OZNÁMENÍ O SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ K NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP CHUDENICE - V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OVÚP BUDOVA 59/1 MĚÚ KLATOVY, DNE 21.2.2018 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ K NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP CHUDENICE - V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OVÚP BUDOVA 59/1 MĚÚ KLATOVY, DNE 21.2.2018

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o společném jednání k návrhu změny č.1 ÚP Chudenice - v zasedací místnosti OVÚP budova 59/1 MěÚ Klatovy, dne 21.2.2018

  Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a územního plánování

  Balbínova 59

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________________

 

Dle rozdělovníku

 

 

 

č.j.: OVÚP/924/18/Mk

vyřizuje: Tomáš Martínek

tel.: 376 347 227

tmartinek@mukt.cz

Klatovy dne 1.2.2018

 

 

Oznámení

o společném jednání k návrhu změny č.1 ÚP Chudenice

 

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

oznamuje

 

v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona společné jednání o návrhu změny č.1 územního plánu Chudenice, které se koná

 

v zasedací místnosti OVÚP č. dv. 1.01 budova 59/1 MěÚ Klatovy, dne 21.2.2018 od 10.00 hod.

 

Změna č.1 územního plánu Chudenice nemění základní koncepci území obce, mění funkci využití pozemků p.č. 1385/6, 1385/7, 1385/8 a st.p. 83 v k.ú. Chudenice, dále vymezuje nový zábor ZPF na části pozemku p.č. 464/1 v k.ú. Chudenice. Důvodem je záměr výstavby rodinných domů.

 

Návrh změny č.1 územního plánu Chudenice je vystaven k veřejnému nahlédnutí  ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání tj. od  21.2.2018 do  23.3.2018 u Městského úřadu v Klatovech, odboru výstavby a územního plánování, Obecním úřadu Dlažov a na internetových stránkách :

https://www.klatovy.cz/mukt/uzemniplan_orp.asp

 

Dotčené orgány mohou uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Doloží-li dotčený orgán nejpozději při společném jednání závažné důvody, lhůta pro uplatnění stanoviska se prodlužuje nejdéle o 30 dnů. Sousední obce ve stejné lhůtě mohou uplatnit své připomínky.

Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit písemné připomínky.

K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

 

Písemná stanoviska adresujte na Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování.

 

                                                          

 

  Ing. Pavel Boublík  v.r.

                                                                                                           vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

Vyvěšeno na úřední desce:                                                    Sejmuto z úřední desky:

 

Obdrží    :

 

Ministerstvo ŽP, odbor výkonu státní správy III, Purkyňova 27, 301 00 Plzeň

Ministerstvo dopravy ČR, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a ŽP,

Nábřeží Ludvíka Svobody 12, P.O.BOX 9, 110 15 Praha 1    

Ministerstvo obrany- agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 12/772, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1

Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

                     - odbor regionálního rozvoje

                     - odbor dopravy a silničního hospodářství

                     - odbor životního prostředí

                     - odbor kultury a památkové péče

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Klatovy, Plzeňská 165               

Městský úřad Klatovy

- odbor životního prostředí

- odbor dopravy

- odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, úz. odbor Klatovy, Aretinova 129

Obvodní báňský úřad , Hřímalého 11, 301 00 Plzeň

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň

                        Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127

 

 

                 Městys Chudenice

     Obec Poleň

     Obec Dolany

     Obec Ježovy

     Obec Křenice

                  Obec Koloveč

                  Obec Kaničky

                  Obec Chocomyšl

                  Obec Únějovice

                  Obec Všepadly

 

Dále obdrží:

  

Policie ČR - DI Klatovy,  Riegrovy sady 138, 339 01 Klatovy

Správa a údržba silnic Klatovy, Za kasárny 324, 339 01 Klatovy

Povodí Vltavy s.p. závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

ČEZ Distribuce a.s., Vinohradská 325/8, 120 21 Praha2

GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno         

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ