OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - CESTA V KORUNÁCH + DĚTSKÉ LANOVÉ PŘEKÁŽKY NA SLOUPECH - MERCADINOVY SADY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - CESTA V KORUNÁCH + DĚTSKÉ LANOVÉ PŘEKÁŽKY NA SLOUPECH - MERCADINOVY SADY

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Cesta v korunách + dětské lanové překážky na sloupech - Mercadinovy sady

 

Městský úřad Klatovy                              Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/186/18/My

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/805/18/My

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje::

Ing. Martin Malý

 

Tel.:

376 347 276

 

E-mail:

mmaly@mukt.cz

 

Datum:

29.1.2018

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

 

Město Klatovy, IČO 00255661, nám. Míru 62, Klatovy I, 339 01  Klatovy 1

(dále jen "žadatel") dne 29.12.2017 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby podle § 79 a 92 stavebního zákona a stavební povolení podle § 115 stavebního zákona na stavbu nazvanou:

Cesta v korunách + dětské lanové překážky na sloupech - Mercandinovy sady

na pozemku parc. č. 546 v katastrálním území Klatovy.

 

Stavba obsahuje:

 • SO1 – Cesta v korunách – objekt tvoří cesta v korunách stromů

 • SO2 – Dětské lanové překážky na stromech – objekt tvoří dětská lanovka a dětské lanové překážky.

  Umístění stavby na pozemku:

 • SO1 – Cesta v korunách

  Stavba je umístěna v jižní části pozemku parc.č. 546 v k.ú. Klatovy v prostoru mezi pozemky parc.č. 3700/2, 3478 v k.ú. Klatovy. Osová vzdálenost schodiště výstupního bodu (bod č.13) od hranice pozemku parc.č. 3700/2 v k.ú. Klatovy je 10,795 m. Vzdálenost vnějšího líce plošiny (bod č. 12) od hranice pozemku parc.č. 2478 v k.ú. Klatovy je 5,149 m. Osová vzdálenost schodiště nástupního bodu (bod č. 1) od osy dětské lanovky (objekt SO2) je 8,152 m.

 • SO2 – Dětské lanové překážky na stromech

  Stavba je umístěna v jižní části pozemku parc.č. 546 v k.ú. Klatovy v prostoru mezi pozemky parc.č. 3700/2, 3478 v k.ú. Klatovy. Vzdálenost dopadové plochy dětské lanové překážky od hranice pozemku parc.č. 3478 v k.ú. Klatovy je min. 2,517 m. Vzdálenost dopadové plochy dětské lanové překážky od dopadové plochy dětské lanovky je min. 1,787 m.

  Určení prostorového řešení stavby:

 • SO1 – Cesta v korunách

  Cestu tvoří nástupní objekt, výstupní objekt a 11 plošin umístěných na stromech. Vše je vzájemně propojeno lanovými mosty. Délka cesty je celkem cca 102 m. Osová vzdálenost plošin se pohybuje od cca 4,8 m do 12,5 m. Nástupní a výstupní objekt má čtvercový půdorys 2,88 x 2,88 m a výšku 6,89 m. Ve středu objektu je sloup výšky 12,00 m, kolem kterého je točité schodiště do výšky 2,60 m. Plošiny jsou válcové o průměru 2,613 m, výšky 2,84 m. Plošiny jsou umístěné na stromech ve výšce od 2,5 m do 3,7 m. Lanové mosty tvoří lávky na nosných lanech. Po stranách lanových mostů je do výšky 2,50 m ochranná síť.

 • SO2 – Dětské lanové překážky na stromech

  Lanová dráha má délku 20,0 m a převýšení 1,20 m. Je tvořena dvojicí sloupů vzájemně propojených lanem. Výška upevnění lana ke sloupu nad terénem je 2,50 m. Na lanu je zavěšeno sedátko lanovky. Dopadová plocha z praného kačírku má v celé délce lanové dráhy šířku 4,0 m.

  Dětské lanové překážky tvoří soustava šesti různých překážek zavěšených nízko nad zemí na sloupech. Délka cesty je celkem cca 24,0 m. Výška sloupů nad terénem je 2,6 m, nástupní plošiny jsou ve výšce 0,50 m nad terénem. Osová vzdálenost sloupů je od 3,00 m po 5,373 m. Dopadová plocha z praného kačírku má v celé délce šířku 4,0 m.

   

   Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád") podle § 78a odst. 5 stavebního zákona

  o z n a m u j e

  uzavření veřejnoprávní smlouvy.

   

  Poučení:

  Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 15 dnů.

   

   

   

   

  Ing. Pavel Boublík v.r.

  vedoucí odboru výstavby a územního plánování

   

  Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

   

  Vyvěšeno dne: ..............................                                      Sejmuto dne: ....................................

   

   

  Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

   

  Obdrží:

  Městský úřad Klatovy odbor vnitřních věcí (dodejky)

  - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15  dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ