INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ - JANOVICE NAD ÚHLAVOU - AREÁL BÝV. KASÁREN JANOVICE N/Ú - REKULTIVACE PROSTORŮ BÝVALÉ STŘELNICE A PŘILEHLÉHO ÚZEMÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ - JANOVICE NAD ÚHLAVOU - AREÁL BÝV. KASÁREN JANOVICE N/Ú - REKULTIVACE PROSTORŮ BÝVALÉ STŘELNICE A PŘILEHLÉHO ÚZEMÍ

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí - Janovice nad Úhlavou - areál býv. kasáren Janovice n/Ú - rekultivace prostorů bývalé střelnice a přilehlého území

 

Městský úřad Klatovy                                                                 Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/7268/18/Ka

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/7536/18/Ka

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje::

I.Kamenová

 

Tel.:

376 347 323

 

E-mail:

ikamenova@mukt.cz

 

Datum:

29.10.2018

 

 

 

 

 

 

INFORMACE

O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

 

Město Janovice nad Úhlavou, IČO 00255611, Harantova 132, 340 21  Janovice nad Úhlavou

(dále jen "žadatel") podal dne 16.10.2018 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení o změně využití území. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") zveřejňuje podle § 95 odst. 3 stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí. V souladu s § 95 odst. 5 stavebního zákona mohou proti návrhu podat účastníci písemně námitky a dotčené orgány výhrady ve lhůtě

15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce.

K námitkám účastníků, kteří souhlasili s navrhovaným záměrem, se nepřihlíží, pokud se nezměnily podklady pro jejich souhlas. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).

Žadatel podle § 95 odst. 4 stavebního zákona zajistí, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí, včetně grafického vyjádření záměru, byla bezodkladně poté, co jej obdrží, vyvěšena po dobu 15 dnů na místě:

na stavbě na st.p. 645 k.ú. Janovice nad Úhlavou

Návrh výroku:

Stavební úřad v návrhu výroku:

I.           Vydává podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í   o   z m ě n ě   v y u ž i t í   ú z e m í

pro účel

Janovice nad Úhlavou - areál bývalých kasáren Janovice nad Úhlavou
rekultivace prostorů bývalé střelnice a přilehlého území

(dále jen "účel") na pozemku parc. č. 2407/233, 2407/234 v katastrálním území Janovice nad Úhlavou.

 

Plošné vymezení a určení nového využití území:

-            rekultivace je navržena formou terénních úprav, kterými dojde ke srovnání dotčeného území

-            dojde částečně k odtěžení navýšeného terénu a zarovnání terénních prohlubní

-            terénní úpravy budou provedeny na ploše 734m2

-            celkový objem přesunu hmot činí 21 025m3

 

II.         Stanoví podmínky pro nové využití pozemků:

1.         Terénní úpravy budou řešeny v souladu s ověřenou situací – polohopis + výškové zaměření (výkr.č. C.3a), která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením pozemku, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb, a která je součástí dokumentace k územnímu řízení, kterou zpracoval Ing. Vladislav Hruška, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT 0200443) v červenci 2018.

2.         Terénní úpravy budou řešeny na pozemcích p.č. 2407/233, 2407/234 v katastrálním území Janovice nad Úhlavou; z celkové plochy pozemků 34 848m2 budou terénní úpravy provedeny na  ploše 734m2; celkový objem přesunu hmot bude činit 21 025m3.

3.         Přístup bude z veřejně přístupných komunikací v areálu bývalých kasáren. 

4.         Ze závazného stanoviska orgánu veřejné správy v odpadovém hospodářství odboru životního prostředí MěÚ Klatovy č.j. ŽP/6167/18/St ze dne 07.08.2018 vyplývá souhlas za splnění podmínek:

a.    bude–li pro terénní úpravy použit odpad, bude se jednat pouze o katalogové číslo 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503; který vznikne při stavebních úpravách na místě stavby. Použitý odpad nesmí být smíšen nebo znečištěn nebezpečnými látkami nebo jiným odpadem (např. komunálním odpadem, dalšími stavebními či demoličními odpady, případně  biologicky rozložitelnými odpady). 

b.    totéž platí o případném použití odpadu nepocházejícího z místa stavby. V tomto případě lze použít pouze kat. č.  7 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503, jehož nezávadnost byla ověřena podle přílohy č. 10 vyhlášky   č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.  Výsledky rozborů budou k dispozici příslušným kontrolním orgánům pro případ kontroly nakládání s odpady.  

5.         Vzhledem k tomu, že záměr bude realizován na území s archeologickými nálezy, vztahují se na stavebníka povinnosti vyplývající z ust. § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

6.         Stavební úřad, v souladu s § 78 odst.6, stavebního zákona, stanovuje, že k provedení terénních úprav nebude vyžadovat jejich ohlášení. 

 

Poučení:

Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na místě určeném stavebním úřadem. Pokud žadatel informaci nevyvěsí, stavební úřad opakuje vyvěšení návrhu výroku rozhodnutí na úřední desce, nebo rozhodne usnesením o provedení územního řízení, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

 

 

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                                      Sejmuto dne: ....................................

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Město Janovice nad Úhlavou, IDDS: 9hyb3f2

 

 
dotčené správní úřady
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01
  Klatovy 1

Dále obdrží:

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Městský úřad Janovice nad Úhlavou, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Janovicích nad Úhlavou po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ