OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - WT-DESIGN S.R.O., MILENCE 79 - DEŠENICE - 340 22 NÝRSKO - PŘÍSTAVBA AUTOLAKOVNY K PROVOZOVNĚ HYDROGRAFIKY A KAROSÁŘSKÝCH PRACÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - WT-DESIGN S.R.O., MILENCE 79 - DEŠENICE - 340 22 NÝRSKO - PŘÍSTAVBA AUTOLAKOVNY K PROVOZOVNĚ HYDROGRAFIKY A KAROSÁŘSKÝCH PRACÍ

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - WT-Design s.r.o., Milence 79 - Dešenice - 340 22 Nýrsko - Přístavba autolakovny k provozovně hydrografiky a karosářských prací

 

Městský úřad Klatovy                              Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/7393/18/My

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/7684/18/My

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje::

Ing. Martin Malý

 

Tel.:

376 347 276

 

E-mail:

mmaly@mukt.cz

 

Datum:

2.11.2018

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

 

WT - Design s.r.o., IČO 29123186, Milence 79, Dešenice, 340 22  Nýrsko,
kterého zastupuje

Ing. Václav Vlček, nar. 16.5.1963, Luby 147, 339 01  Klatovy 1

(dále jen "žadatel") dne 19.10.2018 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby podle § 79 a 92 stavebního zákona a stavební povolení podle § 115 stavebního zákona na stavbu nazvanou:

Přístavba autolakovny k provozovně hydrografiky a karosářských prací

na pozemku parc. č. 4204/10 v katastrálním území Klatovy.

Stavba obsahuje:

 • Přístavba autolakovny k provozovně hydrografiky a karosářských prací č.p.934 Klatovy II. Přístavbou dojde k rozšíření stávající haly o autolakovnu, ruční myčku a sociální zázemí pro zaměstnance.

 • Sklad na nářadí.

  Umístění stavby na pozemku:

 • Přístavba je umístěna na pozemku parc.č. 4204/10 v k.ú. Klatovy k západní obvodové stěně budovy č.p. 934 na pozemku st.p. 6605 v k.ú. Klatovy. Přístavba je umístěna ve vzdálenosti min. 11,61 m od hranice pozemku parc.č. 4204/8 v k.ú. Klatovy a ve vzdálenosti 13,78 m od hranice pozemku parc.č. 1927/34 v k.ú. Klatovy.

  Zpevněná plocha pro příjezd do myčky je umístěna na pozemku parc.č. 4204/10 v k.ú. Klatovy podél východní a severní obvodové stěny. Podél jižní obvodové stěny přístavby je na pozemku parc.č. 4204/10 v k.ú. Klatovy prodloužen přístupový chodník.

  Znečištěné vody z provozu myčky jsou svedeny od odlučovače lehkých kapalin umístěného na pozemku parc.č. 4204/10 v k.ú. Klatovy před myčkou. Z odlučovače lehkých kapalin jsou vody dále vedeny do areálové splaškové kanalizace na pozemku parc.č. 4204/10 v k.ú. Klatovy.

  Srážkové vody z části přístavby jsou vedeny novým potrubím areálové dešťové kanalizace na pozemku parc.č. 4204/10 v k.ú. Klatovy kolem severní a východní obvodové stěny budovy na pozemku st.p. 6605 v k.ú. Klatovy a ústí do stávající areálové dešťové kanalizace u jihovýchodního rohu budovy na pozemku st.p. 6605 v k.ú. Klatovy.

 • Sklad na nářadí je umístěn na pozemku parc.č. 4204/10 v k.ú. Klatovy u severní obvodové stěny přístavby. Sklad je umístěn ve vzdálenosti 11,61 m od hranice pozemku parc.č. 4204/8 v k.ú. Klatovy.

  Určení prostorového řešení stavby:

 • Přístavba je nepodsklepená halová stavba s patrovou vestavbou. Stávající hala je prodloužena přístavbou obdélníkového půdorysu 12,18 x 12,05 m. Zastřešení přístavby je pultovou střechou o sklonu 5°. Výška střechy přístavby haly je max. 5,70 m od podlahy a je shodná s výškou střechy stávající haly. Podlaha přístavby haly je výškově shodná s podlahou stávající haly (±0,000 = 405,73 m n.m.). K severní straně přístavby haly přiléhá přízemní, nepodsklepený přístavek myčky obdélníkového půdorysu 8,20 x 4,60 m zastřešený pultovou střechou o sklonu 5°, výšky max. 4,48 m. Podlaha přístavku je na shodné výškové úrovni, jako je přístavba haly.

  Dispozice přístavby:

  1.n.p. – sklad barev, místnost pro kompresor a čistič, pisoár, prostor pro vany, rozšířená hala o lakovací kabinu USI ITALIA a přípravné stání USI ITALIA + schodiště do 2.n.p., ruční myčka

  2.n.p. – kuchyňka, šatna, WC, předsíň WC, ochoz + schodiště

  Lakovací kabina USI ITALIA je obdélníkového půdorysu 4,30 x 8,30 m. Přípravné stání USI ITALIA má rozměry 6,00 x 3,85 m.

  Vytápění přístavby je ústřední stávajícím plynovým kotlem. Větrání a osvětlení je řešeno přirozeně okny, u bezokenních prostor je větrání zajištěno pomocí VZT. Lakovací kabina a přípravné stání bude mít vlastní přívod a odvod vzduchu, který je součástí zařízení.

  Kanalizace přivádějící vody z myčky do odlučovače lehkých kapalin je z potrubí KG DN 125.

  Odlučovač lehkých kapalin je typový výrobek GSOL-2/4P o rozměrech 1,20 x 0,60 m výšky 1,01 m.

  Kanalizace odvádějící vody z odlučovače lehkých kapalin do areálové splaškové kanalizace je z potrubí KG DN 125.

  Kanalizace odvádějící srážkové vody ze střechy přístavby je z potrubí KG DN 125.

  Zpevněná plocha je šířky 2,50 – 3,00 m z hutněného kaleného štěrku. Prodloužený přístupový chodník má šířku 1,50 m.

 • Sklad nářadí je typová plechová buňka obdélníkového půdorysu 3,0 x 5,0 m výšky 2,5 m.

   

   Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád") podle § 78a odst. 5 stavebního zákona

  o z n a m u j e

  uzavření veřejnoprávní smlouvy.

   

  Poučení:

  Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 15 dnů.

   

   

   

   

  Ing. Pavel Boublík v.r.

  vedoucí odboru výstavby a územního plánování

   

   

  Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

   

  Vyvěšeno dne: ..............................                            Sejmuto dne: ....................................

   

   

   

   

  Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

   

   

  Obdrží:

  Městský úřad Klatovy odbor vnitřních věcí (dodejky)

  - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15  dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ