OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOL. ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU JEDNÁNÍ - MARTIN A JITKA MAJEROVI - HNAČOV | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOL. ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU JEDNÁNÍ - MARTIN A JITKA MAJEROVI - HNAČOV

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o zahájení spol. řízení a pozvání k veřejnému jednání - Martin a Jitka Majerovi - Hnačov

 

Městský úřad Klatovy                              Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/987/19/Fl

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/1068/19/Fl

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje::

Marcela Flídrová

 

Tel.:

376 347 251

 

E-mail:

mflidrova@mukt.cz

 

Datum:

8.2.2019

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

 

Martin Majer, nar. 25.6.1971, Milčice 10, Myslív, 341 01  Horažďovice,
Jitka Majerová, nar. 13.11.1972, Hnačov 49, 340 34  Plánice

(dále jen "žadatel") podal dne 1.2.2019 žádost o vydání společného povolení na stavbu nazvanou:

Kolna

na pozemku parc. č. 48/2 v katastrálním území Hnačov. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

 

Stavba obsahuje:

 • kolna ke skladování paliva - přízemní nepodsklepená stavba o půdorysných rozměrech 4,0 m x 7,3 m se sedlovou střechou o sklonu 30°, krytina tašková, výška hřebene 4,5 m. Umístění: na pozemku parc. č. 48/2 v k.ú. Hnačov, ve vzdálenosti 2 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 51 v k.ú. Hnačov a ve vzdálenosti  11,3 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 60/1 v k.ú. Hnačov.

   

  Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád") oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené na den

  22. března 2019 (pátek) v 9,00 hodin

  se schůzkou pozvaných do zasedací místnosti MěÚ Klatovy OVÚP, Balbínova čp. 59/I v přízemí, č. dv. 1.01.

  Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny: pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě). Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na místě:

  u stávajícího vjezdu na pozemek parc. č. 48/2 v k.ú. Hnačov

 

Informace musí obsahovat údaje o žadateli, o předmětu územního řízení a o veřejném ústním jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí.

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                            Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Martin Majer, Milčice č.p. 10, Myslív, 341 01 
Horažďovice
Jitka Majerová, Hnačov č.p. 49, 340 34 
Plánice
Obec Hnačov, Hnačov č.p. 46, 340 34 
Plánice
Albertus Johan Wansink, Hölterweg 26, 7157 AH Rekken, Nizozemsko
Ina Wansink - Walmink, Hölterweg 26, 7157 AH Rekken, Nizozemsko

 
dotčené správní úřady
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 
Klatovy 1

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí (dodejky)

 • se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 30 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

   

  Obecní úřad Hnačov (dodejky)

 • se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Hnačově po dobu 30 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ