OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - INSCZ 86005 KLATOVY - 1. ETAPA - VEŘEJNÁ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍŤ SPOLEČNOSTI T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - INSCZ 86005 KLATOVY - 1. ETAPA - VEŘEJNÁ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍŤ SPOLEČNOSTI T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S.

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o zahájení územního řízení - INSCZ 86005 Klatovy - 1. etapa - veřejná telekomunikační síť společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

 

Městský úřad Klatovy                                                                Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/878/19/Ka

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/960/19/Ka

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje::

I.Kamenová

 

Tel.:

376 347 323

 

E-mail:

ikamenova@mukt.cz

 

Datum:

05.02.2019

 

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

 

T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčkova 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414,
kterého zastupuje BOHEMIATEL s.r.o., Milan Vokrouhlík, IČO 60491515, Libušská 210/27, , 142 00  Praha 4

(dále jen "žadatel") podal dne 01.02.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

INSCZ 86005 Klatovy - 1. etapa
veřejná telekomunikační síť společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s.

na pozemcích parc. č. 97/1, 97/4, 97/5, 97/8, 97/9, 97/11, 97/52, 97/53, 97/54, 97/55, 97/73, 165/3, 198/1, 198/8, 217, 1305/1, 1305/2, 1306/1, 1309/15, 1312/6, 1333, 1335/13, 1380/1, 1381/7, 1381/28, 1381/33, 2759, 2760/66, 3405/12, 3405/38, 3439/1, 3439/6, 3443/1, 3505/3, 3516/1, 3516/4, 3527/1, 3715/5, 3952, 4001/3, 4001/4 v katastrálním území Klatovy.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

 

Stavba obsahuje:

Část veřejné komunikační sítě společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s.  - jedná se o předpoložení lokalit, ve kterých město Klatovy bude v nejbližší době realizovat opravu komunikací a chodníků.

Stavba je rozvržena do tří úseků:

 • první část je soustředěna poblíž zimního stadionu v ulicích Voříškova, Kryštofa Haranta, Jungmannova, Podhůrecká a Nerudova (trasy vyznačeny na sit. listech 1.07, 1.12, 1.13, 1.19, 1.20)

 • druhá část je soustředěna kolem ulice Kollárova (situační list 1.09)

 • třetí část zasahuje ulice Maxima Gorkého a křižovatku s ulicí Kepkova (situační výkresy 1.09, 1.10)

 • celá stavba bude řešena na technologii optických vláken; do výkopu budou pokládány trubky HDPE

 • celková délka trasy je 2900m

   

  Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do

  15 dnů od doručení tohoto oznámení.

  K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).

   

  Poučení:

  Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

  K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

  Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

  Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

   

   

   

   

   

   

  Ing. Pavel Boublík v.r.

  vedoucí odboru výstavby a územního plánování

   

   

   

  Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

   

  Vyvěšeno dne: ..............................                                      Sejmuto dne: ....................................

   

   

   

   

   

  Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

   

   

   

  Obdrží:

  účastníci (dodejky)
  Účastníci dle § 85 odst.1, písm. a)

  T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i, kterého zastupuje společnost 
  BOHEMIATEL s.r.o., IDDS: 4mqsbwz

  Účastníci dle § 85 odst.1, písm. b)

  Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

   

  Účastníci dle § 85 odst.2, písm. a)

  Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

  Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
  Česká správa sociálního zabezpečení, IDDS: 49kaiq3

  ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
  ČEZ ICT  Services, a.s., Poskytování sítí, IDDS: zbsdk9i
  Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
  GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
  AIRWEB, spol. s r.o., IDDS: ktcj48i
  KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., IDDS: gnmesd3
  Šumavské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: dh6chx7

  Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcv

   

  Účastníci dle § 85 odst.2, písm. a),b - obesláni veřejnou vyhláškou

  Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

  st. p. 70/2, 70/3, 70/4, 149, 831, 904, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 1053, 1054, 1055, 1056, 1063, 1066, 1151, 1167, 1169, 1202, 1215, 1218, 1219, 1220, 1224, 1255, 1369, 1372, 1384, 1459, 1588, 1623, 1667, 1714, 1715, 1741, 1742, 1808, 1825, 1904/2, 1915, 1919, 1925, 1926, 1971, 1972, 1981, 1982, 2383, 2460, 2584, 2897, 4055, 4535, 4640, 5831, 6629, parc. č. 97/23, 97/75, 134/2, 138, 148/3, 246/3, 247/4, 1289/3, 1309/2, 1309/3, 1309/4, 1309/5, 1309/6, 1309/7, 1309/8, 1309/9, 1309/10, 1309/11, 1309/12, 1309/13, 1309/16, 1309/17, 1309/19, 1309/21, 1309/22, 1309/23, 1309/28, 1309/49, 1309/50, 1312/2, 1312/4, 1312/8, 1312/9, 1314/2, 1314/5, 1314/6, 1315/5, 1315/10, 1315/12, 1315/13, 1315/15, 1316/1, 1316/2, 1316/3, 1316/4, 1322/1, 1322/3, 1331/1, 1331/2, 1331/3, 1331/4, 1331/5, 1331/6, 1335/1, 1335/3, 1335/4, 1335/5, 1335/15, 1335/16, 1335/19, 1335/20, 1338/2, 1338/3, 1338/4, 1338/5, 2760/13, 3405/36, 3405/37, 3517, 3715/7, 4001/1, 4004/1, 6746 v katastrálním území Klatovy

   Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

  Klatovy II č.p. 179, č.p. 679, č.p. 215, č.p. 61, č.p. 151, č.p. 192, č.p. 190, č.p. 189, č.p. 188, č.p. 184, č.p. 183, č.p. 223, č.p. 224, č.p. 229, č.p. 230, č.p. 295, č.p. 301, č.p. 400, č.p. 400, č.p. 475, č.p. 550, č.p. 572, č.p. 636, č.p. 771 a č.p. 938,  Klatovy III č.p. 188, č.p. 243, č.p. 242, č.p. 241, č.p. 240, č.p. 233, č.p. 230, č.p. 2, č.p. 320, č.p. 308, č.p. 309, č.p. 310, č.p. 314, č.p. 352, č.p. 364, č.p. 380, č.p. 396, č.p. 271, č.p. 271, č.p. 420, č.p. 427, č.p. 450, č.p. 618, č.p. 449, č.p. 424, č.p. 419, č.p. 445, č.p. 437 a č.p. 518

   


  dotčené správní úřady
  Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01  Klatovy 1
  Městský úřad Klatovy, hospodářský odbor, Klatovy, 339 01  Klatovy 1
  Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Klatovy, 339 01  Klatovy 1
  Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Západočeského kraje, Nádražní č.p. 2, 306 28  Plzeň

   
  ostatní 
  Technické služby města Klatov, příspěvková organizace, IDDS: bigjkgb


  dále obdrží

  Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ