ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY - MARTIN RAŠEK, U RETEXU 619, KLATOVY III - NOVOSTAVBA REKREAČNÍ CHATY NA POZEMKU P.Č. 263/36 ŠTĚPÁNOVICE U KLATOV | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY - MARTIN RAŠEK, U RETEXU 619, KLATOVY III - NOVOSTAVBA REKREAČNÍ CHATY NA POZEMKU P.Č. 263/36 ŠTĚPÁNOVICE U KLATOV

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Rozhodnutí o umístění stavby - Martin Rašek, U Retexu 619, Klatovy III - novostavba rekreační chaty na pozemku p.č. 263/36 Štěpánovice u Klatov

Městský úřad Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy | posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel. 376 347 111 | DS: 24ebrt5

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování
pracoviště Balbínova 59
 

 

Spis. zn.: OVÚP/7785/17/Fl
Č.j.: OVÚP/8918/17/Fl

 

 

 

Vyřizuje:: Marcela Flídrová
Tel.: 376 347 251
E-mail: mflidrova@mukt.cz
Datum: 20.12.2017

 

 

ROZHODNUTÍ

 

Výroková část:
Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle §
11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen"správní řád") ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") přezkoumal
podle § 94a odst. 4, § 90 a 111 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního
povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), kterou dne 2.11.2017 podal
Martin Rašek, U Retexu 619, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání:

 

I. Vydává podle § 94a odst. 5, § 79 a 92 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
na stavbu nazvanou:
Novostavba rekreační chaty

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 263/36 (zahrada) v katastrálním území Štěpánovice u Klatov.

 

Druh a účel umisťované stavby:
- rekreační chata
- venkovní domovní rozvod elektrické energie
- jímka na vyvážení a venkovní domovní splašková kanalizace
- venkovní domovní vodovod

 


Městský úřad Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy | posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel. 376 347 111 | DS: 24ebrt5

Umístění stavby na pozemku:
- Rekreační chata je umístěna na pozemku parc. č. 263/36 v katastrálním území Štěpánovice u
Klatov ve vzdálenosti 2,55 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 263/50 v katastrálním
území Štěpánovice u Klatov a ve vzdálenosti 5,75 m od společné hranice s pozemkem parc. č.
263/7 v katastrálním území Štěpánovice u Klatov.
- Venkovní domovní rozvod elektrické energie vede ze stávajícího elektroměrového pilíře
umístěného při společné hranici s pozemkem parc. č. 263/50 v katastrálním území Štěpánovice
u Klatov, dále po pozemku parc. č. 263/36 v katastrálním území Štěpánovice u Klatov do
navrhované rekreační chaty.
- Potrubí venkovní domovní splaškové kanalizace vede od novostavby zahradní chaty po pozemku
parc. č. 263/36 v katastrálním území Štěpánovice u Klatov do nové jímky na vyvážení umístěné
též na pozemku parc. č. 263/36 v katastrálním území Štěpánovice u Klatov, ve vzdálenosti 2,0 m
od hranice pozemku parc. č. 263/50 v katastrálním území Štěpánovice u Klatov.
- Venkovní domovní vodovod vede ze stávající vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 263/36 v
katastrálním území Štěpánovice u Klatov, dále po pozemku parc. č. 263/36 v katastrálním území
Štěpánovice u Klatov do navrhované rekreační chaty.

 

 

Určení prostorového řešení stavby:
- Rekreační chata je dvoupodlažní nepodsklepená stavba s pultovou střechou, výška stavby od
úrovně podlahy 1.NP je +5,95 m; zastavěná plocha 39,90 m2.
- Venkovní domovní rozvod elektrické energie je veden zemním kabelem dl. 4,5 m.
- Potrubí splaškové kanalizace je z trub PVC KG DN 125, dl. 8 m. Jímka na vyvážení je
polypropylenová o objemu 3 m3.
- Venkovní domovní vodovod je z PE 80 SDR1 DN 25x2,3 dl. 17,3 m

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
- Pozemky st. p. 871, parc. č. 263/36, 263/50, 263/7, 449/1 v katastrálním území Štěpánovice u
Klatov.

 

Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Rekreační chata bude umístěna na pozemku parc. č. 263/36 v katastrálním území Štěpánovice u
Klatov ve vzdálenosti 2,55 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 263/50 v katastrálním
území Štěpánovice u Klatov a ve vzdálenosti 5,75 m od společné hranice s pozemkem parc. č.
263/7 v katastrálním území Štěpánovice u Klatov.
2. Výška stavby rekreační chaty od úrovně podlahy bude +5,95 m.
3. Venkovní domovní rozvod elektrické energie povede ze stávajícího elektroměrového pilíře
umístěného při společné hranici s pozemkem parc. č. 263/50 v katastrálním území Štěpánovice u
Klatov, dále po pozemku parc. č. 263/36 v katastrálním území Štěpánovice u Klatov do
navrhované rekreační chaty.
4. Potrubí venkovní domovní splaškové kanalizace povede od novostavby zahradní chaty po
pozemku parc. č. 263/36 v katastrálním území Štěpánovice u Klatov do nové jímky na vyvážení
umístěné též na pozemku parc. č. 263/36 v katastrálním území Štěpánovice u Klatov, ve
vzdálenosti 2,0 m od hranice pozemku parc. č. 263/50 v katastrálním území Štěpánovice u Klatov.


Městský úřad Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy | posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel. 376 347 111 | DS: 24ebrt5

5. Venkovní domovní vodovod povede ze stávající vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 263/36 v
katastrálním území Štěpánovice u Klatov, dále po pozemku parc. č. 263/36 v katastrálním území
Štěpánovice u Klatov do navrhované rekreační chaty.
6. Budou splněny podmínky: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 4.10.2017 pod zn. 1094825830.
7. U staveb, které nevyžadují stavební povolení nebo ohlášení dodržet tyto podmínky:
- Před zahájením stavby musí stavebník nechat vytýčit veškerá podzemní vedení, chránit je před
poškozením a respektovat podmínky správců těchto vedení.
- Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických
zařízení.
- Při stavbě budou dodrženy platné bezpečnostní předpisy na ochranu jiných zařízení,
nacházejících se v blízkosti budované stavby, bude dbáno na dodržování předpisů týkajících se
bezpečnosti práce a technických zařízení a příslušných závazných ustanovení státních norem.
- S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací bude nakládáno v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a jeho prováděcími předpisy.
- Během realizace stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z ust. § 22-23 zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči.
- Po ukončení prací na stavbě uvede stavebník stavbou poškozené plochy do původního stavu.

 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Martin Rašek, nar. 12.2.1977, U Retexu 619, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1

 

II. Vydává podle § 94a odst. 5 a § 115 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
s t a v e b n í p o v o l e n í
na stavbu nazvanou:
Novostavba rekreační chaty
na pozemku parc. č. 263/36 v katastrálním území Štěpánovice u Klatov.
Stavba obsahuje:
- Rekreační chatu - dvoupodlažní nepodsklepená stavba s pultovou střechou, výška stavby od
úrovně podlahy 1.NP je +5,95 m; zastavěná plocha 39,90 m2.
dispozice: 1. NP – pobytová místnost se schodištěm do podkroví, chodba, koupelna+WC;
podkroví – chodba se schodišťovým prostorem, 2x pokoj, koupelna s WC
Vytápění je elektrokotlem a kamny na tuhá paliva.
 
Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovali Ing. Karel Kučera,
ČKAIT 0201181 v 08/2017, Petr Málek, ČKAIT 0201799 v 09/2017; případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.


Městský úřad Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy | posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel. 376 347 111 | DS: 24ebrt5

2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „stavba
povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na
místě až do dokončení stavby.
4. Před zahájením stavby musí stavebník nechat vytýčit veškerá podzemní vedení, chránit je před
poškozením a respektovat podmínky správců těchto vedení.
5. Vytýčení prostorové polohy stavby v souladu s projektovou dokumentací bude provedeno
odborně způsobilou osobou.
6. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Po dokončení stavby.
Ukončení etap oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu.
7. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
8. Stavba bude prováděna svépomocí, provádění stavby bude sledovat stavební dozor.
9. O průběhu realizace stavby bude veden stavební deník.
10. Budou splněny podmínky : Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, závazné stanovisko,
dne 6.11.2017, č.j. ŽP/8543/17/Rt:
- Investor je povinen zajistit oddělenou skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy, popřípadě i hlouběji
uložené zúrodnění schopné zeminy na celé ploše trvalého odnětí zemědělské půdy. Orientační
návrh na využití skryté ornice, který je součástí žadatelem předložené bilance skrývky ornice, se
schvaluje.
- Ornice získaná skrývkou na trvale odnímaném pozemku bude po dokončení stavby využita na
konečné terénní úpravy a sadové úpravy v okolí rekreační chaty na pozemku parc. č. 263/36
v k.ú. Štěpánovice u Klatov.
- Případná změna využití skrývky ornice musí být předem projednána a odsouhlasena orgánem
zemědělského půdního fondu.
- V průběhu výstavby musí investor učinit opatření k zabránění úniku látek (zejména pevných a
kapalných) poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
- Provádět práce tak, aby na okolním zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo
k co nejmenším škodám.
- Hranice trvalého odnětí zemědělské půdy ze ZPF musí být zřetelně vyznačena a nesmí být
překračována.
- Na základě pravomocných rozhodnutí vydaných v dalších navazujících řízeních (na základě
stavebního povolení, případně územního rozhodnutí), zajistit provedení změny zápisu druhu
pozemků v katastru nemovitostí u místně příslušného katastrálního úřadu.
11. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, upravující požadavky na provádění
stavebních konstrukcí a technických zařízení.
12. Při stavbě budou dodrženy platné bezpečnostní předpisy na ochranu jiných zařízení,
nacházejících se v blízkosti budované stavby, bude dbáno na dodržování předpisů týkajících se
bezpečnosti práce a technických zařízení a příslušných závazných ustanovení státních norem.
13. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací bude nakládáno v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a jeho prováděcími předpisy.
14. Během realizace stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z ust. § 22-23 zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči.
15. Nejméně 30 dnů před tím, než stavebník započne s užíváním dokončené stavby, je povinen
oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním přístavby pro účel, k němuž byla stavba
povolena.


Městský úřad Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy | posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel. 376 347 111 | DS: 24ebrt5

 

Vykonatelnost stavebního povolení se odkládá v souladu s ust. § 74 dost. 1 správního řádu do dne
nabytí právní moci územního rozhodnutí.

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Martin Rašek, nar. 12.2.1977, U Retexu 619, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1

 

Odůvodnění:
Dne 2.11.2017 podal stavebník Martin Rašek, U Retexu 619, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1, žádost o
vydání společného rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.
Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení dopisem dne 8.11.2017, č.j. OVÚP/7910/17/Fl
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků,
stavební úřad při doručování oznámení o zahájení řízení postupoval podle § 144 odst. 6 správního
řádu, kdy se žadateli doručuje do vlastních rukou a ostatním účastníkům veřejnou vyhláškou.
Současně podle ustanovení § 94a odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu
byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své
námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Účastnící řízení ve stanovené lhůtě neuplatnili
námitky ani připomínky.
Předmětem společného řízení je stavba rekreační chaty - dvoupodlažní nepodsklepené stavby s
pultovou střechou, výška stavby od úrovně podlahy 1.NP je +5,95 m; zastavěná plocha 39,90 m2,
venkovního domovního rozvodu elektrické energie, jímky na vyvážení, venkovní domovní splaškové
kanalizace a venkovního domovního vodovodu.

 

Územní řízení:
V územním řízení stavební úřad posoudil záměr podle § 90 stavebního zákona a zjistil:
Město Klatovy má zpracovanou územně plánovací dokumentaci – ÚP Klatovy z roku 2016 – vydán
zastupitelstvem města dne 28.6.2016, nabytí účinnosti dne 15.7.2016. Podle této ÚPD je zájmový
pozemek parc. č. 263/36 v k.ú. Štěpánovice u Klatov součástí plochy označené v ÚP jako: 10 ZS/R-Mp
– území zastavěné – plocha Rekreační. Zájmové území je rovněž součástí plochy zastavěné k proměně
10 = ZP.1.-ZS/R-Mp = plocha k proměně= výhledově z rekreační na městskou periferní. Z hlediska
funkčního využití lze v tomto území umisťovat: pozemky chat pro zahrádkaření a drobné pěstitelství
situované do chatové osady ve vymezené ploše 10; dostavby a přístavby na pozemcích a nástavby
stávajících objektů umožněny pouze v případě splnění limitu 40 m2 celkové zastavěné plochy na
pozemku stavby; max. výška nových staveb do 6 m. Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního
plánování, nemá námitek k provedení novostavby objektu pro individuální rekreaci – rekreační chaty
do 40 m2 zastavěné plochy a 6 m výšky na parc. č. 263/36 v k.ú. Štěpánovice u Klatov – stávající
zahrádkářská kolonie, včetně přípojek technické infrastruktury a zpevněných ploch, dle předložené
projektové dokumentace = v souladu se záměry územního plánování.
V rámci koordinovaného stanoviska č. 604/17 ze dne 16.10.2017 se vyjádřil MěÚ Klatovy, odbor ŽP
z hlediska odpadového hospodářství, který k předložené projektové dokumentaci nemá námitek.
Pouze upozorňuje, že s veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, musí být


Městský úřad Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy | posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel. 376 347 111 | DS: 24ebrt5

nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. MěÚ Klatovy, odbor ŽP vydal dne 6.11.2017 pod č.j. ŽP/8543/17/Rt
závazné stanovisko k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu
rekreační chaty na pozemku parc. č. 263/36 v k.ú. Štěpánovice u Klatov s podmínkami, které jsou
zahrnuty ve výroku II. tohoto rozhodnutí v podmínkách pro provedení stavby. MěÚ Klatovy, odbor ŽP
vydal v rámci koordinovaného stanoviska č. 604/17 dne 2.10.2017 pod č.j. ŽP/7837/17/Sch závazné
stanovisko vodoprávního úřadu k záměru „Štěpánovice u Klatov – novostavba rekreační chaty“ bez
stanovení podmínek. MěÚ Klatovy, odbor ŽP vydal v rámci koordinovaného stanoviska č. 604/17 dne
16.10.2017 pod č.j. ŽP/8226/17/Uh závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší k záměru
„Novostavba rekreační chaty parc. č. 263/36 v k.ú. Štěpánovice u Klatov“ bez stanovení podmínek.
MěÚ Klatovy, odbor školství, kultury a cestovního ruchu v koordinovaném stanovisku č. 604/17 sdělil,
že stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy a tím se na ni vztahují povinnosti
vyplývající z ust. § 22 - 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Umístění stavby je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území,
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.
Pro umístění stavby ve vzdálenosti menší než 10 m od stávající rekreační chaty na pozemku parc. č.
263/7 v k.ú. Štěpánovice u Klatov bylo vydáno rozhodnutí povolení výjimky z ustanovení § 25 odst. 3
vyhlášky č. 501/2006 Sb. ze dne 10.10.2017 pod č.j. OVÚP/7134/17/Fl, které nabylo právní moci dne
7.11.2017. Umístění stavby na pozemku vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Stavební úřad došel k závěru, že novostavba rekreační chaty je v souladu s územně plánovací
dokumentací. Stavba je v souladu s úkoly a cíly územního plánování a svým vzhledem a účelem
užívání nenarušuje charakter území, ani urbanistické a architektonické hodnoty území. Stavba je
v souladu s požadavky stavebního zákona a s obecnými požadavky na využívání území. Stavba
nevyžadují nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu. Stavba je v souladu s požadavky
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění záměru. Stavební úřad
rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených.

 

Účastníci územního řízení byli stanoveni podle § 85 stavebního zákona.
- podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel: Martin Rašek
- podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn: Město Klatovy
- podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno: Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním
pozemkům (dle ustanovení § 92 odst. 3 stavebního zákona se tyto osoby identifikují označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí): Pozemky parc. č. 263/7, 263/50, 449/1 v
katastrálním území Štěpánovice u Klatov. Vlastníci veřejné technické infrastruktury, do jejíhož
ochranného a bezpečnostního pásma záměr zasahuje: ČEZ Distribuce a.s.
Okruh účastníků podle § 85 odst. 2 b) stavebního zákona byl omezen na vlastníky pozemků a staveb
přímo sousedících s předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším)
pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

 


Městský úřad Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy | posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel. 376 347 111 | DS: 24ebrt5

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

 

Stavební řízení:
Předmětem stavebního řízení je povolení stavby rekreační chaty.
Ve stavebním řízení stavební úřad posoudil žádost a připojené podklady podle § 111 stavebního
zákona a zjistil:
Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s územně plánovací dokumentací. Jelikož v rámci
územního řízení nebyly uplatněny námitky proti umístění a řešení stavby je předložená dokumentace
v souladu s podmínkami územního rozhodnutí.
Předložená dokumentace je úplná, přehledná a byla zpracovaná oprávněnou osobou – Ing. Karel
Kučera, ČKAIT 0201181, Petr Málek, ČKAIT 0201799. V projektové dokumentaci jsou v odpovídající
míře řešeny obecné technické požadavky na výstavbu.
Stavba se nachází na pozemku stavebníka. Pozemek pro stavbu je přístupný z komunikace.
Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Podmínky ze závazných
stanovisek byly zapracovány do podmínek pro provedení stavby.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. Stavební úřad
rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených.

 

Účastníci stavebního řízení byli stanoveni podle § 109 stavebního zákona.
- podle § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník: Martin Rašek
- podle § 109 písm. e) stavebního zákona – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li
být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno: Osoby s vlastnickými nebo
jinými věcnými právy k sousedním pozemkům (dle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona se
tyto osoby identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí): Pozemky
parc. č. 263/7, 263/50, 449/1 v katastrálním území Štěpánovice u Klatov.

 

Okruh účastníků podle § 109 písm. e) stavebního zákona byl omezen na vlastníky pozemků a staveb
přímo sousedících s předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším)
pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.


Městský úřad Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy | posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel. 376 347 111 | DS: 24ebrt5

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

 

V rámci společného územního a stavebního řízení byla žádost doložena těmito doklady,
vyjádřeními a závaznými stanovisky:
- Městský úřad Klatovy, koordinované stanovisko č. 604/17 ze dne 16.10.2017 č.j. ŽP/7404/17/Ks
- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 2.10.2017,
č.j. ŽP/7837/17/St, součást koordinovaného stanoviska č. 604/17
- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 6.11.2017,
č.j. ŽP/8543/17/Rt,
- Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, vyjádření ze dne 18.9.2017,
č.j. ŽP/7404/17/Ks – součást stanoviska č. 604/17
- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, závazné stanovisko, dne 29.9.2017, č.j.
ŽP/7812/17/Sch – součást stanoviska č. 604/17
- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, závazné stanovisko, dne 16.10.2017, č.j.
ŽP/8226/17/Uh – součást stanoviska č. 604/17
- ČEZ Distribuce, a.s, sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 4.9.2017, zn. 0100799507
- ČEZ Distribuce, a.s, vyjádření k PD ze dne 4.10.2017, zn. 1094825830
- Telco Pro Servises, a.s, sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 4.9.2017, zn.
0200645568
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření o existenci sítě el. komunikace ze dne
4.9.2017, č.j. 707327/17
- GridServices, s.r.o., vyjádření ze dne 4.9.2017, pod zn. 5001579927,
- Šumavské vodovody a kanalizace a.s., vyjádření ze dne 14.9.2017 zn. To/2017/1750679
- Šumavské vodovody a kanalizace a.s., smlouva o smlouvě budoucí na odvoz a likvidaci odpadů ze
dne 18.9.2017 ev.č. 344-09-17

 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.

 

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního
rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví
je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí,
jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou


Městský úřad Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy | posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel. 376 347 111 | DS: 24ebrt5

grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní
moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel
je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby
se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

 

 

„otisk úředního razítka“

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

 

 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. a) ve
výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč,
celkem 3000 Kč byl zaplacen dne 22.11.2017.


Městský úřad Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy | posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel. 376 347 111 | DS: 24ebrt5

 

Příloha pro stavebníka:
- ověřený situační výkres č. C.3. – Koordinační situace, měřítko 1:250 bude předán po nabytí právní
moci územního rozhodnutí
- ověřená dokumentace stavby a štítek STAVBA POVOLENA budou předány po nabytí právní moci
stavebního povolení

 

 

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. d) ve
výši 1000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. d) ve výši 1000 Kč, celkem 2000 Kč byl zaplacen dne
26.10.2017.

 

Obdrží:
účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky)
Martin Rašek, U Retexu č.p. 619, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1

 

účastníci podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (dodejky)
Město Klatovy, IDDS: 24ebrt5
účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) a § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
Vlastníci pozemků parc. č. 263/50, 263/7, 449/1 v katastrálním území Štěpánovice u Klatov, ČEZ
Distribuce, a. s.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, byly vlastníci pozemků a staveb
v souladu s ust. § 92 odst. 3 a § 115 odst. 5 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a
staveb evidovaných v katastru nemovitostí.
 
Městský úřad Klatovy odbor vnitřních věcí (dodejky)
- se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP
MěÚ Klatovy)

 

 

dotčené správní úřady
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1

 
 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ