INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ - JIŘÍ KUBÍK - IVANA KUBÍKOVÁ - MOCHTÍN 92 - NA POZEMKU PARC. Č. 59/4 V K.Ú. MOCHTÍN | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ - JIŘÍ KUBÍK - IVANA KUBÍKOVÁ - MOCHTÍN 92 - NA POZEMKU PARC. Č. 59/4 V K.Ú. MOCHTÍN

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí - Jiří Kubík - Ivana Kubíková - Mochtín 92 - na pozemku parc. č. 59/4 v k.ú. Mochtín

 

Městský úřad Klatovy                                  Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/4884/18/Ma

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/4919/18/Ma

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje::

Ing. Marytová

 

Tel.:

376 347 354

 

E-mail:

jmarytova@mukt.cz

 

Datum:

12.7.2018

 

 

 

 

 

 

INFORMACE

O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

 

Jiří Kubík, Mochtín 92, 339 01  Klatovy 1,
Ivana Kubíková, Mochtín 92, 339 01  Klatovy 1

(dále jen "žadatel") podal dne 10.7.2018 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení o změně využití území a o scelování pozemků. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení. Stavební úřad posoudil podané žádosti žadatele a  usnesením ze dne 11.7.2018 č.j. OVÚP/4906/18/Ma rozhodl podle § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění o spojení obou řízení a dále ve věci vede společné řízení.

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád") zveřejňuje podle § 95 odst. 3 stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí. V souladu s § 95 odst. 5 stavebního zákona mohou proti návrhu podat účastníci písemně námitky a dotčené orgány výhrady ve lhůtě

15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce.

K námitkám účastníků, kteří souhlasili s navrhovaným záměrem, se nepřihlíží, pokud se nezměnily podklady pro jejich souhlas. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).

Žadatel podle § 95 odst. 4 stavebního zákona zajistí, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí, včetně grafického vyjádření záměru, byla bezodkladně poté, co jej obdrží, vyvěšena po dobu 15 dnů na místě:

Na pozemku parc. č. 59/4 v k.ú. Mochtín u vstupu na pozemek z veřejné komunikace.

 

Návrh výroku:

Stavební úřad v návrhu výroku:

I.           Vydává podle § 80, 92 a 95 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í   o   z m ě n ě   v y u ž i t í   ú z e m í

pro účel

změny druhu pozemků

(dále jen "účel") parc. č. 59/3 (trvalý travní porost), 59/4 (ostatní plocha)v katastrálním území Mochtín.

 

Plošné vymezení a určení nového využití území:

-            Změna druhu pozemku parc. č. 59/3 o výměře 567 m2 z ostatní plochy na zahradu.

-            Změna druhu pozemku parc. č. 59/4 o výměře 465 m2 z trvalého travního porostu na zahradu.

 

II.         Stanoví podmínky pro nové využití pozemků:

1.         Pozemek parc. č. 59/3 o výměře 567 m2 vedený v katastru nemovitostí  jako ostatní plocha bude využit jako zahrada.

2.         Pozemek parc. č. 59/4 o výměře 465 m2 vedený v katastru nemovitostí  jako trvalý travní porost bude využit jako zahrada.

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Jiří Kubík, nar. 13.10.1961, Mochtín 92, 339 01  Klatovy 1
Ivana Kubíková, nar. 29.3.1964, Mochtín 92, 339 01  Klatovy 1

 

III.       Vydává podle § 82, 92 a 95 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í   o   s c e l o v á n í   p o z e m k ů

parc. č. 59/3, 59/4 v katastrálním území Mochtín, z důvodu:

sjednocení pozemků vlastníka využívaných jako zahrada u rodinného domu

(dále jen "scelování pozemků").

 

Určení nových hranic pozemků s vyznačením přístupu z veřejně přístupné pozemní komunikace ke každému pozemku:

-            Přístup na sjednocený pozemek se nemění, tj. ze sousední veřejné komunikace.

 

Vykonatelnost územního rozhodnutí o scelení pozemků se odkládá v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 správního řádu do dne nabytí právní moci územního rozhodnutí o výjimce.

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Jiří Kubík, nar. 13.10.1961, Mochtín 92, 339 01  Klatovy 1
Ivana Kubíková, nar. 29.3.1964, Mochtín 92, 339 01  Klatovy 1

 

 

Poučení:

Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na místě určeném stavebním úřadem. Pokud žadatel informaci nevyvěsí, stavební úřad opakuje vyvěšení návrhu výroku rozhodnutí na úřední desce, nebo rozhodne usnesením o provedení územního řízení, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

 

Tato informace musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Klatovy.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                                      Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Jiří Kubík, Mochtín č.p. 92, 339 01  Klatovy 1
Ivana Kubíková, Mochtín č.p. 92, 339 01  Klatovy 1

dotčené správní úřady
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01
  Klatovy 1

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ