VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Č.j.: PRÁV/44/18
Vyřizuje: Mgr. Šustrová
Tel.: 376 347 217
rsustrova@mukt.cz
Datum: 28.02.2018

Veřejnávyhláška

Opatření obecné povahy

Vyhlášení oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů ve městě Janovice nad Úhlavou

Městský úřad Klatovy jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 33d odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hmotné nouzi“) v souladu s ustan. §§ 25, 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto opatření obecné povahy:

Vyhlašují se tyto oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů na území města Janovice nad Úhlavou:

1. budova na st.p.č. 163 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, která je využívána jako ubytovna (adresa Náměstí 33, 340 21 Janovice nad Úhlavou)

2. budova na st.p.č. 464 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, která je využívána jako ubytovna (adresa Rozvojová zóna 186, 340 21 Janovice nad Úhlavou).

Odůvodnění:

Správnímu orgánu byla dne 23.06.2017 doručena písemná žádost města Janovice nad Úhlavou, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou (dále též jen „žadatel“) o vydání opatření obecné povahy, jímž by se dle ustan. § 33d zákona o hmotné nouzi vymezily oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů ve městě Janovice nad Úhlavou, a to:

1) budova na st.p.č. 163 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, která je využívána jako ubytovna (adresa Náměstí 33, 340 21 Janovice nad Úhlavou)

2) budova na st.p.č. 464 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, která je využívána jako ubytovna (Rozvojová zóna 186, 340 21 Janovice nad Úhlavou)

3) v letních měsících koupaliště na p.p.č. 25/3 v k.ú. Janovice nad Úhlavou)

4) veřejná prostranství ve městě Janovice nad Úhlavou, a to zejména: náměstí, autobusová zastávka, Harantova ulice, veřejné prostranství před vietnamskou prodejnou, veřejné prostranství před obchodem COOP.

Žadatel uvádí, že v uvedených oblastech dochází ke zvýšenému výskytu sociálně nežádoucích jevů, a to především:

1. porušování veřejného pořádku a výskyt osob pod vlivem návykových látek – ubytované osoby často pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek pobývají na veřejných prostranstvích, jsou velmi hlučné a obtěžují kolemjdoucí a ostatní obyvatele nadměrným hlukem, neslušným vyjadřováním nebo žebráním o peníze. Často dochází k vybírání odpadků z odpadkových košů. Také je podezření, že za dobu existence sociálně vyloučených lokalit narostlo užívání i distribuce návykových látek. Na veřejných prostranstvích jsou velice často nalézány nejen prázdné a rozbité lahve od alkoholu, ale i použité injekční stříkačky. Mnohdy dochází k potyčkám mezi samotnými ubytovanými s tím, že k utišení situace je potřeba přivolat policii. S tímto souvisí i nárůst drobné kriminality, jako např. vykrádání zahrad, ničení majetku apod.

2. nepříznivé vlivy působící na děti – před výše uvedeným nevhodným a soužití narušujícím chováním nelze zcela ochránit děti, které v dané oblasti žijí. Nedaleko ubytovny č.p. 186 je dům ve vlastnictví Fondu ohrožených dětí, v němž se nachází zařízení Klokánek. Zde vyrůstají nezletilé děti, na které bezprostředně doléhá veškeré dění v sousední ubytovně. Kolem ubytovny č.p. 33 denně prochází převážná většina žáků místní základní školy. Další početná skupina dětí je dojíždějících a čeká na odjezdy autobusů právě na zmiňované autobusové zastávce.

Správní orgán podanou žádost posoudil a zjistil, že vzhledem k účelu vydávaného opatření obecné povahy, tj. omezení vyplácení doplatku na bydlení osobám bydlícím v oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, nelze do opatření uvést místa popsaná v bodech 3 a 4 žádosti, tj. v letních měsících koupaliště na p.p.č. 25/3 v k.ú. Janovice nad Úhlavou a veřejná prostranství ve městě Janovice nad Úhlavou, a to zejména: náměstí, autobusová zastávka, Harantova ulice, veřejné prostranství před vietnamskou prodejnou, veřejné prostranství před obchodem COOP, neboť se nejedná o místa, kde by se nacházely objekty k bydlení a je tedy bezpředmětné, aby se opatření vztahovalo na lokality veřejného prostranství, které neslouží k bydlení.

Správní orgán v souladu s ustan. § 33d odst. 2 návrh opatření projednal s Policií České republiky a s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

Policie České republiky ve svém vyjádření ze dne 09.11.2017 uvedla, že z řad osob ubytovaných na ubytovnách Náměstí 33 a Rozvojová zóna 186 ve městě Janovice nad Úhlavou dochází ke zvýšenému výskytu přestupků a trestných činů. Jedná se zejména o přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti veřejnému pořádku a přestupky proti majetku. Ze strany Policie ČR Obvodní oddělení Nýrsko bylo řešeno v r. 2015 na území města Janovice nad Úhlavou celkem 30 přečinů, z toho 14 s osobami z řad ubytovaných, a 28 přestupků, z toho 20 s osobami z řad ubytovaných. V roce 2016 pak se jednalo o 21 přečinů na území města, z toho 10 řešeno s osobami z řad ubytovaných, a 30 přestupků, z toho 21 řešeno s osobami z řad ubytovaných. V roce 2017 je dosud evidováno celkem 14 přečinů, z toho 7 řešeno s osobami z řad ubytovaných, a 18 přestupků, z toho 12 řešeno s osobami z řad ubytovaných.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany dětí jako druhý dotčený orgán sdělil, že v r. 2016 eviduje celkem 20 rodin s nezletilými bydlícími v oblasti uvedené ve výroku tohoto opatření, s nimiž bylo pracováno, v r. 2017 se pak jedná o dosavadní celkový počet 7 rodin s nezletilými dětmi. V uvedených případech byla řešena většinou nedostatečná péče rodičů o nezletilé děti, zejména se jednalo o záškoláctví, nespolupráce rodičů se školou, ponechávání dětí bez dozoru, otázky zajištění základních životních potřeb pro děti, zadlužení rodin atd.

Podle ustan. § 33d odst. 1 zákona o hmotné nouzi se za sociálně nežádoucí jevy považuje zejména porušování veřejného pořádku, nepříznivé vlivy působící na děti, výskyt osob pod vlivem návykových látek apod.

Na základě výše uvedených stanovisek dotčených orgánů správní orgán došel k závěru, že v oblastech uvedených ve výroku opatření dochází ke zvýšenému výskytu sociálně nežádoucích jevů dle ustan. § 33d zákona o hmotné nouzi, neboť zde dochází ve zvýšené míře k porušování veřejného pořádku přestupky a trestnými činy a zároveň se zde vyskytují nepříznivé vlivy působící na děti. Proto správní orgán na základě žádosti města Janovice nad Úhlavou vydal návrh opatření obecné povahy.

Návrh opatření obecné povahy byl doručen formou veřejné vyhlášky - zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Klatovy ve dnech 10.01.2018 až 26.01.2018 a na úřední desce Městského úřadu Janovice nad Úhlavou ve dnech 11.01.2018 až 29.01.2018. Návrh opatření obecné povahy obsahoval i výzvu dotčeným osobám, aby k návrhu podaly případné námitky; žádné námitky nebyly v zákonné lhůtě doručeny.

Správní orgán proto vydal opatření obecné povahy, jak je uvedeno výše.

Poučení:

Podle ustan. § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení (ustan. § 173 odst. 1 spr. řádu).


Ing. Milan Jarošík
tajemník Městského úřadu Klatovy

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ