VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST - VÁCLAV BEJVANČICKÝ A ANEŽKA SMAHOVÁ - VLASTNÍCI POZEMKU P.Č. ST. 45 V K.Ú. KŘÍŽOVICE | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST - VÁCLAV BEJVANČICKÝ A ANEŽKA SMAHOVÁ - VLASTNÍCI POZEMKU P.Č. ST. 45 V K.Ú. KŘÍŽOVICE

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Václav Bejvančický a Anežka Smahová - vlastníci pozemku p.č. st. 45 v k.ú. Křížovice

 

Městský úřad Klatovy                              Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/1048/18/Tr

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/1076/18/Tr

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje::

Jana Turečková

 

Tel.:

376 347 223

 

E-mail:

jtureckova@mukt.cz

 

Datum:

6.2.2018

 

 

 

 

 

 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

O  MOŽNOSTI  PŘEVZÍT PÍSEMNOST

 

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") ve věci společného řízení na stavební úpravy a nástavbu rodinného domu čp. 10 v Křížovicích (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 6 v katastrálním území Křížovice u Číhaně

oznamuje

možnost převzít písemnost:

 • Zahájení řízení Městského úřadu Klatovy, OVÚP ze dne 6.2.2018, pod zn. OVÚP/1072/18 adresované Václavu Bejvančickému a Anežce Smahové, kteří vlastní pozemek parc.č. st. 45 v k.ú. Křížovice

  Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť zásilky výše uvedených adresátů nelze doručit z důvodu neudání adresního místa a identifikačních údajů v katastru nemovitostí.

  Adresáti si mohou zásilku vyzvednout v kanceláři MěÚ Klatovy, OVÚP č. dveří 1,08, každý pracovní den po celou provozní dobu úřadu ve lhůtě do 15 dnů ode den vyvěšení tohoto oznámení.

   

   

   

   

  Ing. Pavel Boublík v.r.

  vedoucí odboru výstavby a územního plánování

   

  Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

   

  Vyvěšeno dne: ..............................                                      Sejmuto dne: ....................................

   

   

  Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

   

   

  Obdrží: (dodejky)

  Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí, Klatovy, 339 01  Klatovy 1

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ