OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI - ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ - DOLANY U KLATOV ST.P. 10/1 - JOSEF ČERNÝ - DOLANY 2, JOSEF HOLÝ - DOLANY 131, ANTONÍN STEINER NÝRSKO, JAN JANEČEK - DOLANY 2 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI - ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ - DOLANY U KLATOV ST.P. 10/1 - JOSEF ČERNÝ - DOLANY 2, JOSEF HOLÝ - DOLANY 131, ANTONÍN STEINER NÝRSKO, JAN JANEČEK - DOLANY 2

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o uložení písemnosti - zastavení řízení - Dolany u Klatov st.p. 10/1 - Josef Černý - Dolany 2, Josef Holý - Dolany 131, Antonín Steiner Nýrsko, Jan Janeček - Dolany 2

 

Městský úřad Klatovy                                                             Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/1046/17/Ka

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/103/18/Ka

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje::

I.Kamenová

 

Tel.:

376 347 323

 

E-mail:

ikamenova@mukt.cz

 

Datum:

03.01.2018

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI

 

Oznámení o uložení písemnosti na základě  § 25 odst. 1, a 2, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,  ve věci zastavení řízení o obnovení předcházejícího stavu stavby na pozemku st. p. 10/1 v katastrálním území Dolany u Klatov ve spisu zn. OVÚP/1046/17/Ka – usnesení o zastavení řízení  ze dne 03.01.2018 pod  č.j. OVÚP/89/18/Ka.   

                Oznámení je veřejnou vyhláškou doručováno vlastníkům sousedních pozemků a staveb:  

Josef Černý, Dolany č.p. 2, Josef Holý, Dolany č.p. 131, Antonín Steiner, Nýrsko, 340 22  Nýrsko a Jan Janeček, Dolany č.p. 2, u kterých není uvedena v katastru nemovitostí identifikace. 

Vzhledem k tomu, že se správnímu orgánu nepodařilo zjistit jejich identifikaci, je jejich obesílání provedeno tímto oznámením.

                Originál oznámení zahájení řízení je možné převzít na MěÚ Klatovy, odboru výstavby a územního plánování (kancelář č.dv. 1.07). 

 

               

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

                                                              

 

Toto oznámení včetně územního rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne:                                                               Sejmuto dne:

 

razítko, podpis                                                                razítko, podpis

 

Obdrží:

- Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech  po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ