2019: „EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ MĚSTA KLATOVY“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2019: „EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ MĚSTA KLATOVY“

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2019: „Efektivní řízení města Klatovy“

ESF - Operační program Zaměstnanost 

Město Klatovy podalo v červnu 2018 žádost o dotaci do Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), prioritní osy OPZ: 4 Efektivní veřejná správa, č. výzvy 80.

Uvedená žádost byla městu Klatovy schválena a v březnu 2019 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/080/0009961.

Hlavním cílem projektu je posílení strategického řízení města Klatovy. Tento cíl projektu bude naplněn prostřednictvím 2 specifických cílů:

1) Tvorba strategických dokumentů pro řízení rozvoje města

V průběhu projektu budou vytvořeny klíčové strategické dokumenty, které určí další směřování rozvoje města v dané oblasti. Tyto strategie budou vycházet a následně upřesňovat Strategický plán rozvoje města Klatov 2017–2025.

2) Zvýšení kvalifikace a úrovně odborných znalostí zaměstnanců oddělení informatiky MěÚ.

Cílové skupiny projektu:

Obce a kraje a jejich zaměstnanci

Volení zástupci

Veřejnost

Realizace projektu je plánována od 01.04.2019 do 31.03.2021.

Celkové výdaje projektu (vč. DPH) jsou 6.526.187,85 Kč, z toho výše poskytnuté dotace je ve výši 6.199.878,45 Kč.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

Projekt je podpořen v rámci prioritní osy 03.4 Efektivní veřejná správa, investiční priority 03.4.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy, specifického cíle 03.4.74.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; 03.4.74.2 Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona, 80. Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC).

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ