VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ SPOL. ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘ. JEDNÁNÍ - ING. VERONIKA ZEMANOVÁ, TUŽICE 4 + ING. PETR ZEMAN, PRAHA 9 - STAVBA LETNÍHO SEZENÍ, ATELIÉRU A SKLADU NÁŘADÍ - K.Ú TUŽICE | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ SPOL. ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘ. JEDNÁNÍ - ING. VERONIKA ZEMANOVÁ, TUŽICE 4 + ING. PETR ZEMAN, PRAHA 9 - STAVBA LETNÍHO SEZENÍ, ATELIÉRU A SKLADU NÁŘADÍ - K.Ú TUŽICE

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Veřejná vyhláška - oznámení - zahájení spol. řízení a pozvání k veř. jednání - ing. Veronika Zemanová, Tužice 4 + ing. Petr Zeman, Praha 9 - stavba letního sezení, ateliéru a skladu nářadí - k.ú Tužice

 

Městský úřad Klatovy                              Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/8268/18/Fl

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/8308/18/Fl

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje::

Marcela Flídrová

 

Tel.:

376 347 251

 

E-mail:

mflidrova@mukt.cz

 

Datum:

26.11.2018

 

 

 

 

 

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

 

Ing. Veronika Zemanová, nar. 4.5.1978, Tužice č.e. 4, 341 42  Kolinec,
Ing. Petr Zeman, nar. 18.3.1975, U Hostavického potoka 726/11, Praha 9-Hostavice, 198 00  Praha 98,
které zastupuje Josef Černý, nar. 20.8.1946, Máchova 714, Klatovy III, 339 01  Klatovy 1

(dále jen "žadatel") podal dne 19.11.2018 žádost o vydání společného povolení na stavbu:

Stavba letního sezení, ateliéru a skladu nářadí

na pozemku parc. č. 828 v katastrálním území Tužice. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

 

Stavba obsahuje:

 • stavbu letního sezení, ateliéru a skladu nářadí - doplňková stavba k rekreačnímu objektu č.e. 4 - přízemní nepodsklepená zděná stavba s podkrovím o zastavěné ploše 124,7 m2, střecha pultová o sklonu 28°, krytina tašková KB Beta, výška k okapu 2,65 m, ke hřebenu 7,4 m.

  umístění: na pozemku parc. č. 828 v k.ú. Tužice, ve vzdálenosti 10 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 676/6 v k.ú. Tužice a ve vzdálenosti 7,4 m od společné hranice s pozemkem st. p. 10 v k.ú. Tužice.

  dispozice: 1. NP - letní sezení s kuchyňským koutem a grilem - krbem, schodiště do podkroví, sauna, sprcha, WC, relaxační místnost, sklad nářadí, atelier, venkovní schodiště; podkroví - 2x galerie, chodba, hygienické zařízení, 2x pokoj

 • venkovní domovní vodovod PE dl. 26 m

 • venkovní domovní splaškovou kanalizaci DN 125, dl. 56 m s napojením do stávající kanalizační přípojky

 • venkovní domovní dešťovou kanalizaci DN 125 dl. 37 m s vyústěním do vsaku na pozemku stavebníka

 • venkovní domovní rozvod elektro, zemní kabel dl. 5 m

   

  Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád") oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona a současně, protože jde o záměr umisťovaný v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

  9. ledna 2019 (středa) v 9,00 hodin

  se schůzkou pozvaných do zasedací místnosti MěÚ Klatovy OVÚP, Balbínova čp. 59/I v přízemí, č. dv. 1.01.

  Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny: pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě). Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na místě:

  u stávajícího vjezdu na pozemek parc. č. 828 v k.ú. Tužice

 

Informace musí obsahovat údaje o žadateli, o předmětu územního řízení a o veřejném ústním jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí.

 

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

 

 

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                                      Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Ing. Petr Zeman, U Hostavického potoka č.p. 726/11, Praha 9-Hostavice, 198 00  Praha 98,
Ing. Veronika Zemanová, Tužice č.e. 4, 341 42  Kolinec, které zastupuje  Josef Černý, Máchova č.p. 714, Klatovy III, 339 01  Klatovy 1

Obec Tužice, IDDS: hg9avjj
Ota Soumar, Sirkařská č.p. 982, Sušice II, 342 01
  Sušice 1
Nové Velenovy,s.r.o., IDDS: b38qmqm

 
dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor, IDDS: p36ab6k
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, IDDS: ubnbxnt
Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: ubnbxnt

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí (dodejky)

 • se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 30 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

   

  Obecní úřad Tužice (dodejky)

 • se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Tužicích po dobu 30 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ