměr obsahuje:

 • Objekt mycích boxů

  Jedná se o novostavbu mycích boxů pro samoobslužné mytí vozidel. Boxy budou volně přístupné veřejnosti bez nutnosti přítomnosti pracovníka ČS.

 • Areálová přípojka vody

  Napojení na rozvod vody čerpací stanice.

 • Areálová přípojka splaškové kanalizace

Napojení na splaškovou kanalizaci čerpací stanice. Odpadní vody z mytí automobilů a dešťové vody ze střechy objektu budou svedeny do vnitřní kanalizace areálu ústící do jímacího objektu na SV straně objektu ČS a budou využity v procesu mytí vozidel.

 • Přípojka dešťové  kanalizace

  Jedná se o kanalizační přípojku odvádějící přepadem nespotřebované srážkové vody z akumulační nádrže na dešťovou vodu do stoky jednotné kanalizace.

 • Areálová přípojka  elektrické energie

  Napojení na rozvod elektrické energie čerpací stanice.

 • Přeložka venkovního osvětlení

  Posunutí stávajícího stožáru venkovního osvětlení směrem k novému oplocení a napojení osvětlení mycích boxů.

 • Zpevněné plochy

  V prostoru před mycími boxy je zpevněná plocha pro dopravní připojení na stávající účelovou komunikaci areálu čerpací stanice. Na stávající parkovací stání navazuje oddychová plocha v prostoru mezi mycími boxy a oplocením.

 • Oplocení

  Prostor mycích boxů a zpevněná oddychová ploch se nově oplotí.

 

 Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád") podle § 78a odst. 5 stavebního zákona

o z n a m u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy.

 

Poučení:

Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 15 dnů.

 

 

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                                      Sejmuto dne: ....................................

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

Obdrží:

Městský úřad Klatovy odbor vnitřních věcí (dodejky)

- se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15  dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ