OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - JAROSLAV NOVÁK, NEZNAŠOVY 1 - VRHAVEČ - 339 01 KLATOVY - PŘÍSTAVBA ZPRACOVNY MLÉKA | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - JAROSLAV NOVÁK, NEZNAŠOVY 1 - VRHAVEČ - 339 01 KLATOVY - PŘÍSTAVBA ZPRACOVNY MLÉKA

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Jaroslav Novák, Neznašovy 1 - Vrhaveč - 339 01 Klatovy - Přístavba zpracovny mléka

 

Městský úřad Klatovy                              Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/7254/18/My

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/7569/18/My

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje::

Ing. Martin Malý

 

Tel.:

376 347 276

 

E-mail:

mmaly@mukt.cz

 

Datum:

29.10.2018

 

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

 

Jaroslav Novák, nar. 19.2.1961, Neznašovy 1, Vrhaveč, 339 01  Klatovy 1

(dále jen "žadatel") dne 17.10.2018 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby podle § 79 a 92 stavebního zákona a stavební povolení podle § 115 stavebního zákona na stavbu nazvanou:

Přístavba zpracovny mléka

na pozemku st. p. 2/2, parc. č. 153/2, 155, 156/1 v katastrálním území Neznašovy.

 

Stavba obsahuje:

Stavební úpravy a přístavba rodinného domu č.p 1.  Předmětem změny stavby je zřízení provozu na zpracování mléka z vlastní produkce v objemu 100 l/den na mléčné produkty (např. sýry, jogurty, pudinky atd.).

 

Umístění stavby na pozemku:

Přístavba je umístěna na pozemku parc.č. 155 v k.ú. Neznašovy u severozápadní obvodové stěny rodinného domu č.p. 1 na pozemku st.p. 2/2 v k.ú. Neznašovy. Vzdálenost přístavby od budovy stáje na pozemku st.p. 150 v k.ú. Neznašovy je 4,1 m.

Srážkové vody ze střechy přístavby jsou svedeny do vsaku na pozemku parc.č. 155 v k.ú. Neznašovy.

Na pozemcích parc.č. 153/2, 156/1 v k.ú. Neznašovy jsou podél stávající zpevněné plochy umístěny 3 parkovací stání.

Připojení přístavby na rozvody pitné vody, splaškové kanalizace a elektrické energie je z rodinného domu č.p. 1 na pozemku st.p. 2/2 v k.ú. Neznašovy.

 

Prostorové řešení stavby:

Přístavba je dvoupodlažní (přízemí + suterén) obdélníkového půdorysu 13,5 x 4,25 m, zastřešená pultovou střechou o sklonu úbočí 12°. Výšková úroveň podlahy přízemí je shodná s úrovní přízemí rodinného domu. Střecha přístavby výškově navazuje na pozednici rodinného domu. U jihozápadní obvodové stěny přístavby je umístěno přístupové schodiště do prodejny o rozměrech 1,4 x 2,5 m.

Dispozice:

Suterén – chodba + schodiště a rampy, 2 sýrárna, místnost výroby jogurtů, místnost výroby pudingu, místnost zrání sýrů

Přízemí – chodba + schodiště a rampy, sklad, sklad obalů, umývárna obalů, prodejna

Větrání místností je přirozené okny a nucené vzduchotechnikou (prostory v suterénu).

Prostor sýrárny je temperován zbytkovým teplem i instalovaných spotřebičů.

Srážkové vody ze střechy přístavby jsou do vsaku odváděny kanalizačním potrubím DN 125 délky cca 11 m.

Zpevněné plochy, kde jsou 3 kolmá parkovací stání (1 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu) jsou ze zatravňovacích tvárnic.

 

 Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád") podle § 78a odst. 5 stavebního zákona

o z n a m u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy.

 

Poučení:

Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 15 dnů.

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                            Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Obdrží:

Městský úřad Klatovy odbor vnitřních věcí (dodejky)

- se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15  dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ