VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHLISTOV - DNE 14.11.2018 OD 10.00 HOD. V ZAS. MÍSTNOSTI OVÚP MĚÚ KLATOVY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHLISTOV - DNE 14.11.2018 OD 10.00 HOD. V ZAS. MÍSTNOSTI OVÚP MĚÚ KLATOVY

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání návrhu změny č.1 územního plánu Chlistov - dne 14.11.2018 od 10.00 hod. v zas. místnosti OVÚP MěÚ Klatovy

 

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, Balbínova 59 

__________________________________________________________________________

č.j.: OVÚP/6812/18/Mk 

vyřizuje: Tomáš Martínek

tel.: 376 347 227

tmartinek@mukt.cz

Klatovy dne 2.10.2018

 

 

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

O Z N Á M E N Í

 

o veřejném projednání

 

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování (OVÚP), jako obecní úřad s rozšířenou působností, příslušný k pořízení změny územního plánu na žádost obce ve svém správním obvodu podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),

o z n a m u j e

 

v souladu s  § 171 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, a § 52 odst. 1 stavebního zákona, konání veřejného projednání návrhu změny č.1 územního plánu Chlistov (dále jen návrh), které se bude konat

dne  14.11. 2018 ( středa ) od  10. 00 hodin  v zasedací místnosti OVÚP č. dv. 1.01 budova 59/1 MěÚ Klatovy.

 

Návrh změny č.1 územního plánu Chlistov se projednává zkráceným postupem a je vystaven k veřejnému nahlédnutí  po dobu vyvěšení této vyhlášky  u Městského úřadu v Klatovech, odboru výstavby a územního plánování, Obecním úřadu Chlistov a na internetových stránkách:

http://www.klatovy.cz/mukt/uzemniplan_orp.asp

Upozornění:

 

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Dotčené orgány uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska k návrhu změny a vyjádření k vyhodnocení vlivů. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

 

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem se nepřihlíží.

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno na úřední desce Sejmuto z úřední desky

MěÚ Klatovy dne: MěÚ Klatovy dne:

OÚ Chlistov dne: OÚ Chlistov dne:

 

 

razítko, podpis razítko, podpis

 

Obdrží    :

 

Ministerstvo ŽP, odbor výkonu státní správy III, Purkyňova 27, 301 00 Plzeň

Ministerstvo dopravy ČR, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a ŽP,

Nábřeží Ludvíka Svobody 12, P.O.BOX 9, 110 15 Praha 1

Ministerstvo obrany- agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 12/772, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 1039/32, 110 15 Praha

Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Státní energetická inspekce

Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

- odbor regionálního rozvoje

- odbor dopravy a silničního hospodářství

- odbor životního prostředí

- odbor kultury a památkové péče

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Klatovy, Plzeňská 165               

Městský úřad Klatovy

- odbor životního prostředí

- odbor dopravy

- odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, úz. odbor Klatovy, Aretinova 129

Obvodní báňský úřad , Hřímalého 11, 301 00 Plzeň

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň

               Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127

 

 

Město Klatovy                

Městys Kolinec

Obec Mochtín

Obec Chlistov

 

 

Dále obdrží:

  

Správa a údržba silnic Klatovy, Za kasárny 324, 339 01 Klatovy

Povodí Vltavy s.p. závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

ČEZ Distribuce a.s., Vinohradská 325/8, 120 21 Praha2

GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ