UDĚLENÍ NÁRODNÍHO RATINGU MĚSTU KLATOVY ZA ROK 2017 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

UDĚLENÍ NÁRODNÍHO RATINGU MĚSTU KLATOVY ZA ROK 2017

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Udělení národního ratingu městu Klatovy za rok 2017

Finanční zdraví města Klatov pohledem nezávislých institucí

V úterý 27. 3. 2018 se uskuteční jednání zastupitelstva města, které projedná závěrečný účet a rozbory hospodaření města Klatov za rok 2017. Bude to pomyslná tečka za finančním rokem, který nebyl nevýznamným. Dovolte mi při této příležitosti stručně zmínit dva dokumenty, (máte je k dispozici na webových stránkách města v části věnované rozpočtu), které se též problematice financí města a jeho rozpočtu věnují. Tím první je aktualizace ratingové zprávy Moody´s. Tato uznávaná mezinárodní agentura hodnotí (nutno zdůraznit nezávisle) hospodaření města a jeho finanční situaci již více než deset let. Ve své poslední zprávě, publikované před koncem roku 2017, Moody´s potvrdila našemu městu mezinárodní rating A2 a národní rating Aa2.cz, tedy příznivé hodnocení, přičemž v odůvodnění agentura říká: „ Rating města zohledňuje uvážlivé řízení rozpočtu, díky kterému město dosahuje výrazných provozních přebytků. Tyto prostředky doplněné evropskými dotacemi umožňují městu udržet vysokou kapacitu samofinancování a dosahovat celkově přebytkového hospodaření … Zadluženost města je v současnosti podprůměrná a bude dále klesat. Rating rovněž bere v úvahu velmi dobrou likviditu města a rostoucí hotovostní rezervy, jejichž výše přesahuje úvěrové závazky města, a které mohou sloužit jako zdroj budoucích kapitálových výdajů. Omezujícím faktorem je mírně nepříznivý demografický vývoj.“

Druhý dokument, který si všímá financí města, je „Střednědobý výhled rozpočtu města Klatovy 2018 – 2022“, který zpracovala firma AQE Advisors z Brna. I ona, opět nutno zdůraznit nezávisle, a dle své metodiky, hodnotí město Klatovy a jeho, řekněme, finanční zdraví. To, dle své stupnice, hodnotí ratingem A2+ a slovy (mimo jiné) : „Hodnota ukazatele dluhové služby v střednědobém výhledu rozpočtu, vypočítaná dle metodiky Ministerstva financí, je velmi příznivá a dosahuje max. 4,25% z povolené 25procentní předepsané hranice a do budoucna se snižuje … výsledek krátkodobého ekonomického hodnocení dokládá, že město při uvážlivé hospodářské politice má dostatečné finanční zdroje ke svému rozvoji.“

Oba dokumenty jsou plny argumentů a čísel. Máte-li zájem o finance města, doporučuji je k přečtení. Velmi zajímavé je zejména základní úvěrové hodnocení našeho města prezentované ve zprávě Moody´s. Zjednodušeně řečeno, pracuje se čtyřmi faktory, jimiž jsou:

a) ekonomická základna, daná regionálním HDP a volatilitou ekonomiky: toto město samo ovlivnit nemůže, výsledné bodové hodnocení tohoto faktoru je 1,04.

b) institucionální rámec, daný legislativou a fiskální flexibilitou: ani ty město víceméně nemůže ovlivnit, výsledné bodové hodnocení tohoto faktoru je 0,60.

c) finanční výkonost a profil zadluženosti: tento faktor město ovlivnit může, de facto je to hodnocení činnosti města. Na hodnotící škále 1-9 (1 = nejlepší výsledek, 9=nejhorší výsledek) bylo finanční hospodaření města „oznámkováno“:

  • parametr „hrubý provozní výsledek k provozním příjmům“ známkou 1,

  • parametr „úrokové platby k provozním příjmům“ známkou 3,

  • parametr „čistý přímý a nepřímý dluh k provozním příjmům“ známkou 1,

  • parametr „krátkodobý přímý dluh k přímému dluhu“ známkou 3.

Výsledné bodové hodnocení tohoto faktoru je 0,53.


d) Správa a řízení města: tento faktor je opět plně v kompetenci města, jednotlivé parametry byly hodnoceny:

  • parametr „správa rizik a finanční řízení“ známkou 1,

  • parametr „řízení investic a dluhu“ známkou 1,

  • parametr „transparentnost a úroveň výkaznictví“ známkou 1

Výsledné bodové hodnocení tohoto faktoru je 0,30.


Sečteme-li bodové hodnocení faktorů (1,04 + 0,60 + 0,53 + 0,30) získáme celkové hodnocení 2,47 na škále 1-9. To sice není „jednička s hvězdičkou“, ale je to velmi příznivé hodnocení finanční situace města. Pokud bychom si toto číslo chtěli (trochu zjednodušeně) přirovnat ke školní známce (kde používáme systém 1-5), pak na pomyslném vysvědčení města by měla být „školní známka“ (2,47 x 5/9 = 1,37), tj. 1-. Záleží pak na učiteli, zda z „průměru 1,37 udělá na vysvědčení jednotku nebo dvojku“.

Ale o „známkování“ samozřejmě nejde. Důležité je, že město Klatovy je v dobré finanční kondici, že díky uvážlivosti zastupitelstva vstupuje do posledního roku tohoto volebního období připraveno. Bude-li i nadále postupovat takto, má dostatečné zdroje ke svému rozvoji. A to je dobrá zpráva.

Václav Chroust


PDF soubor Celá zpráva o ratingu

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ