OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - NOVÁ PROVOZOVNA AEROTECH CZECH, S.R.O. PRO PROJEKT ARIANE 6 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - NOVÁ PROVOZOVNA AEROTECH CZECH, S.R.O. PRO PROJEKT ARIANE 6

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Nová provozovna Aerotech Czech, s.r.o. pro projekt Ariane 6

 

Městský úřad Klatovy                              Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/734/18/My

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/1159/18/My

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje::

Ing. Martin Malý

 

Tel.:

376 347 276

 

E-mail:

mmaly@mukt.cz

 

Datum:

8.2.2018

 

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

 

Aerotech Czech s.r.o., IČO 26399407, Dr. Sedláka 763, Klatovy III, 339 01  Klatovy 1,
kterého zastupuje

Ing. Petr Lavička, nar. 30.11.1967, Za Beránkem 758, Klatovy II, 339 01  Klatovy 1

(dále jen "žadatel") dne 25.1.2018 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje změnu rozhodnutí o umístění stavby podle § 79, 92 a 94 stavebního zákona a rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením podle § 115, 118 stavebního zákona na stavbu nazvanou:

Nová provozovna Aerotech Czech, s.r.o. pro projekt Ariane 6

na pozemcích st. p. 6535, parc. č. 4234, 4235/1, 4238 v katastrálním území Klatovy, jejíž umístění a provedení bylo povoleno veřejnoprávní smlouvou č.j. OVÚP/2369/17/My uzavřenou dne 5.4.2017.

 

Změna stavby před dokončením obsahuje:

 • Objekt provozovny Aerotech Czech, s.r.o.  (SO 01,SO 02, SO 03)

  Plynoměrová skříň je na pozemku parc.č. 4234 v k.ú. Klatovy přesunuta od severní obvodové stěny z prostoru pod pomocným schodištěm k opěrné gabionové zárubní stěně.

  Pomocné schodiště na pozemku parc.č. 4234 v k.ú. Klatovy u severní obvodové stěny se půdorysně rozšíří. Osová vzdálenost nosných sloupů je 2,78 x 5,38 m. Osová vzdálenost nosných sloupů od obvodové stěny je 0,175 m.

  První nadzemní podlaží administrativního objektu (SO 03)

  Rozšíření technické místnosti (m.č. 1.29) z plochy 7,07 m² na plochu 17,95 m². Rozšíření vzniká zrušením chodby (původně m.č. 1.31) a zmenšením archivu (m.č. 1.30) na plochu 3,54 m².

  Druhé nadzemní podlaží administrativního objektu (SO 03)

  Na pomocné schodiště u severní obvodové stěny vedou nově z chodby (m.č. 2.02) dveře jednokřídlové1050 x 2100 mm.

 • Trafostanice (PS 111)

  Trafostanice je nově umístěna na pozemku parc.č. 4234 v k.ú. Klatovy tak, že došlo k jejímu posunutí  o 3,0 m, směrem k Objektu provozovny Aerotech Czech, s.r.o.. Vzdálenost trafostanice od hranice pozemku parc.č.1972/32 v k.ú. Klatovy je 8,40 m, vzdálenost trafostanice od hranice pozemku parc.č. 4238 v k.ú. Klatovy je 15,6 m. Vzdálenost trafostanice od Objektu provozovny Aerotech Czech, s.r.o.  je 12,20 m.

 • Areálové komunikace a zpevněné plochy (IO 02)

  Komunikace K2 je na pozemku parc.č. 4234 v k.ú. Klatovy v prostoru před Trafostanicí (PS 111) délce 6,0 m zúžena na jeden jízdní pruh o šířce 3,0 m.

  Přístupový chodník ke komunikaci K3 na pozemku parc.č. 4234 v k.ú. Klatovy je nově veden rovnoběžně s hranicí pozemku parc.č. 4238 v k.ú. Klatovy. Vzdálenost chodníku od hranice pozemku parc.č. 4238 v k.ú. Klatovy je 4,80 m.

 • Oplocení areálu (IO 03),

  Oplocení na pozemcích parc.č. 4234, 4235/1 v k.ú. Klatovy je vedeno v nové trase za opěrnou gabionovou zárubní stěnou a podél východní hranice pozemku parc.č. 1927/32 v k.ú. Klatovy až k objektu Vrátnice (SO 04) na pozemku parc.č. 4235/1 v k.ú. Klatovy. Vzdálenost oplocení vedeného za opěrnou gabionovou zárubní stěnou  od hranice pozemku parc.č. 4238 v k.ú. Klatovy je 7,30 m. Vzdálenost oplocení od východní hranice pozemku parc.č. 1927/32 v k.ú. Klatovy je min. 0,25 m.

 • Opěrná gabionová zárubní stěna

  Opěrná gabionová zárubní stěna na pozemku parc.č. 4234 v k.ú. Klatovy je zkrácena na 42 m a v půdorysu má nově tvar písmene „U“.  Vzdálenost stěny od hranice pozemku parc.č. 4238 v k.ú. Klatovy je 13,30 m, vzdálenost stěny od východní hranice pozemku parc.č. 1927/32 v k.ú. Klatovy je min. 2,95 m. Výška stěny je nově max. 4,15 m (397,15 m n.m.). Na koruně opěrné gabionové zárubní stěny je ochranné dvoutrubkové zábradlí výšky 1,1m.

   

   Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád") podle § 78a odst. 5 stavebního zákona

  o z n a m u j e

  uzavření veřejnoprávní smlouvy.

   

  Poučení:

  Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 15 dnů.

   

   

   

   

  Ing. Pavel Boublík v.r.

  vedoucí odboru výstavby a územního plánování

   

   

   

   

  Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

   

  Vyvěšeno dne: ..............................                                      Sejmuto dne: ....................................

   

   

  Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

   

  Obdrží:

  Městský úřad Klatovy odbor vnitřních věcí (dodejky)

  - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15  dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ