VV - USNESENÍ - ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ - ZÁSTAVBA POZEMKU P.P.Č. 322/10 V K.Ú. KLATOVY - ŠÁRKA A VÁCLAV MACHOVI - SVRČOVEC 12, 339 01 DOLANY U KLATOV | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VV - USNESENÍ - ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ - ZÁSTAVBA POZEMKU P.P.Č. 322/10 V K.Ú. KLATOVY - ŠÁRKA A VÁCLAV MACHOVI - SVRČOVEC 12, 339 01 DOLANY U KLATOV

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

VV - Usnesení - zastavení řízení - zástavba pozemku p.p.č. 322/10 v k.ú. Klatovy - Šárka a Václav Machovi - Svrčovec 12, 339 01 Dolany u Klatov

 

Městský úřad Klatovy                                                             Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/822/17/Ei

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/3160/19/Ei

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje::

Stanislava Eisová

 

Tel.:

376 347 253

 

E-mail:

seisova@mukt.cz

 

Datum:

30.4.2019

 

 

 

 

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

USNESENÍ

ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

z a s t a v u j e

řízení zahájené dne 5.1.2017 na základě žádosti, kterou podali

Šárka Machová, nar. 25.4.1976, Svrčovec 12, Dolany, 339 01  Klatovy 1,
Václav Mach, nar. 2.10.1966, Svrčovec 12, Dolany, 339 01 
Klatovy 1,
které zastupuje
Václav Vlček, IČO 26400235, nar. 16.5.1963, Denisova 93, Klatovy I, 339 01  Klatovy 1

(dále jen "žadatel"), ve věci

Zástavba pozemku p.p.č. 322/10 v k.ú. Klatovy

na pozemku parc. č. 322/10, 3449 v katastrálním území Klatovy.

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Václav Mach, nar. 2.10.1966, Svrčovec 12, Dolany, 339 01  Klatovy 1
Šárka Machová, nar. 25.4.1976, Svrčovec 12, Dolany, 339 01 
Klatovy 1
Město Klatovy, nám. Míru 62, Klatovy I, 339 01  Klatovy 1

 

Odůvodnění:

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby a řízení o povolení výjimky ve věci zástavby pozemku p.č. 322/10 v k.ú. Klatovy. Správní orgán zastavil řízení podle § 66 odst. 1 správního řádu z těchto důvodů:

a)  Žadatel dne 29.4.2019 vzal svou žádost zpět (se zpětvzetím souhlasí všichni žadatelé).

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Stavební úřad ponechal okruh účastníků řízení shodný s okruhem účastníků, který byl stanoven v oznámení zahájení územního řízení č.j. OVÚP/8757/17/Ei ze dne 11.12.2017, tak i v usnesení
o přerušení řízení č.j. OVÚP/910/18/Ei ze dne 7.2.2018 a v usneseních o prodloužení lhůty k provedení úkonu.

 • podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel:

                  Václav Mach, nar. 2.10.1966, Svrčovec 12, Dolany, 339 01  Klatovy 1
                  Šárka Machová, nar. 25.4.1976, Svrčovec 12, Dolany, 339 01  Klatovy 1

  - podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
                  Město Klatovy

  - podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

                  Město Klatovy, IDDS: 24ebrt5

                  GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, který zastupuje společnost GasNet, s.r.o, IČO 27295567
                  ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

  - podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (účastníci řízení jsou identifikováni v souladu s § 86 odst. 6 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí):

  Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

  st. p. 286/1, 315/1, 316/2, 972, 1014, 1015, 1025, 1038, 1040, 1041, 4118, 4119, 4131, 4974, 6542, parc. č. 322/1, 322/5, 322/6, 322/9, 322/12, 322/13, 322/14, 330/1, 334/1, 3449, 6556, 6714, 6715 v katastrálním území Klatovy

  Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

  Klatovy III č.p. 49, č.p. 825, č.p. 205, č.p. 217, č.p. 218, č.p. 221, č.p. 225, č.p. 227, č.p. 228,
  č.p. 822, č.p. 823 a č.p. 936

InterCora, spol. s r.o., IDDS: 75rcd3d
České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Plzeň, IDDS: e52cdsf

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
RIO Media a.s., IDDS: d68f3ta

Společenství pro podporu zdravého žití o.s., IČO 01294016, Vosmíkových 1005/38, Libeň
(Praha 8), 180 00 Praha

Poučení účastníků:

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

 

 

                                               „otisk úředního razítka“

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                                      Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

Obdrží:

účastníci podle § 85 odst.1, písm. a), b) (dodejky)

Václav Vlček, IDDS: 5k9u68w,

který zastupuje:              Šárka Machová, nar. 25.4.1976, Svrčovec 12, Dolany, 339 01  Klatovy 1,
                                               Václav Mach, nar. 2.10.1966, Svrčovec 12, Dolany, 339 01  Klatovy 1,

Město Klatovy, IDDS: 24ebrt5

 

účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), stavebního zákona (dodejky)

Město Klatovy, IDDS: 24ebrt5

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, který zastupuje společnost GasNet, s.r.o, IČO 27295567
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou identifikováni v souladu s § 86
odst. 6 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
(obdrží veřejnou vyhláškou)

st. p. 286/1, 315/1, 316/2, 972, 1014, 1015, 1025, 1038, 1040, 1041, 4118, 4119, 4131, 4974, 6542, parc. č. 322/1, 322/5, 322/6, 322/9, 322/12, 322/13, 322/14, 330/1, 334/1, 3449, 6556, 6714, 6715 v katastrálním území Klatovy

Klatovy III č.p. 49, č.p. 825, č.p. 205, č.p. 217, č.p. 218, č.p. 221, č.p. 225, č.p. 227, č.p. 228,
č.p. 822, č.p. 823 a č.p. 936

InterCora, spol. s r.o., IDDS: 75rcd3d
České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Plzeň, IDDS: e52cdsf

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
RIO Media a.s., IDDS: d68f3ta

Společenství pro podporu zdravého žití o.s., IČO 01294016, Vosmíkových 1005/38, Libeň
(Praha 8), 180 00 Praha

dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01
 
Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, hospodářský odbor, Klatovy, 339 01  Klatovy 1

na vědomí
Městský úřad Klatovy, odbor rozvoje města, Klatovy, 339 01 
Klatovy 1
Šumavské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: dh6chx7
Technické služby města Klatov, příspěvková organizace, IDDS: bigjkgb

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí (dodejky) - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ