PLÁNOVANÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ V ROCE 2018 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

PLÁNOVANÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ V ROCE 2018
Cesta: Titulní stránka > Doprava a komunikace > Stavby a objížďky

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Plánované opravy komunikací v roce 2018

Hospodářský odbor MěÚ Klatovy zajišťuje větší plošné opravy povrchů místních komunikací (chodníky, vozovky, polní cesty, schodiště, světelnou signalizaci, veřejné osvětlení, větší opravy mostů a lávek) ve městě Klatovy a integrovaných obcích.
Jednotlivé akce jsou každoročně zařazovány do seznamu na základě požadavků jednotlivých společenství nebo občanů města, dále požadavků osadních výborů integrovaných obcí, ale i na základě kontrolní činnosti, kterou odbor na pozemních komunikacích provádí. Seznam jmenovitých akcí, které se navrhují k realizaci v každém roce, schvaluje Rada města Klatov. Finanční prostředky, které město každoročně na opravy poskytuje, schvaluje zastupitelstvo města. Pro rok 2018 je schválena finanční částka ve výši 25 mil. Kč..
Nároky na opravy ale přesto několikanásobně převyšují finanční možnosti města. Proto nemůže být vyhověno všem požadavkům v daném roce a tyto nároky se potom přesouvají do dalších let. Při sestavování plánu akcí se bere ohled nejen na to, kolik lidí daný úsek opravované komunikace užívá, ale např. i to, zda se bude v tělese této silnice výhledově rekonstruovat nějaká inženýrská síť, která bývá většinou v havarijním stavu, apod.
Navržené akce v jednotlivých létech jsou tedy koordinovány se správci sítí. Ti pak finančně přispívají na následnou plošnou opravu rozkopaných komunikací.
Pro rok 2018 byly prozatím radou města schváleny následující akce:
  1. Druhá část Lipové ulice (úsek mezi propojovací komunikací k Jabloňové ul. a Žižkovou ulicí) – rekonstrukce vodovodního řadu a přípojek, rekonstrukce plynovodního řadu a přípojek, výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, celoplošná oprava povrchu chodníků a vozovky.
  2. Niederleho ulice – rekonstrukce kanalizačního řadu, rekonstrukce vodovodního řadu včetně přípojek, rekonstrukce plynovodního řadu včetně přípojek, výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, celoplošná oprava povrchu chodníku, podélného parkovacího stání a vozovky.
  3. Chodník Plzeňská ulice v úseku mezi Domažlickou a Kollárovou vlevo – výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, celoplošná oprava povrchu chodníku s následným dopravním přeznačením na stezku pro pěší a cyklisty.
  4. Chodník Plzeňská ulice v úseku mezi Kpt. Jaroše a Gorkého vpravo – výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, celoplošná oprava povrchu chodníku s následným dopravním přeznačením na stezku pro pěší a cyklisty.
  5. Chodník od Plzeňské ulice k centrálnímu hřbitovu – výstavba nového chodníku s povrchem z asfaltového betonu vlevo od sil. I/27.
  6. Přístupová komunikace od silnice I/27 k viaduktu směr zahrádkářská kolonie Markýta – celoplošná oprava povrchu komunikace.
  7. Vozovka Bulmanova ulice – celoplošná úprava štěrkového povrchu na asfaltový včetně odvedení dešťových vod v prostoru před čp. 59, 60, 61 a 131.

Na výše uvedené akce budou vypsána tři výběrová řízení na dodavatele stavby. Ty určí skutečné výše stavebních nákladů. Následně bude rada města schvalovat další akce ze „zásobníku“.

Stejně jako hospodářský odbor má vyčleněny finanční prostředky na opravy komunikací jejich správce - Technické služby města Klatov. Ty provádí každoroční opravu výtluků po zimě, čištění chodníků, drobnou opravu a údržbu chodníků, vozovek, mostů a lávek, světelné signalizace, veřejného osvětlení, apod.

František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy

Bulmanova ulice 
Bulmanova ulice

Niederleho ulice 
Niederleho ulice

příjezd od silnice I/27 k viaduktu 
příjezd od silnice I/27 k viaduktu

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ