USNESENÍ - ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ - PŘELOŽKA SILNICE II/117 MĚČÍN - SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, KOTEROVSKÁ 462/162, 326 00 PLZEŇ - MĚSTO MĚČÍN, FARNÍ 43, 340 12 ŠVIHOV | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

USNESENÍ - ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ - PŘELOŽKA SILNICE II/117 MĚČÍN - SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, KOTEROVSKÁ 462/162, 326 00 PLZEŇ - MĚSTO MĚČÍN, FARNÍ 43, 340 12 ŠVIHOV

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení - zastavení řízení - přeložka silnice II/117 Měčín - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň - Město Měčín, Farní 43, 340 12 Švihov

 

Městský úřad Klatovy                              Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/9352/16/Ma

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/664/18/Ma

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje::

Ing. Marytová

 

Tel.:

376 347 354

 

E-mail:

jmarytova@mukt.cz

 

Datum:

23.1.2018

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, účinném do 31.12.2017 (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinném do 31.12.2017 (dále jen"správní řád"), podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

z a s t a v u j e

řízení zahájené dne 13.12.2016 na základě žádosti, kterou podal

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská 462/162, Koterov, 326 00  Plzeň 2,
Město Měčín, IČO 00255785, Farní 43, Měčín, 340 12 
Švihov,
které zastupuje MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., IČO 28057198, Tyršova 273, Chudenice, 339 01  Klatovy 1

(dále jen "žadatel"), ve věci územního rozhodnutí o umístění stavby

přeložka silnice II/117 Měčín

 

na pozemcích parc. č. 69/4, 1337/1, 1337/2, 3100/13, 3100/24, 3100/26, 3101/4, 3154/2, 3154/9, 3154/10, 3895, 3896, 4020, 4068, 4069, 4073, 4088, 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4142, 4144, 4146, 4148, 4150, 4151, 4153, 4219, 4220, 4225, 4228, 4903, 4904 v katastrálním území Měčín.

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Měčín, IČO 00255785, Farní 43, Měčín, 340 12  Švihov
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 
Plzeň 2

 

Odůvodnění:

Dne 13.12.2016 podal žadatel, Město Měčín, IČO 00255785, Farní 43, Měčín, 340 12  Švihov a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1, kterého v řízení zastupuje MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., IČO 28057198, Tyršova 273, Chudenice, 339 01  Klatovy 1, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 6.1.2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo usnesením č.j. OVÚP/205/17/Ma přerušeno. Žádost byla doplněna dne 15.8.2017.

Stavební úřad opatřením ze dne 7.9.2017 č.j. OVÚP/6306/17/Ma oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

V průběhu řízení došlo ke změně okruhu účastníků řízení a k doplnění podkladů rozhodnutí.  Účastníci byli sdělením ze dne 23.10.2017 č.j. OVÚP/7461/17/Ma a ze dne 12.12.2017 č.j. OVÚP/8737/17/Ma informováni o změnách a měli možnost seznámit se s podklady rozhodnutí.

V průběhu řízení, od 1.1.2018, vešel v platnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění stavební zákon a další související zákony. Správní orgán v řízení pokračoval v souladu s Čl.II přechodná ustanovení bod 10 a Čl.XLII přechodná ustanovení bod 1 tohoto zákona.

Správní orgán zastavil řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu z důvodu, že žadatel dne 18.1.2018 pod č.j. OVÚP/605/18/Ma vzal svou žádost zpět. Se zpětvzetím žádosti souhlasí všichni žadatelé.

Účastníci územního řízení byli stanoveni podle § 85 stavebního zákona:

- podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel: Město Měčín, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

- podle §85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: Město Měčín

- podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: Alena Bradová, Povodí Vltavy, státní podnik, Státní pozemkový úřad

- podle §85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: účastníci jsou v souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 73, 298, 306, parc. č. 84/2, 1270/2, 1270/7, 1270/8, 1338/1, 1338/2, 3100/25, 3900, 3971, 3972, 3973, 3975, 4015, 4016, 4018, 4021, 4087, 4090, 4143, 4149, 4152, 4154, 4226, 4227, 4229, 4230, 4231, 4235, 4237, 4902 v katastrálním území Měčín

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Měčín č.p. 55 a č.p. 203

Dotčení vlastníci veřejné technické infrastruktury: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o.

- podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona - osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis: Greenwatch z.s., MEDVĚD z.s.

Účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu jsou písemnosti doručovány postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu – veřejnou vyhláškou.

 

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

 

otisk úředního razítka

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Klatovy a MěÚ Měčín.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                                      Sejmuto dne: ....................................

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Město Měčín, IDDS: m5sbhpm -
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 -

             - oba zastoupeni: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., IDDS: ujpjm2b

Účastníci řízení podle §27 odst. 2 správního řádu obdrží veřejnou vyhláškou.

- účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Alena Bradová, Radkovice č.p. 27, 334 01
  Přeštice

- účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou v souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 73, 298, 306, parc. č. 84/2, 1270/2, 1270/7, 1270/8, 1338/1, 1338/2, 3100/25, 3900, 3971, 3972, 3973, 3975, 4015, 4016, 4018, 4021, 4087, 4090, 4143, 4149, 4152, 4154, 4226, 4227, 4229, 4230, 4231, 4235, 4237, 4902 v katastrálním území Měčín

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Měčín č.p. 55 a č.p. 203

- účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona:
Greenwatch z.s., Tyršova č.p. 273, Vlkýš, 330 24  Heřmanova Huť; IDDS: 8vuikqv

MEDVĚD z.s., IDDS: 2gt4rf7

 
dotčené správní úřady
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01
 
Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Klatovy, 339 01 
Klatovy 1
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Šumavské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: dh6chx7
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor, IDDS: p36ab6k
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy, Nábřeží kpt. Nálepky č.p. 412, 339 01
 
Klatovy

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ