VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU VŘESKOVICE - DNE 13.6.2018 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OVÚP MĚÚ KLATOVY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU VŘESKOVICE - DNE 13.6.2018 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OVÚP MĚÚ KLATOVY

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu Vřeskovice - dne 13.6.2018 v zasedací místnosti OVÚP MěÚ Klatovy

  Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování,  Balbínova 59

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________________

 

Dle rozdělovníku

 

 

č.j.: OVÚP/3123/18/Mk

vyřizuje: Eva Krčmářová

tel.: 376 347 225

ekrcmarova@mukt.cz

Klatovy dne 2.5.2018

 

 

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

O Z N Á M E N Í

 

o veřejném projednání

 

              Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování (OVÚP), jako obecní úřad s rozšířenou působností, příslušný k pořízení změny územního plánu na žádost obce ve svém správním obvodu podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),

o z n a m u j e

 

v souladu s  § 171 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, a § 52 odst. 1 stavebního zákona, konání veřejného projednání návrhu územního plánu Vřeskovice (dále jen návrh), které se bude konat

dne  13.6. 2018 ( středa ) od  10. 00 hodin  v zasedací místnosti OVÚP č. dv. 1.01 budova 59/1 MěÚ Klatovy.

 

Návrh územního plánu Vřeskovice je vystaven k veřejnému nahlédnutí  po dobu vyvěšení této vyhlášky  u Městského úřadu v Klatovech, odboru výstavby a územního plánování, Obecním úřadu Vřeskovice a na internetových stránkách:

https://www.klatovy.cz/mukt/uzemniplan_orp.asp

Upozornění:

              Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohou podat vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

              Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§50) změněny, a každý může uplatnit své připomínky.

              K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem se nepřihlíží.

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

            

 

Vyvěšeno na úřední desce                                                    Sejmuto z úřední desky

MěÚ Klatovy dne:                                                                MěÚ Klatovy dne:

Vřeskovice dne:                                                             Vřeskovice dne:

 

 

razítko, podpis                                                                      razítko, podpis

 

 

 

 

 

Obdrží : 

 

                 Ministerstvo ŽP, odbor výkonu státní správy III, Purkyňova 27, 301 00 Plzeň

                 Ministerstvo dopravy ČR, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a ŽP,

                                                      nábřeží Ludvíka Svobody 12, P.O. BOX 9, 110 15 Praha 1 

                 Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

 - odbor dopravy a silničního hospodářství

                                                     - odbor životního prostředí

                                                  - odbor kultury a památkové péče

                                                 - odbor regionálního rozvoje

                 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Klatovy, Randova 34               

                 Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí

                                                      - odbor dopravy

                                                      - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

                  Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Aretinova 129

                  Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 11,

                                                   301 00 Plzeň

                  Ministerstvo obrany - AHNM, odbor územní správy majetku Praha, Hradební 12/772,                                                    P.O.BOX 3, 110 15 Praha 1

                  Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň

                  Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127

               

                  Město Švihov

                  Obec Červené Poříčí

                  Obec Biřkov

                  Obec Ježovy

                  Obec Borovy

     Obec Roupov

     Obec Lužany

     Obec Vřeskovice  +  vyhláška (oznámení vystavení návrhu)

 

Dále obdrží :

                

                 Policie ČR - DI Klatovy, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

    Správa a údržba silnic Klatovy, Za kasárny 324, 339 01 Klatovy

    Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

                 ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly

                GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

                Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3                                                                                                                 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ