OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - BOLEŠINY - BEZPEČNÝ PŘÍSTUP A PŘÍJEZD K ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - BOLEŠINY - BEZPEČNÝ PŘÍSTUP A PŘÍJEZD K ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Bolešiny - bezpečný přístup a příjezd k základní a mateřské škole

 

Městský úřad Klatovy                              Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/372/18/My

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/1034/18/My

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje::

Ing. Martin Malý

 

Tel.:

376 347 276

 

E-mail:

mmaly@mukt.cz

 

Datum:

5.2.2018

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

 

Obec Bolešiny, IČO 00255246, Bolešiny 10, 339 01  Klatovy 1

(dále jen "žadatel") dne 9.1.2018 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí podle § 79 a 92 stavebního zákona, o umístění stavby:

Bolešiny - bezpečný přístup a příjezd k základní a mateřské škole

na pozemcích parc. č. 92/2, 96/2, 98/1, 98/2, 98/3, 98/4, 98/5, 98/6, 98/7, 103, 149/3, 167, 2059/1, 3213, 3214, 3215 v katastrálním území Bolešiny.

 

Záměr obsahuje:

Druh a účel umisťované stavby:

Rekonstrukce stávajících místních obslužných komunikací + stavba nové místní komunikace za účelem zajištění dopravní obsluhy zájmového území a bezpečnost pěších a dopravy. Odvodnění komunikací je do stávající dešťové kanalizace a z části do nové stoky dešťové kanalizace zaústěné do zatrubněné vodoteče. V návaznosti na komunikace je v lokalitě vyřešeno veřejné osvětlení a přeložka sítě elektronických komunikací. V prostoru stávajícího hřiště se posune oplocení. Stavba je rozdělena na objekty:

-            SO 101 Komunikace

-            SO 301 Odvodnění komunikace

-            SO 401 Veřejné osvětlení

-            SO 402 Překládka kabelů SEK

-            SO 701 Oplocení

Umístění stavby na pozemku:

-            SO 101 Komunikace

Komunikace jsou umístěny na pozemcích č. 149/3, 103, 98/4, 98/3, 98/5, 3213, 3214, 3215, 3223, 3224, 92/2, 98/7, 96/2, 98/2, 98/1, 2059/1, 98/6, 167 v k.ú. Bolešiny. Napojení komunikací je na místní komunikace na pozemcích parc.č. 98/2, 98/7 v k.ú. Bolešiny a na silnici č. II/186 na pozemku parc.č. 2040/2 v k.ú. Bolešiny.Připojena je rovněž nezpevněná cesta na pozemku parc.č. 149/3 v k.ú. Bolešiny.

-            SO 301 Odvodnění komunikace

Nová stoka dešťové kanalizace je umístěna na pozemcích parc.č. 98/4, 3223, 149/3 v k.ú. Bolešiny. Napojení stoky na zatrubněný vodní tok je na pozemku parc.č. 149/3 v k.ú. Bolešiny.

-            SO 401 Veřejné osvětlení

Nový rozvod veřejného osvětlení je umístěn na pozemcích parc. č. 98/3, 3213, 3214, 3223, 92/2, 2059/1 v k.ú. Bolešiny.

-            SO 402 Překládka kabelů SEK

Překládka kabelů sítě elektronických komunikací (SEK) je

a) vedena od stávajícího opěrného bodu vzdušného vedení SEK na pozemku parc.č. 98/3 v k.ú. Bolešiny u hranice s pozemkem parc.č. 98/2 v k.ú. Bolešiny na pozemcích parc.č. 98/3, 98/2, 96/2 v k.ú. Bolešiny ke stávajícímu opěrnému bodu vzdušného vedení SEK na pozemku parc.č. 96/2 v k.ú. Bolešiny u hranice pozemků parc.č. 94/1, 94/2 v k.ú. Bolešiny.

b) vedena od stávajícího opěrného bodu vzdušného vedení SEK na pozemku parc.č. 98/3 v k.ú. Bolešiny u hranice s pozemkem parc.č. 98/2 v k.ú. Bolešiny na pozemcích parc.č. 98/3, 98/4, 3223, 3213, 2059/1 v k.ú. Bolešiny do místa napojení na stávající zemní kabel SEK na pozemku parc.č. 2059/1 v k.ú. Bolešiny u hranice s pozemky parc.č. 149/3, st.p. 52/1 v k.ú. Bolešiny.

-            SO 701 Oplocení

Oplocení je umístěno na pozemku parc.č. 98/3 v k.ú. Bolešiny na východní straně stávajícího hřiště podél hranice s pozemkem parc.č. 98/2 v k.ú. Bolešiny.

Určení prostorového řešení stavby:

-            SO 101 Komunikace

Jedná se o rekonstrukce stávajících místních obslužných komunikací + stavba nové místní komunikace, optimalizace šířkového uspořádání a vyřešení příjezdu k základní a mateřské škole, včetně výstupu a nástupu při přepravě dětí do školy. Délka úpravy je cca 286 m.

KOMUNIKACE K1 –  funkční skupina C, obslužné komunikace ve stávající i nové zástavbě, kategorie MO2 10/7/30 a MO1p 10/7/30 – ČSN 736110.  Dle zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikací se jedná o místní komunikaci III. Třídy.

KOMUNIKACE K2 –  funkční skupina C, obslužné komunikace ve stávající i nové zastavbě kategorie MO2 9/6,5/30 – ČSN 736110.  Dle zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikací se jedná o místní komunikaci III. Třídy.

KOMUNIKACE K3 –  funkční skupina C, obslužné komunikace ve stávající i nové zastavbě kategorie MO2p 9/8/30 – ČSN 736110.  Dle zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikací se jedná o místní komunikaci III. Třídy.

·         Šířkové uspořádání

KOMUNIKACE K1 úsek km 0,000 – 0,045 bude mít jízdní pruhy 2x3,0m=6,0m, bezpečnostní pruh 2x0,5m=1,00m, chodník 2x1,5m=3,0m, úsek km 0,045 – 0,129 bude mít jízdní pruhy 1x4,0m=4,0m, parkovací pruh 1x2,0m=2,0m, bezpečnostní pruh 2x0,5m=1,00m, chodník 1x1,5m=1,5m.

KOMUNIKACE K2 bude mít jízdní pruhy 2x2,75m=5,5m, bezpečnostní odstup 2x0,5m=1,0m, chodník 1x1,5m=1,5m.

KOMUNIKACE K3 úsek km 0,000 – 0,040 bude mít jízdní pruhy 2x2,75m=5,5m, bezpečnostní pruh 2x0,5m=1,00m, chodník 1x1,5m=1,5m, úsek km 0,040 – 0,086 bude mít jízdní pruhy 2x2,5m=5,0m, bezpečnostní pruh 2x0,5m=1,00m, parkovací pruh 1x1,5m=1,5m, chodník 1x1,5m=1,5m.

·         Příčné sklony

Základní příčný sklon vozovky je jednostranný, velikosti 2,5%, klopení dle potřeby odvodnění, příčný sklon parkovacích pruhů 2,5% směrem k vozovce nebo od vozovky.  Příčný sklon chodníku jednostranný 2,0%, ve směru do vozovky.

·         Výškové vedení

Výškové řešení nivelet vozovek místních komunikací vychází ze stávajícího výškového uspořádání nivelety místní komunikace.

·         Křižovatky

V rámci stavby bude přebudována křižovatka komunikace K1 se silnicí II/186 – je navržena kolmá styková křižovatka s dělícím ostrůvkem.

Dále jsou navrženy nové kolmé stykové křižovatky mezi komunikací K1 a K3  a komunikací K3 a K2. Křižovatky jsou vybaveny místy pro usnadnění přecházení.

·         Sjezdy

Ve stávající zástavbě jsou navrženy v místech stávajících sjezdů, které byly v rámci akce zaměřeny a zdokumentovány. Obrubník v místě sjezdů bude snížen na hodnotu 4 cm.

·         Odvodnění

Vozovka jízdních pruhů je odvodněna do nových uličních vpustí nebo liniového odvodnění s napojením na stávající kanalizace.  V úseku komunikace k1, kde chybí dešťová kanalizace je navrženo nové odvodnění komunikace – dešťová kanalizace DN 250 mm, délky 45m se zaústěním do zatrubněné vodoteče.

·         Povrchy

Jízdní pruhy - Asfaltový beton ACO 11

Parkovací pruhy, sjezdy - Dlažba, betonové tvarovky

Chodníky - Dlažba – betonové tvarovky

-            SO 301 Odvodnění komunikace

Nová stoka dešťové kanalizace D1 pro odvodnění komunikace je z žebrovaného polypropylenu SN10 DN 250 délky cca 45 m. Začátek stoky D1 je na trase stávajícího potrubí – zatrubněné vodoteče, v místě stávající šachty na trase stávajícího potrubí DN 1600 mm.  Na dešťové kanalizaci budou vysazeny odbočky k UV, přípojky a UV jsou součástí SO 101. Ve směrových a výškových lomech kanalizační stoky jsou osazeny typové betonové prefabrikované šachty kruhového průřezu DN 1000. Na trase jsou umístěny 2 revizní kanalizační šachty.

-            SO 401 Veřejné osvětlení

Celková bilance: příkon 4 svítidla 4x70 W, celkový příkon 0,0,3 kW, roční spotřeba el. energie 1226 kWh.

Stožáry a kabelový rozvod:

Stávající úsek rozvodu veřejného osvětlení v úseku mezi státní silnicí a mateřskou školou s 1 svítidlem VO se demontuje a nahradí novým. Část trasy stávajícího zemního kabelového vedení mimo nové komunikace zůstane beze změny, zbytek je řešen novým rozvodem a v nové trase v koordinaci s plánovanými chodníky a komunikacemi. Pro nové zemní kabelové vedení je použit kabel CYKY 4x10 mm2. Délka vedení je cca 100 m. Rozvod je připojen na stávající rozváděč VO osazený na D-sloupu u státní silnice (parcela 2059/1) směrem ke školce.

Svítidla :

Po osvětlení je použito svítidel s vysokotlakou sodíkovou výbojkou s příkonem 70 W dle standardu místního provozovatele. Svítidla jsou osazena na ocelové žárově zinkované stožáry výšky 6 - 8 m.  

-            SO 402 Překládka kabelů SEK

Zemní metalický kabel je přeložen v délce cca 80 m. Dále je v délce cca 115 m přeložena část trasy nadzemního sdělovacího vedení kolidující s plánovanou komunikací K2 a K3. Nová trasa je vedena zemním kabelem.

-            SO 701 Oplocení

V návaznosti na stavbu chodníku je posunuto oplocení dětského hřiště. Nový plot délky cca 21,0 m má podezdívku z betonových bloků výšky 0,5 m, pletivo je osazeno na plotové sloupky, vše v provedení poplast. Založení je na základovém pasu šířky 0,40 m a hloubky 0,70 m.

 

 Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád") podle § 78a odst. 5 stavebního zákona

o z n a m u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy.

 

Poučení:

Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 15 dnů.

 

 

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                                      Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Obdrží:

Městský úřad Klatovy odbor vnitřních věcí (dodejky)

- se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15  dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ