PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ÚS 3 - PLÁNICKÉ PŘEDMĚSTÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ÚS 3 - PLÁNICKÉ PŘEDMĚSTÍ
Cesta: Titulní stránka > Územní plán > Územní studie Klatovy

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Připomínky k návrhu ÚS 3 - Plánické předměstí

Autor Připomínka
OŽP - Ing.L.Hošek Velmi dobrá myšlenka propojení ulic Plánická a Maxima Gorkého. Při stavbě nové komunikace a okolních staveb dojde k záboru zemědělského půdního fondu ve II. třídě ochrany. Podmínkou souhlasu s vynětím je, aby dotčené pozemky byly určené k zástavbě platným územním plánem města Klatovy. Pokud tomu tak není, není možné vynětí pozemků ze ZPF.

Rovněž myšlenka zadržení vody v oblasti mezi budoucím obchvatem a zástavbou je zcela v souladu se současným trendem. Vhodný se jeví i navrhovaný systém zatravněné retenční vsakovací rýhy v kombinaci s drenážním odtokovým potrubím. Jako slabinu tohoto řešení vidíme v nebezpečí namnožení velkého množství obtížného hmyzu v lokalitě, zejména komárů, kteří budou mít v zatravněných mokřadech ideální podmínky pro vývoj. Vzhledem k blízkosti obytné zástavby je nutné s tímto aspektem uvažovat.

Otázka zatravnění Erbenova náměstí, současné vybetonované plochy je diskutabilní. Současná betonová a asfaltová plocha je z pohledu ekologického pro území nevhodná. Navrhované řešení zatravnění plochy a osázeným věncem stromů v okrajích je jistě smysluplná, ovšem neřeší několik dalších aspektů :

· Každoroční konání atrakcí Klatovské poutě (přístupové podmínky pro nákladní automobily, vliv dopravy a především vliv velkého počtu návštěvníků na trávník, a to především při deštivém počasí),

· Podmínky údržby travnatých ploch v souvislosti s nedisciplinovaností občanů, zejména chovatelů psů (vyměšování výkalů na trávníku a jejich neuklízení) v souvislosti s pobytovým trávníkem, her dětí, …

· Místo konání řady dalších akcí, kdy je využívána jediná podobná zpevněná plocha na Klatovsku (Rallye Šumava, jízdy zručnosti veteránů, školní výchovně bezpečnostní výuky jízdy na kole, …)
JUDr. M.Muchna Obsah územní studie ÚS 3. Plánické předměstí pokládám také za zdařilý a inspirativní. Oceňuji řešení dopravy, parkování, nahrazení asfaltové plochy bývalého vojenského nástupiště zátěžovým štěrkotrávníkem využitelným pro okolo bydlící veřejnost, žáky sousedící školy a v okolí pracující zaměstnance úřadů i pro příležitostné pořádání společenských akcí.
OŠKCR - Ing. A.Kunešová, Ing. D.Šillarová Nejedná se o území v památkové zóně, v této lokalitě se nenachází žádné nemovité kulturní památky.

Návrh především řeší zklidnění dopravy včetně cyklostezek a úpravy zeleně.

OŠKCR upozorňuje na skutečnost, že se jedná o území s archeologickými nálezy, proto je zde nutné dodržet zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve vztahu k archeologii.

V případě nové výstavby v této lokalitě je nutné zohlednit významné dálkové pohledy zejména na historick é dominanty města.
OSVZ - Bc. M Kanická Dobré odpoledne pane inženýre,

pokud jde o územní studii, mám k tomu snad pouze jediný postřeh, který se týká návrhu dopravní obslužnosti v kasárnách na plánickém předměstí. V poslední prezentaci jsem to ale už nenašla, tak nevím, možná to již není aktuální. Nicméně na jedné z prezentací padl návrh na úpravu dopravy v kasárnách víceméně jednosměrným provozem z ulice Plánická k novému kruhovému objezdu a pak podél Základní školy v Hálkově ulici k Základní škole Čapkova ul.

Ze zkušeností, jak tam u obou škol ráno vypadá provoz, mně nepřišlo úplně nejšťastnější, aby veškerý provoz do

velké ZŠ Čapkova proudil hlavně ráno kolem ZŠ v Hálkově ulici. V uvedené škole je mnoho dětí vozíčkářů nebo s různým stupněm nejen pohybového handicapu. Rodiče těchto dětí před školou musejí zaparkovat, vyndat z auta vozíčky nebo jiné pomůcky, pomoci dětem do nich, což vyžaduje prostor i čas. Moc si neumím představit, že za této situace tam budou v ranní špičce stát kolony aut s dětmi do Čapkovy ZŠ, když jinou možnost, jak se dostat

k uvedené škole by neměli. Toto řešení mi přijde, zejména pro děti ze ZŠ Hálkova, poměrně rizikové.

Tak to je asi vše, co bych k návrhům měla a děkuji za pozvání k jednotlivým návrhům, vždy to bylo moc zajímavé.
Ing.arch. K.Hanzlík -problémy zřejmě nastanou s údržbou centrální zelené plochy po jejím použití pro umístění pouťových a jiných atrakcí
HO - F.Kocfelda Hálkova a Machníkova ulice – město Klatovy má na výstavbu obou ulic vypracovanou Dokumentaci pro stavební povolení (DSP) a vydáno stavební povolení, jež je každé dva roky obnovováno. V DSP je parkování řešeno jako kolmé stání. Návrh řeší parkování jako podélné stání, vždy po dvou PM mezi stromy. Doporučujeme řešit min. po třech stání mezi stromy. Tam kde stromy nejsou navrženy, řešit podélné stání v celé délce bez přerušení.

V návrhu je řešen tzv. předprostor před základní školou, kde bude vyhrazeno místo pro přistavení vozidla s dětmi, vyložení dětí a odjezd vozidla. Tento prostor bude ve špičce nedostačující.

Pokud bude toto nové řešení Hálkovy a Machníkovy ulice schváleno, tak bude muset dojít ke změně stavby před dokončením. Pokud se půjde s návrhem do jiných pozemků, bude muset být projednáno územní řízení.

Erbenovo náměstí – v návrhu chybí vjezd na náměstí pro nákladní vozidla a vjezd do školní jídelny. Dále chybí vjezdy k jednotlivým úřadům (OD, Okresní archiv, Pozemkový úřad) Ruší se jedno parkoviště u stávajícího objektu čp. 125/V., takže bude parkovacích míst pro tento dům nedostatek. Zároveň se ruší parkoviště vedle sportovní haly a podélné stání v Čapkově ulici.
Ing.arch. E.Kováříková Zvážit parkovací stání před objektem sportovní haly, zajištění dopravní obsluhy čp. 134, doložit bilance kapacit dopravy v klidu, etapizace řešení a iniciační stavby, prokázat návaznost dopravního řešení na celoměstskou síť

Pozitiva:

Navržené řešení dopravní obslužnosti Plánického předměstí podporuje vhodnou optimalizaci ploch veřejných prostranství v území.

Organizace dopravy v klidu a dopravních koridorů je vhodně volena ve vztahu k stávajícím budovám občanské vybavenosti.

Nové pojetí a úprava měřítka Erbenova náměstí má ambice stát se iniciačním prvkem pro rozvoj celé rozvojové lokality.

Navržené řešení prokazuje plnohodnotné využití plochy. Předložený návrh je přiměřenou odpovědí na městem dané zadání ÚS.3 Klatovy – Plánické předměstí.

Klíčová je koncepce řešení zadržení vody v krajině.

Negativa:

· Zvážit parkovací stání před objektem sportovní haly.

· Zajištění dopravní obsluhy objektu č.p. 134/V.

Doplnění:

· Doložit bilance kapacit dopravy v klidu – stávající a navrhovaný stav dopravy v klidu pro jednotlivé úseky řešeného území.

· Etapizace řešení, iniciační stavby.

· Prokázat návaznost dopravního řešení navrženého pro zájmové území ÚS.3 (včetně cyklostezek/cyklotras, MHD .. ) na celoměstskou dopravní síť.
OVÚP - Ing. P.Boublík - zatravnění Erbenova náměstí považuji za velice zajímavý nápad, avšak vyžadující náhradní plochy pro pouť, cvičná plocha pro autoškoly apod.

- nedořešeno odvodnění ulic otevřenými kanály v Gorkého ulici, u zahrádek směrem na Ostřetice
OD - Ing. A.Nauš Stavební povolení na ulice Hálkova a Machníkova bylo vydáno zdejším úřadem v roce 2014 a je pravidelně po 2 letech obnovováno. Případné změny PD ve vztahu k navrženému řešení bude nutné řešit formou změny stavby před dokončením – stavební řízení. V návrhu se jeví jako velmi dobré řešení propojení Hálkovy a Nuderovi ulice. (je nutné vykoupit a zbourat cca 4-5 garáží) Pravděpodobně nedostačující prostor pro osobní automobily k vyložení dětí u zadního vchodu základní školy. Dobrým řešením se jeví podstatné snížení asfaltových ploch a výsadba zeleně.
ORM - Ing. D.Pleskotová Celkově se mi návrh moc líbí – důraz na ozelenění, zpříjemnění pobytu, zvýšení bezpečnosti pěších a cyklistů, srozumitelná koncepce komunikací včetně hierarchizace. Vítám způsob nakládání s dešťovými vodami – nikoliv odvod do kanalizace, ale vsak na místě.

Nelíbí se mi vymezení blokové zástavby na nezastavěných plochách, jedná se o zásah do soukromého vlastnictví, stačily by vstupy do těchto lokalit bez dalšího detailu.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ