OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - NOVOSTAVBA HNOJIŠTĚ A JÍMKY V DRSLAVICÍCH - ALENA STREEROVÁ, DRSLAVICE 25, 339 01 KLATOVY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - NOVOSTAVBA HNOJIŠTĚ A JÍMKY V DRSLAVICÍCH - ALENA STREEROVÁ, DRSLAVICE 25, 339 01 KLATOVY

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Novostavba hnojiště a jímky v Drslavicích - Alena Streerová, Drslavice 25, 339 01 Klatovy

 

Městský úřad Klatovy                              Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/6586/18/My

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/7088/18/My

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje::

Ing. Martin Malý

 

Tel.:

376 347 276

 

E-mail:

mmaly@mukt.cz

 

Datum:

11.10.2018

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

 

Alena Streerová, IČO 72261455, nar. 28.4.1966, Drslavice 25, 339 01  Klatovy 1,
kterou zastupuje

Ing. David Streer, IČO 87701766, nar. 25.6.1986, Drslavice 25, 339 01  Klatovy 1

(dále jen "žadatel") dne 17.9.2018 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby podle § 79 a 92 stavebního zákona a stavební povolení podle § 115 stavebního zákona na stavbu nazvanou:

Novostavba hnojiště a jímky v Drslavicích

na pozemku parc. č. 277/2, 277/5 v katastrálním území Drslavice u Tupadel.

 

Stavba obsahuje:

 • Objekt hnojiště s celkovou uskladňovací kapacitou 2201,6 m3. Hnojiště je určeno pro zemědělskou činnost ve stávajícím zemědělském areálu.

 • Objekt jímky pro uskladnění tekutých odpadních látek z hnojiště a zpevněné plochy před vjezdem do hnojiště s užitnou kapacitou 257,78 m3.

 • Zpevněná plocha s celkovou plochou 284,2 m2 – hlavní část zpevněné plochy je dlouhá 48,80 m a široká 5,50 m. K ¼ obvodu jímky bude přilehlá zpevněná plocha.

   

  Umístění stavby na pozemku:

 • Hnojiště je umístěné na pozemcích parc.č. 277/2 a 277/5 v k.ú. Drslavice u Tupadel. Vzdálenost stavby od hranice pozemku parc.č. 277/4 v k.ú. Drslavice u Tupadel je min. 18,70 m, vzdálenost stavby od hranice pozemku parc.č. 273/2 a 273/3 v k.ú. Drslavice u Tupadel je min. 5,55 m, vzdálenost stavby od hranice pozemku parc.č. 290/4 v k.ú. Drslavice u Tupadel je min. 5,50 m, vzdálenost stavby od hranice pozemku parc.č. 277/3 a 277/6 v k.ú. Drslavice u Tupadel je min. 16,60 m, vzdálenost stavby od stávající stavby na pozemku st.p.č. 80/1 a 80/2 v k.ú. Drslavice u Tupadel je min. 13,25 m.

 • Jímka je umístěna na pozemku parc.č. 277/5 v k.ú. Drslavice u Tupadel na východním okraji hnojiště. Vzdálenost jímky od hnojiště na parc.č. 277/2 a 277/5 v k.ú. Drslavice u Tupadel je min. 1,50 m, vzdálenost stavby od hranice pozemku parc.č. 277/3 v k.ú. Drslavice u Tupadel je min. 4,30 m, vzdálenost stavby od hranice pozemku parc.č. 290/4 v k.ú. Drslavice u Tupadel je min. 5,50 m.

 • Zpevněná plocha je umístěna na pozemku parc.č. 277/5 v k.ú. Drslavice u Tupadel severně od plánovaného hnojiště a jímky, na které je bezprostředně napojena. Zpevněná plocha je provedena až na hranici parc.č. 290/4 v k.ú. Drslavice u Tupadel. Vzdálenost zpevněné plochy od hranice pozemku parc.č. 277/3 v k.ú. Drslavice u Tupadel je min. 8,60 m.

   

  Určení prostorového řešení stavby:

 • Hnojiště je přízemní, nepodsklepená a nezastřešená stavba obdélníkového půdorysu 35,0 x 20,3 m ohraničená ze třech stran stěnami. Úžlabí podlahy je na kótě 526,40 m n.m, odpovídá relativní výšce 0,000 m. Výška horní hrany stěn je 3,400 m od úžlabí podlahy. Celá severní strana hnojiště je otevřená pro naskladňování a vyskladňování hnoje. Vnitřní dispozice je volná bez vnitřního dělení na provozní úseky. Podlaha stavby je spádovaná k liniovému odvodnění na severním okraji hnojiště. Tekuté odpadní látky (hnojůvka) a kontaminované dešťové vody ze stavby jsou svedeny odvodňovacím kanálkem do jímky.

 • Jímka je podzemní, nezastropená stavba kruhového půdorysu s průměrem 11,75 m ohraničená po celém obvodě oplocením se vstupní uzamykatelnou brankou. Dno jímky odpovídá relativní výšce -2,935 m, relativní výška 0,000 je totožná s hnojištěm. Výška horní hrany stěn jímky je 0,290 m, odpovídá min. 0,300 m nad přilehlým upraveným terénem. Spodní hrana nátoku jímky z liniového odvodnění je ve výšce -0,295 m. Stěna stavby bude provedena kruhová, spolu se dnem tvoří válec bez vrchní podstavy. Vnitřní dispozice je volná bez vnitřního dělení na provozní úseky. Čerpací stanoviště bude ze zpevněné plochy na severním okraji stavby.

 • Hlavní část zpevněné plochy je dlouhá 48,80 m a široká 5,50 m. K ¼ obvodu jímky (severozápadní část jímky) bude přiléhat zpevněná plocha. Kontaminovaný povrch zpevněné plochy tekutými odpadními látkami bude spádován do liniového odvodnění s napojením na jímku. Dešťové vody z nekontaminovaných částí zpevněné plochy (prostor bez manipulace s hnojem) budou vsakovány na stavebních pozemcích.

   

   Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád") podle § 78a odst. 5 stavebního zákona

  o z n a m u j e

  uzavření veřejnoprávní smlouvy.

   

  Poučení:

  Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 15 dnů.

   

   

   

   

  Ing. Pavel Boublík v.r.

  vedoucí odboru výstavby a územního plánování

   

   

  Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

   

  Vyvěšeno dne: ..............................                            Sejmuto dne: ....................................

   

   

   

   

   

  Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

   

   

  Obdrží:

  Městský úřad Klatovy odbor vnitřních věcí (dodejky)

  - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15  dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ