ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - KLATOVY - RVDSL 1716_C_P-KLTV2239-KLTV1HR_OK (UL. POD KONÍČKY ) - ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTURKTURA A.S., OLŠANSKÁ 2681/6 - PRAHA 3 - 130 00 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - KLATOVY - RVDSL 1716_C_P-KLTV2239-KLTV1HR_OK (UL. POD KONÍČKY ) - ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTURKTURA A.S., OLŠANSKÁ 2681/6 - PRAHA 3 - 130 00

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Územní rozhodnutí - Klatovy - RVDSL 1716_C_P-KLTV2239-KLTV1HR_OK (ul. Pod Koníčky ) - Česká telekomunikační infrasturktura a.s., Olšanská 2681/6 - Praha 3 - 130 00

 

Městský úřad Klatovy                                                             Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/9076/17/Ka

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/3088/18/Ka

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje::

I.Kamenová

 

Tel.:

376 347 323

 

E-mail:

ikamenova@mukt.cz

 

Datum:

27.04.2018

 

 

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 19.12.2017 podala

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov,
kterou zastupuje ARANEA NETWORK a.s., IČO 24126039, Modřanská 307/98, Praha 4-Hodkovičky, 147 00  Praha 47

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 

 1. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

  r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

  Klatovy - RVDSL 1716_C_P_KLTV2239-KLTV1HR_OK
  /ul. Pod Koníčky/

  (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2017/2 (ostatní plocha), parc. č. 2056/3 (ostatní plocha), parc. č. 3582/1 (ostatní plocha), parc. č. 3582/4 (ostatní plocha), parc. č. 3582/5 (ostatní plocha), parc. č. 3582/6 (ostatní plocha), parc. č. 3582/7 (ostatní plocha), parc. č. 3582/8 (ostatní plocha), parc. č. 3582/13 (ostatní plocha), parc. č. 4051/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Klatovy.

  Druh a účel umisťované stavby:

 • umístění dvou trubek HDPE pro optický kabel v ulici Pod Koníčky  + instalaci optického kabelu pro připojení nového rozvaděče RVDSL na optickou síť; včetně přiložení jedné trubky HDPE pro optický kabel pro město Klatovy

   

  Umístění stavby na pozemku:

 • napojení na stávající trasu bude v chodníku v Dukelské ulici; dále podvrtem pod Dukelskou ulicí a dále v travnatých pásech, odskočeně podél objektů bytových domů na pozemcích st.p. 1818, 1819, 1820 a 1821. Ukončení nové trasy bude na pozemku p.č. 3582/1 u jihovýchodního štítu  objektu č.p. 450/II na st.p. 1821 v k.ú. Klatovy v pilíři RVDSL SIS 900-D.

 • trasa je vedena jako přílož do stávající trasy současných metalických kabelů bez nároku na novou trasu v zeleni s podvrty chodníků a parkovacích stání.

   

  Určení prostorového řešení stavby:

 • výkop bude prováděn v travnatém pásu; stávající chodníky a parkovací stání budou podvrtány

   

  Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

 • stavbou budou dotčeny části pozemků parc. č. 3582/1, 3582/4, 3582/5, 3582/6, 3582/7, 3582/8, 2017/2, 2056/3, 4051/2, 3582/13 v katastrálním území Klatovy

   

 1. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

 1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřeným polohopisným plánem v měř. 1:250  (výkresy číslo: 1 a 2) v kontextu s koordinačními situacemi,  které jsou součástí dokumentace k územnímu řízení a  které obsahují výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Dokumentaci k územnímu řízení zpracovala společnost ARANEA NETWORK a.s. Štěrboholská 1404/104, Praha 10-Hostivař, 102 00  Praha 102 a autorizačním razítkem opatřil Jaroslav Černý, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb  (ČKAIT 0201628) v prosinci 2017. Případné změny trasy uložení chráničky je žadatel povinen předem projednat se stavebním úřadem a vlastníkem pozemku.

 2. Stavba bude začínat napojením na stávající trasu v chodníku v Dukelské ulici; povede podvrtem pod Dukelskou ulicí a dále v travnatých pásech, odskočeně podél objektů bytových domů na pozemcích st.p. 1818, 1819, 1820 a 1821. Ukončení nové trasy bude na pozemku p.č. 3582/1 u jihovýchodního štítu  objektu č.p. 450/II na st.p. 1821 v k.ú. Klatovy v pilíři RVDSL SIS 900-D.

 3. Z vyjádření MěÚ Klatovy, hospodářského odboru č.j. HO/825/17 ze dne 11.05.2017  vyplývají podmínky:

  1. před zahájením výkopových prací v místních komunikacích a veřejných prostranstvích ve smyslu ust. §25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů si stavebník požádá v dostatečném časovém předstihu na MěÚ Klatovy hospodářském odboru o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace, veřejného prostranství;  

  2. přílož trubky HDPE v chodníku parkovacích stání a komunikací v ul. Dukelská bude provedena podvrtem (jedná se o chráněné komunikace, do kterých nelze zasahovat výkopem)

  3. naspojkování stávajícího kabelu v ul. Dukelská u domu č.p. 455 bude provedeno v chodníku z asfaltového povrchu (nejedná se o chráněnou komunikaci)

  4. stavba nebude prováděna v zimním období, tj. od 01.11. do 31.03. příslušného roku (viz. Pravidla RM)

  5. konečná povrchová úprava  asfaltového chodníku bude provedena dle TP 146 a Pravidel Rady města Klatovy pro povolování výkopů se skladbou podkladních vrstev  dle přílohy č.1 pravidel RM  – místní komunikace IV. třídy – varianta 1

  6. investor nebo zhotovitel po dobu 60 měsíců od předání konečné úpravy bude hradit veškeré náklady vynaložené na zvýšenou údržbu místa narušeného výkopem (viz. Čl.IV odst. 2- záruka za kvalitu – písm. b) Pravidel RM

  7. veškeré pracovní spáry v asfaltu budou proříznuty a zality trvale plastickou modifikovanou zálivkou

 4. Před zahájením výkopových prací nutno požádat dotčené správce sítí o přesné vytýčení jejich zařízení; v ochranných pásmech podzemních vedení budou prováděny zemní práce ručním způsobem a za zvýšené opatrnosti. Souběh a křížení se stávajícími sítěmi bude provedeno v souladu s ČSN 736005 a normami souvisejícími. Doklad o vytýčení sítí bude předložen na závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu.

 5. Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy, vztahují se na stavebníka povinnosti vyplývající z ust. § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

 6. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací na výše uvedené stavbě, bude jejich původcem nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů a jeho prováděcími předpisy.

 7. Stavba je v souladu s § 103 odst.1, písm. e) 4 stavebního zákona a nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Užívání stavby vyžaduje v souladu s § 119 stavebního zákona vydání kolaudačního souhlasu.

 8. K žádosti o kolaudační souhlas bude přiložen doklad prokazující vytýčení stávajících sítí, geometrické zaměření nově uložených sítí a doklady o převzetí pozemků dotčených stavbou jejich vlastníky.

   

  Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

  Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov

  Odůvodnění:

  Dne 19.12.2017 podal žadatel Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov, zastoupena spol. ARANEA NETWORK a.s., IČO 24126039, Štěrboholská 1404/104, Praha 10-Hostivař, 102 00  Praha 102, kterou zastupuje Jaroslav Černý, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Klatovy - RVDSL 1716_C_P_KLTV2239-KLTV1HR_OK.

  Stavební úřad oznámil opatřením OVÚP/389/18/Ka ze dne 11.01.2018 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

  Za účastníky řízení byli vzati vlastníci pozemků dotčených stavbou a vlastníci pozemků a staveb přímo sousedících s dotčenou částí pozemku stavby. Vlastnická ani jiná práva k dalším pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Stavební úřad stanovil okruh účastníků takto:

  Účastníci dle § 85 odst.1, písm. a), b)

  Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov
  Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

  Účastníci dle § 85 odst.2, písm. a)

  Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

  Účastníci dle § 85 odst.2, písm. b)

  ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
  GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
  AIRWEB, spol. s r.o., IDDS: ktcj48i
  KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., IDDS: gnmesd3
  RIO Media a.s., IDDS: d68f3ta
  Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

  st. p. 1821, 1820, 1819, 1818, 1814 v katastrálním území Klatovy

   Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

  Klatovy II č.p. 450, č.p. 451, č.p. 452, č.p. 453 a č.p. 455

   

  Vzhledem k tomu, že je vedeno řízení s velkým počtem účastníků, bylo doručováno v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona podle § 144 správního řádu.  

  V územním řízení stavební úřad posoudil záměr podle § 90 stavebního zákona a zjistil:

  Město Klatovy má zpracovanou územně plánovací dokumentaci – ÚP Klatovy z roku 2016 – vydán zastupitelstvem města dne 28.6.2016, nabytí účinnosti dne 15.7.2016. Podle této ÚPD je zájmové území v k.ú. Klatovy  součástí plochy označené v ÚP jako  4 ZS/Mc – území zastavěné stabilizované – plocha Městská centrální.  Z hlediska funkčního využití lze mimo jiné v těchto plochách umisťovat:

 • stavby a zařízení pro infrastrukturu a její rozvoj

  Součástí podkladů bylo rozhodnutí  o povolení zvláštního užívání místní komunikace, které vydal příslušný silniční správní úřad MěÚ Klatovy, hospodářský odbor, dne 04.12.2017 pod č.j. HO/1808/17 a  ve kterém v dotčených komunikacích v ul. Dukelská, Koldinova a Pod Koníčky souhlasí s umístěním sítě společnosti CETIN, a.s.

  Umístění chrániček pro optické kabely je stavbou pro rozšíření technické infrastruktury a je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

  Záměr zasahuje do stávajících ochranných pásem veřejné technické infrastruktury. Žadatel doložil souhlasná stanoviska vlastníků a provozovatelů stávající veřejné technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. Stavební úřad ve výroku rozhodnutí stanovil, že stavebník musí před zahájením stavby nechat vytýčit veškerá podzemní vedení, chránit je před poškozením a respektovat podmínky vlastníků, případně správců těchto vedení. Toto se zejména vztahuje na stavby, které pro realizaci nevyžadují ohlášení ani stavební povolení a jejich provedení je tak možné na základě územního rozhodnutí

   

  Stanoviska sdělili:

 • Město Klatovy č.j. ORM/3186/2017/Ku ze dne 26.09.2017

 • MěÚ Klatovy, koordinované stanovisko č. 471/17 č.j. ŽP/5636/17/Ks ze dne 28.08.2017

 • MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí, vyjádření z hlediska odpadového hospodářství č.j. ŽP/6655/17/St ze dne 21.08.2017

 • MěÚ Klatovy, hospodářský  odbor,  vyjádření ke č.j. HO/1236/17 ze dne 25.07.2017

 • MěÚ Klatovy, odbor územního plánování, vyjádření ke KS č.j.ŽP/5636/17/Ks ze dne 24.07.2017

 • MěÚ Klatovy, hospodářský  odbor,  rozhodnutí č.j. HO/1808/17 ze dne 04.12.2017

 • Policie ČR, územní odbor Klatovy č.j. KRPP-113809-1/ČJ-2017-030406 ze dne 09.08.2017

 • HZS Plzeň. kraje, územní odbor Klatovy čj. HSPM-4004-2/2017 KT ze dne 11.08.2017

 • ČEZ Distribuce a.s. souhlas s činností v ochranném pásmu zn. 1094778077 ze dne 05.10.2017

 • ŠVAK a.s. , souhlas s dokumentací zn. Za/2017/1750561 ze dne 25.07.2017;

 • vyjádření k sítím:  město Klatovy, existence městské datové sítě č.j. OVV/3152/17/Kin ze dne 24.07.2017; CETIN, a.s. č.j. 682544/17 ze dne 04.08.2017; ČEZ Distribuce a.s. zn. 0100784330 ze dne 03.08.2017; Telco Pro Services, a.s. zn. 0200632603  ze dne 04.08.2017; GridServices, s.r.o. zn. 5001588780 ze dne 09.10.2017; AIRWEB spol.s.r.o. č.j. 17-07-24_84 ze dne 24.07.2017; KLATOVSKÁ TEPLÁRNA  a.s. zn. TU S 2017027 ze dne 17.07.2017; Rio Media a.s. zn. VYJRIO-2017-00395-01 ze dne 04.08.2017;  ŠVAK a.s. zn. To/2017/1750540 ze dne 20.07.2016; Technické služby města Klatov ze dne 08.08.2017;

   

  Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

  Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

   

  Účastníci řízení - další dotčené osoby:

  Město Klatovy, ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., AIRWEB, spol. s r.o., KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., RIO Media a.s.

   Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

  st. p. 1821, 1820, 1819, 1818, 1814 v katastrálním území Klatovy

   Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

  Klatovy II č.p. 450, č.p. 451, č.p. 452, č.p. 453 a č.p. 455

   

  Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

 •  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

   

  Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

 • Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

   

  Poučení účastníků:

  Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

  Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

  Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

  Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

   

   

   

                              Ing. Pavel Boublík v.r.

                              vedoucí odboru výstavby a územního plánování

   

  Poplatek:

  Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč.

   

  Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

   

  Vyvěšeno dne: ..............................                                      Sejmuto dne: ....................................

   

  Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

   

   

  Účastníci dle § 85 odst.1, písm. a), b)

  Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, kterou zastupuje ARANEA NETWORK a.s.,
  Jaroslav Černý, IDDS: wjvddc4
  Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

   

  Účastníci dle § 85 odst.2, písm. a),b - obesláni veřejnou vyhláškou

  Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

  ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
  GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
  AIRWEB, spol. s r.o., IDDS: ktcj48i
  KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., IDDS: gnmesd3
  RIO Media a.s., IDDS: d68f3ta
  Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

  st. p. 1821, 1820, 1819, 1818, 1814 v katastrálním území Klatovy

   Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

  Klatovy II č.p. 450, č.p. 451, č.p. 452, č.p. 453 a č.p. 455

  dotčené správní úřady
  Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01  Klatovy 1
  Městský úřad Klatovy, hospodářský odbor, Klatovy, 339 01  Klatovy 1
  Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor, IDDS: p36ab6k

   
  ostatní  - obesláni veřejnou vyhláškou
  Šumavské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: dh6chx7
  Technické služby města Klatov, příspěvková organizace, IDDS: bigjkgb

  dále obdrží

  Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech  po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

   

   

   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ