VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - VÝZVA - ŠÁRKA MACHOVÁ A VÁCLAV MACH - SVRČOVEC 12, DOLANY, 339 01 KLATOVY - ZÁSTAVBA POZEMKU P.P.Č. 322/10 V K.Ú. KLATOVY - PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - VÝZVA - ŠÁRKA MACHOVÁ A VÁCLAV MACH - SVRČOVEC 12, DOLANY, 339 01 KLATOVY - ZÁSTAVBA POZEMKU P.P.Č. 322/10 V K.Ú. KLATOVY - PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Veřejná vyhláška - výzva - Šárka Machová a Václav Mach - Svrčovec 12, Dolany, 339 01 Klatovy - Zástavba pozemku p.p.č. 322/10 v k.ú. Klatovy - přerušení řízení

 

Městský úřad Klatovy                                                             Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/822/17/Ei

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/910/18/Ei

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje::

Stanislava Eisová

 

Tel.:

376 347 253

 

E-mail:

seisova@mukt.cz

 

Datum:

7.2.2018

 

 

 

 

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

VÝZVA

 

Šárka Machová,  Svrčovec 12, Dolany, 339 01  Klatovy 1,
Václav Mach,  Svrčovec 12, Dolany, 339 01 
Klatovy 1,
které zastupuje
Václav Vlček, IČO 26400235, nar. 16.5.1963, Denisova 93, Klatovy I, 339 01  Klatovy 1

 

(dále jen "žadatel") podal dne 5.1.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Zástavba pozemku p.p.č. 322/10 v k.ú. Klatovy

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 322/10, 3449 v katastrálním území Klatovy.

 

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle
§ 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") shledal, že žádost nemá předepsané náležitosti, a proto podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

v y z ý v á

žadatele, aby nejpozději

do   31.4.2018

 

doplnil žádost o tyto údaje a podklady:

 1. Doplnit měření radonového indexu pozemku dle § 98 odst. 1) zákona č. 263/2016 Sb. – atomový zákon (každý, kdo navrhuje umístění nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku).

 2. Doložit souhlas s užíváním chodníku na pozemku parc. č. 322/1 v k.ú. Klatovy ve vlastnictví společnosti InterCora, spol. s.r.o. podepsaný statutárním orgánem, případně doložený souhlas doplnit o plnou moc pro zastupování.

 3. Dokumentaci pro územní rozhodnutí doplnit v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., zejména tyto části:

 • část A. Průvodní zpráva:

 • část A.3 údaje o území:

 • část A.3 e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací – popsat podrobněji, část je zpracována příliš obecně,

 • část A.3 f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území - popsat podrobněji, část je zpracována příliš obecně,

 • část A.3 písm. h) doplnit řešení výjimek,

 • část A.3 j) doplnit pozemky dotčené umístěním stavby (týká se pozemků dotčených komunikačním napojením vč. chodníku).

 • část A.4 údaje o stavbě:

 • část A.4 b) odstranit popis rozdělení pozemku, které bylo odstraněno ze žádosti,

 • část A.4 g) - doplnit řešení výjimek,

 • část B. Souhrnná technická zpráva:

 • část B.1 e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí - podrobněji popsat část týkající se hlukových poměrů v okolí stavby, která je zpracována příliš obecně, specifikovat vyhodnocení nového zdroje hluku při stavbě a následně při užívání nových staveb na okolní zástavbu,

 • část B.2.4 bezbariérové užívání stavby – popis bezbariérového řešení bytových domů uvést do souladu s ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb. odst. 2) písm. c), ve kterém je vyžadováno bezbariérové řešení společných prostor a domovního vybavení bytového domu obsahujícího více než 3 byty,

 • část B.2.11 ochrana před pronikáním radonu z podloží – uvést do souladu § 98 odst. 1) zákona č. 263/2016 Sb. – atomový zákon (každý, kdo navrhuje umístění nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku).

 • část B.3 – připojení na technickou infrastrukturu:

 • část a) připojení na vodovod a b) vodovod - uvést do souladu s vyjádřením správce vodovodu ŠUMAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE a.s. zn. Za/2016/1650384 ze dne 5.5.2016 – popis nového vodovodního řadu,

 • část B.4 dopravní řešení:

 • část a) popis dopravního řešení je dle rozdělení pozemků pro jednotlivé stavby - uvést do souladu s žádostí a dokumentací, ze kterých bylo dělení pozemků odstraněno, z celé dokumentace odstranit dělení pozemků.

  Dořešit a upřesnit, zda nově vybudované komunikace budou veřejně přístupné účelové komunikace nebo neveřejné, v případě veřejně přístupných doložit stanoviska příslušných dotčených orgánů (v části B.4 dopravní řešení je popis nově budovaných komunikací jako účelových neveřejných, dále v části B.5 řešení vegetace a souvisejících terénních úprav jsou popisovány poloveřejné prostory).

 • část b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu – uvést do souladu s aktuální projektovou dokumentací, ve které není dopravní napojení ve Voříškově ulici řešeno.

 • část C. Situační výkresy:

 • doplnit celkový situační výkres C.2 včetně vyznačení pozemků dotčených stavbou a specifikací veškerých staveb prováděných na jednotlivých pozemcích (včetně pozemků dotčených komunikačním napojením),

 • katastrální situační výkres označit dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. jako C.4 (v dokumentaci výkres označen C.2),

 • část D.2 charakteristické řezy

 • doplnit řez vikýřem na severní straně objektů SO 1a a SO 1b.

 1. Upravit žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v souladu s dokumentací - ze žádosti odstranit části, které nebudou součástí žádosti: v části zpevněné plochy zůstal popis dělených pozemků; dále doplnit pozemky dotčené umístěním stavby (týká se pozemků dotčených komunikačním napojením vč. chodníku).

 2. Uvést do souladu požárně bezpečnostní řízení s podklady správce vodovodu – popis profilu vodovodního řadu, dále uvést do souladu dokumentaci včetně souhrnné technické zprávy v části B.3. a) připojení na vodovod a b) vodovod, s vyjádřením správce vodovodu ŠUMAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE a.s. zn. Za/2016/1650384 ze dne 5.5.2016 – popis nového vodovodního řadu.

 3. Upřesnění znění textu plné moci pro zastupování stavebníka v územním řízení.

 4. V diagramu zastínění doplnit zohlednění pultových vikýřů na severní straně u domů SO 1a a
  SO 1b, doplnit diagram zastínění vzhledem ke všem dotčeným protějším domům.

 5. Doložit aktuální vyjádření k existenci sítí: RIO Media a.s.; ČEZ Distribuce, a.s.; ČEZ ICT Services (nyní Telco Pro Services, a.s.); a.s.; CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; RWE – nyní GasNet, s.r.o. zastoupený společností GridServices, s.r.o.

 6. Doložit stanovisko příslušného silničního správního orgánu ke komunikačnímu řešení včetně napojení.

 7. Doložit aktuální stanovisko Policie ČR ke komunikačnímu řešení včetně napojení.

 8. Smlouvu s příslušným vlastníkem dopravní infrastruktury, pokud záměr vyžaduje její úpravu dle
  § 86 odst. 2) písm. d) – úprava sjezdu z místní komunikace na p.p.č. 322/6 k.ú. Klatovy na pozemek stavebníka.

   

Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno.

 

USNESENÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle
§ 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") podle § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

p ř e r u š u j e

do   31.4.2018

 

územní řízení zahájené dne 5.1.2017 podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Zástavba pozemku p.p.č. 322/10 v k.ú. Klatovy

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 322/10, 3449 v katastrálním území Klatovy, který podali

 

Šárka Machová, nar. 25.4.1976, Svrčovec 12, Dolany, 339 01  Klatovy 1,
Václav Mach, nar. 2.10.1966, Svrčovec 12, Dolany, 339 01 
Klatovy 1,
které zastupuje
Václav Vlček, IČO 26400235, nar. 16.5.1963, Denisova 93, Klatovy I, 339 01  Klatovy 1

(dále jen ”žadatel”).

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Václav Mach, nar. 2.10.1966, Svrčovec 12, Dolany, 339 01  Klatovy 1
Šárka Machová, nar. 25.4.1976, Svrčovec 12, Dolany, 339 01 
Klatovy 1
Město Klatovy, nám. Míru 62, Klatovy I, 339 01  Klatovy 1

 

Odůvodnění:

Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí tj. dne 5.1.2017 bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle § 86 stavebního zákona a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby v území. Žadatel byl proto vyzván k doplnění žádosti a z tohoto důvodu bylo dne 2.2.2017 usnesením č.j. OVÚP/867/17/Ei rozhodnuto o přerušení řízení. Žadatel doplnil žádost dne 13.6.2017. Po prostudování předložených podkladů stavební úřad zjistil, že ani po doplnění předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle § 86 stavebního zákona (z důvodu změny dopravního řešení u stavebního záměru vyplývají další náležitosti) a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby v území. Žadatel byl proto opět vyzván k doplnění žádosti a z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto o přerušení řízení dne 12.7.2017 pod č.j. OVÚP/4855/17/Ei. Žádost byla žadatelem doplněna dne 20.11.2017.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámením č.j. OVÚP/8757/17/Ei ze dne 11.12.2017. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Protože se jednalo o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 správního řádu, bylo oznámení zahájení územního řízení doručeno veřejnou vyhláškou s identifikací účastníků v souladu s § 86 odst. 6 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Vzhledem k uplatněným námitkám účastníků řízení v určené lhůtě 15 dnů od doručení tohoto oznámení stavební úřad znovu prostudoval předloženou žádost a žadatele opět vyzval k doplnění žádosti a z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto o přerušení řízení.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

 

 

Účastníci územního řízení byli stanoveni podle § 85 stavebního zákona.

 • podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel:

                  Václav Mach, nar. 2.10.1966, Svrčovec 12, Dolany, 339 01  Klatovy 1
                  Šárka Machová, nar. 25.4.1976, Svrčovec 12, Dolany, 339 01  Klatovy 1

   

  - podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
                  Město Klatovy

  - podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

                Město Klatovy, IDDS: 24ebrt5

                GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, který zastupuje společnost GasNet, s.r.o, IČO 27295567
               
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

- podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (účastníci řízení jsou identifikováni v souladu s § 86 odst. 6 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 286/1, 315/1, 316/2, 972, 1014, 1015, 1025, 1038, 1040, 1041, 4118, 4119, 4131, 4974, 6542, parc. č. 322/1, 322/5, 322/6, 322/9, 322/12, 322/13, 322/14, 330/1, 334/1, 3449, 6556, 6714, 6715 v katastrálním území Klatovy

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Klatovy III č.p. 49, č.p. 825, č.p. 205, č.p. 217, č.p. 218, č.p. 221, č.p. 225, č.p. 227, č.p. 228,
č.p. 822, č.p. 823 a č.p. 936

InterCora, spol. s r.o., IDDS: 75rcd3d
České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Plzeň, IDDS: e52cdsf

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
RIO Media a.s., IDDS: d68f3ta

Společenství pro podporu zdravého žití o.s., IČO 01294016, Vosmíkových 1005/38, Libeň
(Praha 8), 180 00 Praha

Okruh účastníků podle § 85 odst. 2 b) stavebního zákona byl omezen na vlastníky pozemků a staveb přímo sousedících s předmětnou stavbou a na vlastníky pozemků včetně staveb na nich, které se nacházejí v blízkosti předmětné stavby a mohou být stavbou přímo dotčeny. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) Pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

 

 

 

                                               „otisk úředního razítka“

 

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                                      Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

účastníci podle § 85 odst.1, písm. a), b) (dodejky)

Václav Vlček, IDDS: 5k9u68w,

který zastupuje:              Šárka Machová, nar. 25.4.1976, Svrčovec 12, Dolany, 339 01  Klatovy 1,
                                               Václav Mach, nar. 2.10.1966, Svrčovec 12, Dolany, 339 01  Klatovy 1,

Město Klatovy, IDDS: 24ebrt5

 

účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), stavebního zákona (dodejky)

Město Klatovy, IDDS: 24ebrt5

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, který zastupuje společnost GasNet, s.r.o, IČO 27295567
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou identifikováni v souladu s § 86
odst. 6 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
(obdrží veřejnou vyhláškou)

st. p. 286/1, 315/1, 316/2, 972, 1014, 1015, 1025, 1038, 1040, 1041, 4118, 4119, 4131, 4974, 6542, parc. č. 322/1, 322/5, 322/6, 322/9, 322/12, 322/13, 322/14, 330/1, 334/1, 3449, 6556, 6714, 6715 v katastrálním území Klatovy

Klatovy III č.p. 49, č.p. 825, č.p. 205, č.p. 217, č.p. 218, č.p. 221, č.p. 225, č.p. 227, č.p. 228,
č.p. 822, č.p. 823 a č.p. 936

InterCora, spol. s r.o., IDDS: 75rcd3d
České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Plzeň, IDDS: e52cdsf

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
RIO Media a.s., IDDS: d68f3ta

Společenství pro podporu zdravého žití o.s., IČO 01294016, Vosmíkových 1005/38, Libeň
(Praha 8), 180 00 Praha

 
dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01
 
Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, hospodářský odbor, Klatovy, 339 01  Klatovy 1

 
na vědomí
Městský úřad Klatovy, odbor rozvoje města, Klatovy, 339 01 
Klatovy 1
Šumavské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: dh6chx7
Technické služby města Klatov, příspěvková organizace, IDDS: bigjkgb

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí (dodejky) - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ