VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOL. ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - VLADIMÍR BILYNSKÝ, SKRÁNČICE 12, 340 34 ZAVLEKOV-PLÁNICE | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOL. ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - VLADIMÍR BILYNSKÝ, SKRÁNČICE 12, 340 34 ZAVLEKOV-PLÁNICE

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení spol. řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Vladimír Bilynský, Skránčice 12, 340 34 Zavlekov-Plánice

 

Městský úřad Klatovy                              Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/8719/18/Fl

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/626/19/Fl

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje::

Marcela Flídrová

 

Tel.:

376 347 251

 

E-mail:

mflidrova@mukt.cz

 

Datum:

25.1.2019

 

 

 

 

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

 

Vladimír Bilynský, nar. 28.7.1990, Skránčice 12, Zavlekov, 340 34  Plánice,
kterého zastupuje optim projekt s.r.o., Ing. Milan Matějovic, IČO 06734413, Domažlická 1053/15, 130 00  Praha 3-Žižkov

(dále jen "žadatel") podal dne 6.12.2018 žádost o vydání společného povolení na stavbu nazvanou:

Novostavba garáže s bytovou jednotkou

na pozemku parc. č. 13/6, 13/8, 16 v katastrálním území Skránčice. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

 

Stavba obsahuje:

 • garáž pro parkování 3 osobních aut s bytovou jednotkovou 1+KK s příslušenstvím- zděný objekt o půdorysných rozměrech 13,9 m x 8,6 m s orientací vstupního průčelí směrem na západ k přístupové komunikaci, střecha sedlová o sklonu 25°, střešní krytina tašková, výška hřebene od podlahy 1. NP je 6,95 m.

 • venkovní domovní rozvod NN

 • venkovní domovní vodovod ze sousedního objektu č.p.12 (st.p. 9) - PVC DN 32, dl. 92 m

 • jímku na vyvážení - samonosná plastová o objemu 6 m3

 • venkovní domovní splaškovou kanalizaci - PVC KG DN 150, SN8 dl. 3,3 m

 • venkovní domovní dešťovou kanalizaci - PVC KG DN 150, SN8 dl. 7,75 m do vsakovacího pole o ploše 15 m2

 • oplocení z ocelových sloupků s poplastovaným pletivem

   

  Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád") oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona a současně, protože jde o záměr umisťovaný v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

  8. března 2019 (pátek) v 9,00 hodin

  se schůzkou pozvaných do zasedací místnosti MěÚ Klatovy OVÚP, Balbínova čp. 59/I v přízemí, č. dv. 1.01.

  Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny: pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě). Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na místě:

  u vjezdu na pozemek parc. č. 13/8 v k.ú. Skránčice

 

Informace musí obsahovat údaje o žadateli, o předmětu územního řízení a o veřejném ústním jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí.

 

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

 

 

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                            Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Vladimír Bilynský, Skránčice č.p. 12, Zavlekov, 340 34  Plánice, kterého zastupuje
optim projekt s.r.o., IDDS: up4x7wj

Obec Zavlekov, IDDS: qhebieq
Karel Plánička, Skránčice č.p. 12, Zavlekov, 340 34 
Plánice
Marie Koželuhová, Na Rybníčku č.p. 749, 413 01 
Roudnice nad Labem
Ondřej Přerost, Skránčice č.p. 5, Zavlekov, 340 34 
Plánice
Petr Vobrouček, Skránčice č.p. 15, Zavlekov, 340 34 
Plánice
Zdenka Maxová, Komenského č.p. 215, 341 01 
Horažďovice
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

 
dotčené správní úřady
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 
Klatovy 1
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor, IDDS: p36ab6k
Obecní úřad Zavlekov, Zavlekov, 341 42
 
Kolinec

 

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí (dodejky)

 • se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 30 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

   

  Obecní úřad Zavlekov (dodejky)

 • se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Zavlekově a Skránčicích po dobu 30 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ