PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ÚS 24 - ÚDOLÍ DRNOVÉHO POTOKA | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ÚS 24 - ÚDOLÍ DRNOVÉHO POTOKA
Cesta: Titulní stránka > Územní plán > Územní studie Klatovy

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Připomínky k návrhu ÚS 24 - Údolí Drnového potoka

Autor Připomínka
OŽP - Ing.L.Hošek I zde dochází ke zvětšování ploch zeleně. Návrhy výsadby zeleně však nerespektují z velké části podzemní inženýrské sítě, jejichž ochranná pásma znemožňují další výsadbu. Jedná se zejména o lokalitu od mostu u soudu proti proudu Drnového potoka směrem k poště. Zde není možné v současné době umísťovat z uvedeného důvodu ani náhradní výsadbu. Navrhované parkové úpravy jsou proto za stávajícího stavu nemožné !

Jako krajně nevhodná se jeví úprava Tylova nábřeží. V současné době je zde provedena rekonstrukce (cca před 5. lety ???), která byla řešena po demolici původní zdravotní školy. Při zachování stávající zeleně se podařilo velice zdařile zakomponovat do lokality množství parkovacích míst, současně s dostatečným množstvím zeleně. V lokalitě jsou instalovány i podzemní kontejnery na separovaný odpad, se kterými koncepce ÚS neuvažuje (není to z návrhu patrné).

Přeložení silnice a zrušení kruhového objezdu u prodejny Lidl rovněž naráží na problém s podzemními inženýrskými sítěmi a v této lokalitě i s podzemním objektem. Pokud bude realizován obchvat Klatov a dojde k odlehčení dopravy v této lokalitě, neměl by být kruhový objezd omezující pro plynulost dopravy, naopak by měl přispět ke zvýšení plynulosti.

Na několika místech koryta Drnového potoka jsou navrhovány přístupové schody a další objekty. Zde je nutno provést detailní posouzení, jaký vliv budou mít tyto úpravy na průtočnost koryta při povodňových stavech. Dle návrhu se toto jeví jako překážka zabraňující plynulému průtoku a výrazná změna průtokových poměrů v korytě potoka.

Velmi zdařilá se jeví koncepce úpravy okolí Kulturního domu a pobytového prostoru pro aktivity mezi KD a korytem potoka (při vyřešení a zajištění průtočnosti koryta). Je zde respektován současný stav zeleně, včetně ochrany a zajištění podmínek pro chráněný památný strom (Javor stříbrný – „Javor u klatovské pošty“). Úbytek parkovacích míst by byl vyvážen případnou stavbou parkovacího domu v těsném sousedství lokality.
RNDr. V.Veselý Cyklotrasa vedoucí vnitřním městem, která úrovňově kříží všechny ulice rozhodně nebude atraktivní a tedy ani příliš využívaná. V podstatě bude zbytečná. Kromě toho v některých jejích navrhovaných úsecích nebude snadné pro ni uvolnit potřebnou plochu.

Drnový potok je zahlouben a na jeho březích jsou nevyužité nápavky. S ulicemi nad ním se potok kříží mimoúrovňově. Ze všech mostů, které přes potok vedou, jsou příliš nízké pouze některé (cca 3-4), dokonce tyto mosty nejsou daleko od sebe. Je lepší díky tomu s využitím náplavek vůbec nepočítat a nebo raději v kritickém místě vyvést cyklotrasu na povrch a pak ji zase pustit dolů k potoku? Pokud trasa mezi oběma místy (tj mezi místem vyvedení cesty nahoru a jejím opětovným svedením dolů) bude na náplavce pohodlně schůdná, stejně nikdo nepůjde nahorů, ale "zkrátí" si cestu. Projde pohodlně, protože výška 2 metry sice neodpovídá normě, ale každý projde. Rozhodně raději, než by se motal přes křižovatky. A také: nemusí se jednat pouze o cyklotrasu (což je dneska bohužel moderní), ale užitečná by byla i cesta pro pěší.

Další "překážky", jako např. že současný vedoucí pobočky Povodí Vltavy s tím zatím nesouhlasí, považuji za nepodstatné. V jiných částech ÚS se na takové drobnosti nikdo neohlíží (dokonce ani na mnohem podstatnější).
JUDr. M.Muchna Obsah územní studie ÚS 24 Klatovy- údolí Drnového potoka je také zdařilý a inspirativní a je schopen výrazně zkvalitnit prostředí v okolí Drnového potoka. Oceňuji řešení nového napojení do Mercandinových sadů, zpřístupnění a lokální úpravy břehů a koryta vodního toku Drnového potoka a zřízení odpočinkových míst a hřišť pro veřejnost, řešení cyklostezky podél Drnového potoka, řešení parkování i obnovy zeleně na Náměstí u Antonína Švehly, pobytové schody u Kulturního domu Družba i prostor pro pořádání veřejných akcí, návrh nového řešení parkovacích míst, přeložení parovodu apod.
OŠKCR - Ing. A.Kunešová, Ing. D.Šillarová Nejedná se o území v památkové zóně. V této lokalitě se nachází tyto nemovité kulturní památky:

bývalá hydroelektrárna,boží muka.

Návrh propojuje jak krajinné prvky (městský park) tak i důležitá místa ve městě. Mělo by dojít ke zklidnění dopravy a zároveň bezpečnějšímu pohybu cyklistů a chodců.

OŠKCR upozorňuje na skutečnost, že se jedná o území s archeologickými ná lezy, proto je zde nutné dodržet zá kon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve vztahu k archeologii.
Ing.arch. K.Hanzlík - kapacita navrhovaných parkovišť u KD a pošty – bude navrhovaná úprava nábřeží podmíněna výstavbou parkhausu a kde, vzhledem k docházkové vzdálenosti ke KD a poště? ÚS by měla obsahovat zcela určitě dopravní řešení s výpočtem požadovaných odstavných stání (doprava v klidu u pošty a kulturního domu) a návrhem řešení náhrady.

-jako prvoplánový nápad se jeví demoliční zásah do regulace Drnového potoka, nutné vyhodnocení z hlediska nebezpečí záplavy a zjevná neúcta ke kamenickému dílu, které by dnes patrně už nebyl schopen nikdo ani srovnatelně opravit, natož v této kvalitě postavit.

-je vyhodnocen dopad investičních nákladů přemístění osy Nádražní ul. U křižovatky s Domažlickou, který se musí promítnout do ceny stavby nového objektu? Bude-li objekt určen pro funkci bydlení, bude trpět zátěží dopravy vedené těsně podél bez možnosti zklidnění.
HO - F.Kocfelda Lokalita parku naproti OD Kaufland – bez připomínek.

Lokalita Na Bělidle – počet parkovacích míst pro rekonstruovaný dům (DPS) by mě odpovídat normám při schváleném stupni automobilizace 1,5.

Lokalita u sochy Švehly – bez připomínek.

Lokalita okolí KD – parkovací plochy se ruší, je třeba vyřešit parkování pro stávající objekty i novou zástavbu.

Sídliště U Pošty – je třeba vyřešit parkování pro novou zástavbu.

Husovo náměstí – parkoviště se ruší, při tom je nutné pro obsluhu stávající zástavby. Asfaltové plochy vozovky jsou nahrazeny dlažbou.

Tylovo nábřeží – vybudovaný autobusový terminál o 4 nástupištích se ruší, 2 nástupiště se přesouvají do Nádražní ulice před vstup do OD Billa. Toto je nevhodné řešení i z hlediska vstupu do OD Billa,

2 AZ v tomto dopravním uzlu jsou nedostačující.

Nábřeží Kpt. Nálepky – ruší se kolmé parkovací stání podél Drnového potoka a parkoviště před budovou Okresního soudu, vzhledem ke stávajícím potřebám v lokalitě je náhrada PM nedostačující.

Lokalita U Pazderny – pro novou zástavbu v místě garáží a areálu svazu chovatelů je třeba vybudovat nová parkovací místa v lokalitě.
Ing.arch. E.Kováříková Pozitiva:

· Zapojení a uplatnění toku Drnového potoka do života města.

· Krajinné, komunikační a pohledové propojení řešeného území v celoměstském kontextu.

· Rozmanitost jednotlivých charakterů prostranství lemující koryto Drnového potoka.

· Obnovení „městských lázní“, úprava Tylova nábřeží.

· Organizace dopravního řešení a kultivace veřejného prostoru v bezprostřední blízkosti kulturního domu.

· Vymezení prostoru Husova náměstí. Pro navržené řešení ověřit potřebný rozsah a vhodnost vyvýšené komunikace vzhledem k navazující městské struktuře a organizaci dopravy v širších vazbách.

Negativa:

· Zvážit možnost využití prostoru za objektem OBI – ulice V Řekách, v návaznosti na ÚS.6 jih.

· Nová pozice sochy Sv. Jana Nepomuckého …… ?

· Kapacita a organizace dopravy v klidu před objektem Pošty z jižní strany, před objektem soudu.

· Tvarové řešení nově vymezené zastavitelné plochy ze severu uzavírající prostor Husova náměstí a z jihu přiléhající k Domažlické ulici.

Doplnění:

· Prostor pro pořádání kulturních akcí u kulturního domu (veřejný prostor jižně před objektem KD) – navrhnout jako multifunkční prostor, umožňující zajištění rezervy parkovacích stání po dobu konání kulturních akcí v KD.

· Prokázat návaznost dopravního řešení navrženého pro zájmové území ÚS.24 Údolí Drnového potoka (včetně cyklostezek/cyklotras, MHD .. ) na celoměstskou dopravní síť.
OVÚP - Ing. P.Boublík - doporučuji opětovnou komunikaci s Povodím z důvodů zpevnění náplavky pro možnost pohybu chodců a zejména cyklistů zejména v místech rušných křižovatek ve městě (Vrbova, Nádražní, Kollárova)
OD - Ing. A.Nauš Lokalita parku naproti OD Kaufland – bez připomínek.

Lokalita Na Bělidle – PD řeší tuto lokalitu jako obytnou zónu – bude předmětem stavebního řízení našeho úřadu

Lokalita u sochy Švehly – bez připomínek.

Lokalita okolí KD – parkovací plochy se ruší – nutno řešit vybudováním nadzemního nebo podzemního parkovacího domu pro rezidenty i návštěvníky města

Sídliště U Pošty – bez připomínek

Husovo náměstí – bez připomínek

Tylovo nábřeží – stávající autobusový terminál o 4 nástupištích se ruší, 2 nástupiště se přesouvají do Nádražní ulice – nevhodné řešení

Nábřeží Kpt. Nálepky – ruší se parkovací místa bez dostatečné náhrady

Lokalita U Pazderny – bez připomínek.
ORM - Ing. D.Pleskotová Obecně – myšlenka zjednosměrnění některých ulic (Na Bělidle, Kpt. Nálepky, Fr. Šumavského), vybudování stezek pro pěší a cyklisty při potoce a přesun parkovacích míst dále od potoka – považuji ji za prospěšnou.

Řešení okolí kulturního domu (veřejné prostranství, propojení centra obchodního s historickým, přístup k vodě) – považuji za velkorysé a líbí se mi.

Nové řešení křižovatky u LIDLu, vyosení Nádražní ulice a dostavba nového objektu při Drnovém potoce – velmi dlouhodobé řešení, v dohledné době by mohlo omezovat jiné (reálnější) záměry majitelů nemovitostí v místě.

Vymístění malého autobusového terminálu z prostoru Husova nám. (a ul. kpt. Nálepky) považuji za zbytečné.

Nové přemostění potoka v místě Pazderny – určitě by zlepšilo dopravní obsluhu (propojení ulic Koldinova a Nádražní).
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ